674/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 16 b samt 16 c § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i lag 1436/2007, som följer:

16 b §

Bibliotek till vilka det enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) ska överlåtas exemplar av ett verk får

1) använda ett verk som finns i deras samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § i denna lag och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett offentliggjort verk som finns i deras samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler som hör till ett sådant bibliotek i vilket materialet enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placeras för att fogas till bibliotekets samlingar, och i riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i denna punkt avsedd användning samt vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten i datanät,

4) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av sådana utgivna verk som behöver anskaffas till bibliotekets samlingar men som inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 4 punkten tillämpas även på bibliotek hos vilka bibliotek som avses i 1 mom. enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placerar material för att fogas till samlingarna.

Användning av verk vid Nationella audiovisuella institutet
16 c §

Nationella audiovisuella institutet får

1) använda ett verk som finns i dess samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett verk som finns i dess samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler som hör till ett i 16 b § avsett bibliotek, i riksdagsbiblioteket och vid enheten för kommunikation, media och teater vid Tammerfors universitet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av avsedd användning samt vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten genom utsändning i radio eller television.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte på filmverk som deponerats av utländska producenter.

Ett verk som finns i institutets samlingar får med undantag av filmverk som deponerats av utländska producenter användas för forskning och för filmundervisning på högskolenivå.

Bestämmelserna i 1—3 mom. tillämpas även på sådant material som omfattas av deponeringsskyldigheten och förvaras i ett förvaringsutrymme som godkänts i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 48/2013
KuUB 2/2013
RSv 87/2013

  Helsingfors den 13 september 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.