663/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 september 2013

Justitieministeriets förordning om ändring av 22 och 24 § i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 22 och 24 §, av dem 22 § sådan den lyder i förordning 232/2013, som följer:

22 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten har till uppgift att sörja för

1) utvecklingen av ministeriets förvaltning och organisation samt förvaltningsuppgifter som inte ankommer på någon annan avdelning eller enhet,

2) anhållan om benådning och ansökan om rätt att ingå äktenskap samt tillsättande av utredningskommissioner för säkerhetsutredningar vid exceptionella händelser,

3) beredningen av ärenden som gäller Rättsregistercentralen, Justitiekanslersämbetet, Olycksutredningscentralen, dataombudsmannens byrå, datasekretessnämnden samt delegationen för personskadeärenden och som justitieministeriet ska avgöra enligt de författningar som gäller förvaltningen av nämnda ämbetsverk,

4) ministeriets dokumentförvaltning, publiceringsverksamhet, intern kommunikation, bibliotek och andra informationstjänster samt styrningen och utvecklandet av förvaltningsområdets interna kommunikation och andra informationstjänster,

5) Finlands författningssamling, ministeriernas föreskriftssamlingar samt den elektroniska författningsdatabanken,

6) förvaltningsområdets gemensamma personaladministration och utvecklandet av personalrapporteringen,

7) utvecklandet av ministeriets personal och övrig personalförvaltning samt frågor med anknytning till tjänstekollektivavtal för ministeriet och för vissa ministeriet underställda ämbetsverk,

8) ministeriets lokaler, upphandlingsförfaranden och gemensamma upphandlingar,

9) säkerhetsfrågorna och de övriga ämbetsverkstjänsterna vid ministeriet,

10) upphandlingsärenden som gäller tjänsteresor,

11) styrningen och utvecklandet av den administrativa informationssäkerheten och dataskyddet vid ministeriet och inom förvaltningsområdet samt anvisningarna som gäller detta.

24 §
Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter har till uppgift att

1) främja och följa utövandet av rätten att delta i val och rätten till inflytande samt de allmänna förutsättningarna för medborgarinflytande,

2) sköta de valmyndighetsuppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen (714/1998) och lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987), anordna statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt sörja för upprätthållandet av valdatasystemet och valberedskapen,

3) sköta de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt partilagen (10/1969),

4) främja och följa hur de språkliga rättigheterna tillgodoses och sköta de uppgifter som ankommer på ministeriet enligt språklagen (423/2003),

5) sköta uppgifter som hänför sig till planering, genomförande, och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter,

6) sörja för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor,

7) bereda lagstiftningen inom enhetens verksamhetsområde vid behov med lagberedningsavdelningen.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 2013.

  Helsingfors den 6 september 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.