673/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013

Lag om ändring av lagen om bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bildprogram (710/2011) 4, 5, 8, 11—14, 16, 18—26, 28—31 och 34—36 § som följer:

4 §
Anmälan om tillhandahållande av bildprogram

Leverantörer av bildprogram ska göra en anmälan till Nationella audiovisuella institutet när de börjar tillhandahålla bildprogram i ekonomiskt syfte och regelbundet. Leverantörerna behöver inte göra någon anmälan om de endast tillhandahåller bildprogram som enligt 9—11 § inte behöver klassificeras och märkas.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) leverantörens namn, firma, kontaktuppgifter och hemvist,

2) en beskrivning av sättet att tillhandahålla bildprogram,

3) kontaktuppgifter till platsen där bildprogrammen tillhandahålls.

Institutet ska inom en vecka ge en bekräftelse på att det har tagit emot anmälan. Om de uppgifter som avses i 2 mom. ändras, ska institutet utan dröjsmål underrättas om ändringarna.

Varje leverantör av bildprogram ska lämna institutet uppgift om mängden sådana i 16 § 2 mom. avsedda bildprogram som leverantören tillhandahållit under kalenderåret. Uppgiften ska lämnas före utgången av januari månad närmast följande år. På begäran av institutet ska leverantören lämna institutet en förteckning över dessa bildprograms titlar.

5 §
Tillhandahållande av bildprogram

Ett bildprogram får tillhandahållas, om inte något annat föreskrivs i 9—11 §, endast om det har klassificerats på det sätt som föreskrivs i 16 § 1 mom. och det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning som anger åldersgränsen och innehållet, eller om bildprogrammet är ett sådant som avses i 16 § 3 mom. och det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning som anger åldersgränsen och innehållet. Ett bildprogram som avses i 16 § 2 mom. får tillhandahållas endast om det i programmet eller i samband med det finns en tydlig märkning om 18 års åldersgräns.

Nationella audiovisuella institutet bestämmer om utformningen av de åldersgräns- och innehållsmärkningar som avses i 1 mom.

8 §
Uppförandekoder

Leverantörer av bildprogram kan ta fram uppförandekoder för att främja goda seder för tillhandahållandet av bildprogram samt för att främja mediefostran. Nationella audiovisuella institutet kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

11 §
Bildprogram som på basis av tillstånd är befriade från klassificering och märkning

Nationella audiovisuella institutet kan på ansökan bevilja tillstånd att tillhandahålla sådana bildprogram som inte är klassificerade och märkta i enlighet med denna lag vid ett särskilt evenemang som ordnas för tillhandahållandet av bildprogrammen.

Tillstånd kan beviljas för ett evenemang eller för viss tid. Tillståndet kan förenas med villkor om platsen och tiden för förevisningen av bildprogram samt om publikens ålder.

Tillståndet kan återkallas, om tillståndshavaren bryter mot denna lag eller villkoren i tillståndet eller om innehållet i de bildprogram som har visats annars föranleder det. Tillståndet kan även återkallas, om institutet har lämnats oriktiga uppgifter i samband med ansökan om tillstånd.

12 §
Rätt att klassificera bildprogram

Bildprogram får klassificeras endast av sådana klassificerare av bildprogram som har godkänts enligt 13 § och av sådana tjänstemän vid Nationella audiovisuella institutet i vars uppgifter klassificering ingår.

13 §
Godkännande som klassificerare av bildprogram och klassificerarutbildning

Som klassificerare av bildprogram godkänner Nationella audiovisuella institutet en för uppgiften lämplig person som fyllt 18 år och som

1) med godkänt resultat har genomgått den utbildning för klassificerare av bildprogram som avses i 2 mom., eller

2) med godkänt resultat tidigast sex månader innan ett nytt godkännande söks har genomgått den repetitionsutbildning som avses i 2 mom., om den som ansöker om att bli godkänd som klassificerare av bildprogram redan tidigare har godkänts som klassificerare av bildprogram enligt 1 punkten.

Utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen innehåller åtminstone ämnen som gäller denna lag, barns utveckling, klassificering av bildprogram och klassificeringsgrunderna samt yttrandefrihet. Institutet fastställer de krav som utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen ska uppfylla.

Ett godkännande som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år. Den som godkänts som klassificerare av bildprogram ska ges ett intyg över att han eller hon har godkänts som klassificerare av bildprogram.

Före beslutet om godkännande ska institutet be sökanden visa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) för att kunna bedöma om personen är lämplig. För att utreda brottslig bakgrund får ett utdrag som visas med stöd av denna lag vara högst sex månader gammalt.

