689/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2013

Lag om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 17 § 1 mom. 13 punkten, 36 §, 39 § 1 och 2 mom., 113 § 1 mom., temporärt 117 § samt 118 § 1 och 2 mom.,

av dem 17 § 1 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag 485/2010, 36 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 508/2009, 39 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 601/2001, 113 § 1 mom. sådant det lyder i lag 180/2001, 117 § sådan den lyder i lag 601/2001 samt 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 508/2009, samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 601/2001, 428/2004, 485/2010 och 124/2011, en ny 14 punkt, samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 601/2001, 428/2004, 485/2010, 124/2011 och 1209/2011, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1209/2011, och till paragrafen ett nytt 4 mom. som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


13) överföring till eller från Finland och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehavs av sådana tjänstemän från Europeiska unionens medlemsstater som är verksamma på finskt territorium och som avses i rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter,

14) utförsel av föremål som omfattas av tillämpningsområdet för och transitering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition (vapenexportförordningen).


Tillstånds- och tillsynsmyndighet i frågor som omfattas av tillämpningsområdet för vapenexportförordningen är Polisstyrelsen. Tillståndsansökan får också lämnas till polisinrättningen.

Tillståndsmyndigheten ska, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos utrikesministeriet utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

36 §
Kommersiellt transiteringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte transitera (kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.

Kommersiellt transiteringstillstånd kan meddelas en sökande som visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Tillståndsmyndigheten ska, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos det ministerium som behandlar utrikesärenden utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

39 §
Upphörande och återkallelse av kommersiellt förhandssamtycke och av tillstånd

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer, kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd och kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer upphör att gälla, om näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller återkallas.

Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer som den har meddelat, om det enligt meddelande från en myndighet i destinationslandet finns hinder för överföringen, utförseln eller transiteringen eller om det finns utrikes- eller säkerhetspolitiskt hinder för dem. Ett kommersiellt överföringstillstånd och ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd ska återkallas också i sådana fall där överföringsförhållandena inte längre är trygga.


113 §
Polisens skyldighet att föra register

Polisen ska föra sådana register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som behövs för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna. I registren ska antecknas de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt vapenexportförordningen. I registren får också uppgifter om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av ovan avsedda föremål antecknas för att användas i de anmälningar till myndigheter i andra stater som ska göras enligt vapendirektivet, rådets direktiv om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) och Schengenkonventionen.


117 §
Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag eller vapenexportförordningen och ett europeiskt skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset ska på begäran visas upp för polisen, gränsbevakningsmyndigheterna eller tullmyndigheterna eller för en sådan tjänsteman vid Forststyrelsen som utför tillsynsuppgifter på statens mark i Forststyrelsens besittning och som getts särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i polislagen.

118 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 37 eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som meddelats med stöd av denna lag eller vapenexportförordningen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut enligt denna lag som gäller återkallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, eller omhändertagande, temporärt omhändertagande eller förlängning av giltighetstiden för temporärt omhändertagande ska verkställas även om ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det. Även ett i artikel 11 i vapenexportförordningen avsett beslut om upphävande, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande av exporttillstånd ska verkställas även om ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det.Denna lag träder i kraft den 30 september 2013. Lagens 117 § gäller till den dag då lagen om ändring av skjutvapenlagen (893/2011) träder i kraft.

RP 85/2013
FvUB 12/2013
RSv 97/2013

  Helsingfors den 27 september 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.