I personuppgifterna för den som visat straffregisterutdraget får det vid sidan av identifieringsuppgifterna för utdraget bara antecknas att personen har visat utdraget. Den som enligt denna lag har fått se utdraget får inte ta någon kopia av det. Utdraget ska återlämnas utan dröjsmål.

14 §
Verksamheten som klassificerare av bildprogram

En klassificerare av bildprogram och en tjänsteman som avses i 12 § ska utföra klassificeringen självständigt och oberoende.

På klassificerare av bildprogram tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar för klassificerare av bildprogram finns i skadeståndslagen (412/1974).

Nationella audiovisuella institutet utövar tillsyn över klassificerarnas verksamhet och för ett register över klassificerare av bildprogram i enlighet med 6 a § i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007).

16 §
Klassificering av bildprogram och märkning av åldersgränsen 18 år

Om ett bildprogram på det sätt som avses i 15 § är skadligt för barns utveckling, ska programmet utifrån dess innehåll klassificeras enligt en 7, 12, 16 eller 18 års åldersgräns och tilldelas en symbol som beskriver programmets innehåll. Om ett program inte ska betraktas som skadligt för barns utveckling, ska det klassificeras som lämpligt för alla åldrar.

Ett program behöver inte klassificeras om det entydigt bara är avsett för personer som fyllt 18 år. Programmet får tillhandahållas bara om det finns en tydlig märkning om åldersgränsen 18 år i programmet eller i samband med det.

Nationella audiovisuella institutet kan godkänna en åldersgräns och innehållssymbol som getts ett program inom Europeiska unionen för användning i Finland på det sätt som avses i denna lag, utan att programmet klassificeras i Finland.

18 §
Förteckning över bildprogram

Nationella audiovisuella institutet ska föra en offentlig förteckning över bildprogram. I förteckningen över bildprogram antecknas de uppgifter som avses i 17 § 2 mom. 2—6 punkten samt uppgifter om åtgärder enligt 21 och 30 §.

19 §
Tillsynsmyndighet

Nationella audiovisuella institutet utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

20 §
Reaktioner från allmänheten

Nationella audiovisuella institutet tar emot reaktioner från allmänheten kring tillhandahållandet av bildprogram som är skadliga för barns utveckling.

Institutet ger en bekräftelse på att reaktionen från allmänheten har tagits emot. Om en reaktion leder till åtgärder, informerar institutet den som reagerat.

21 §
Klassificering av bildprogram på initiativ av Nationella audiovisuella institutet

Nationella audiovisuella institutet ska klassificera ett bildprogram, om det finns ett grundat krav eller om det i övrigt finns skäl att misstänka att ett program inte har klassificerats i enlighet med denna lag.

Institutet kan klassificera ett tidigare klassificerat bildprogram på nytt, om det är uppenbart att tidens gång och förändringar i de samhälleliga värderingarna har lett till att programmets tidigare klassificering inte längre är ändamålsenlig.

Leverantörer av bildprogram ska på institutets begäran utan ersättning ställa ett bildprogram som avses i denna paragraf till institutets förfogande.

22 §
Återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram

Nationella audiovisuella institutet får återkalla ett godkännande som klassificerare av bildprogram, om

1) den som godkänts som klassificerare av bildprogram inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt 13 § 1 mom.,

2) en klassificerare av bildprogram genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som klassificerare av bildprogram,

3) en klassificerare av bildprogram uppsåtligen eller upprepade gånger har förfarit väsentligen felaktigt som klassificerare.

Institutet kan i de fall som avses i 1 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela klassificeraren av bildprogram en varning, om det med hänsyn till klassificerarens förhållanden vore oskäligt att återkalla godkännandet.

23 §
Kontroll av märkningar

Nationella audiovisuella institutet har rätt att utföra kontroller i lokaler och andra verksamhetsställen som innehas av leverantörer av bildprogram för att kontrollera att bildprogrammen är försedda med de märkningar som krävs.

Institutet kan besluta att bemyndiga en annan myndighet att kontrollera märkningar. En utomstående sakkunnig kan på begäran av institutet bistå vid kontrollen.

24 §
Kontroller

Nationella audiovisuella institutet och sakkunniga som avses i 23 § 2 mom. har rätt att få tillträde till sådana lokaler och motsvarande verksamhetsställen hos en leverantör av bildprogram där bildprogram som tillhandahålls eller är avsedda för tillhandahållande förvaras samt att utan ersättning få alla uppgifter, utredningar och handlingar och allt annat material som behövs för kontrollen av märkningarna. Leverantören ska även i övrigt bistå vid kontrollen. Kontroller får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Institutet har rätt att omhänderta bildprogram som inte är försedda med märkningar enligt 5 §, om det är nödvändigt för att förhindra tillhandahållande av omärkta bildprogram, samt annat material som är föremål för kontroll, om det är nödvändigt för utförandet av kontrollen. Om märkningarna på bildprogrammen endast har smärre brister, ska institutet sätta ut en skälig tid för att avhjälpa bristen utan att bildprogrammen omhändertas.

Över omhändertagande av material ska i samband med kontrollen av märkningar upprättas ett protokoll av vilket ska framgå syftet med omhändertagandet och det material som tagits om hand. Bildprogram som inte är försedda med märkningar enligt 5 § ska återlämnas när det inte längre finns någon laglig grund för omhändertagandet. Annat material ska återlämnas utan dröjsmål när det inte längre behövs.

25 §
Anmärkning och vite

Om en leverantör av bildprogram försummar sina skyldigheter enligt 6 § 2—5 mom. eller 7 §, kan Nationella audiovisuella institutet uppmana leverantören att fullgöra sina skyldigheter. Institutet kan förena uppmaningen med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

26 §
Tillsynsavgift

För att täcka kostnaderna för tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram tas det ut en tillsynsavgift till Nationella audiovisuella institutet.

Skyldig att betala tillsynsavgift är den sammanslutning eller person som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 4 §.

Avgiften tas ut första gången för det kalenderår då bildprogrammen börjar tillhandahållas. Tillsynsavgiften återbetalas varken helt eller delvis, om den som utövar verksamheten lägger ned sin verksamhet under kalenderåret.

28 §
Påförande och uttagande av tillsynsavgift

Tillsynsavgift tas ut varje kalenderår. Avgiften påförs av Nationella audiovisuella institutet.

Bestämmelser om avgiftens direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som anges i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan institutet ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmålsräntan skulle understiga detta belopp.

29 §
Avgifter för Nationella audiovisuella institutets prestationer

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för prestationer som Nationella audiovisuella institutet samt bildprogramsnämnden ska utföra enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

30 §
Begäran om omprövning

En part som är missnöjd med ett klassificeringsbeslut av en klassificerare av bildprogram får begära omprövning hos Nationella audiovisuella institutet. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

31 §
Sökande av ändring i beslut av Nationella audiovisuella institutet

Ett beslut om klassificering av ett bildprogram som fattats av Nationella audiovisuella institutet får överklagas genom besvär hos bildprogramsnämnden. Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. Besvären ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Nämnden ska behandla besvären skyndsamt.

Andra än i 1 mom. avsedda beslut som fattats av institutet med stöd av denna lag får inte överklagas genom besvär. En part som är missnöjd med beslutet får begära omprövning inom 30 dagar från det att parten fick del av beslutet. Omprövning begärs hos institutet.

Ett omprövningsbeslut får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut om klassificering som fattas av institutet kan institutet bestämma att beslutet ska iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft.

34 §
Offentligheten hos bildprogram som lämnats in för klassificering

Ett bildprogram som lämnats till en klassificerare av bildprogram eller till Nationella audiovisuella institutet för klassificering ska hållas hemligt, om det inte är uppenbart att lämnande av uppgifter om programmet inte kränker upphovsrätten till det eller orsakar leverantören eller någon annan som har del i saken ekonomisk skada eller äventyrar syftet med klassificeringen. På institutets handlingar tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

35 §
Handräckning

Nationella audiovisuella institutet har rätt att få behövlig handräckning av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna vid kontroller som avses i 23 och 24 §.

36 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) underlåter att göra anmälan om tillhandahållande av bildprogram, att lämna uppgift om mängden bildprogram eller att lämna en förteckning över titeln på bildprogram i enlighet med 4 §,

2) tillhandahåller ett bildprogram som inte har klassificerats och försetts med märkning på det sätt som anges i 5 §,

3) klassificerar ett bildprogram utan sådan rätt att klassificera bildprogram som avses i 12 §,

4) underlåter att göra anmälan till förteckningen över bildprogram enligt 17 §, eller

5) låter bli att ställa ett bildprogram till Nationella audiovisuella institutets förfogande i den situation som avses i 21 §,

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen (39/1889) eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för bildprogramsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 48/2013
KuUB 2/2013
RSv 87/2013

  Helsingfors den 13 september 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.