651/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (151/2012) 2 § 13 punkten, samt bilaga 1 till förordningen, sådana de lyder i förordning 721/2012, och

fogas till 2 § en ny 14 punkt som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar enligt avgiftstabellen i bilaga 1 ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:


13) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen (22/2012),

14) beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 27 augusti 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anne Koskela

Bilaga

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

1.1 Gemensamma ansökningar, intyg och utdrag ur registret
legitimation på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg om registrering på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning (EU-intyg) 90 €
utdrag ur centralregistret 45 €
1.2 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland)
legitimation av yrkesutbildad person 4 och 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 100 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning) 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
legitimation på basis av läkarutbildning i Finland 4 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 235 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €
godkännande av oreglerad psykoterapeutbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådan den lydde i förordning 564/1994 400 €
1.3 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i de nordiska länderna)
legitimation av yrkesutbildad person 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 200 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning) 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 200 €
legitimation på basis av läkarutbildning i de nordiska länderna 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 300 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 €
godkännande av oreglerad psykoterapeutbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådan den lydde i förordning 564/1994 400 €
1.4 legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i ett EU/EES-land)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning av en yrkesutbildad person som kommer från ett EU/EES-land 6–8, 10 och 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
villkorligt beslut om erkännande 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) 400 €
legitimation samt godkännande av utbildning och registrering eller registrering av yrkesutbildad person efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov 13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 150 €
registrering av utbildning 16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 200 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 100 – 400 €
1.5 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU/EES-området)
tillstånd att utöva yrke  11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 600 €
förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 300 €
legitimation och skydd av yrkesbeteckning 11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 600 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 100 – 400 €
registrering av utbildning 16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
1.6 Andra beslut om rätt till yrkesutövning
införing av uppgift om rätt att förskriva läkemedel eller annan specialistkompetens  14 och 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 165 €
identifikationskod åt optiker och munhygienist 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 140 €
identifikationskod åt optiker och munhygienist på basis av gemensam ansökan 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
godkännande av en utländsk utbildning som utbildning som ger specialistkompetens 14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
identifikationskod åt optiker och munhygienist på basis av utländsk utbildning 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården   400 €
anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster 9 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
beslut om kontroll av yrkeskvalifikationer för temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster 9 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
2. Godkännande som sjömansläkare
godkännande av en läkare som sjömansläkare, beslut om godkännande och registrering av beslutet 1 § i lagen om godkännande av läkare som sjömansläkare (47/2009), 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 165 €
3. Tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)
tillstånd för tillvaratagande och användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinskt bruk 7 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 665 €
tillstånd för användning av kroppen efter en avliden samt tagande av organ, vävnader och celler för medicinsk forskning eller undervisning 11 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 665 €
tillstånd för ändrat användningsändamål för organ, vävnader, celler och vävnadsprov 19 och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 665 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén 11 § 2 mom., 19 § 4 mom. och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
4. Tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999)
tillstånd för anstalter som bedriver forskning som gäller embryon 11 § i lagen om medicinsk forskning   1 500 €
5. Tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006)
tillstånd för lagring av könsceller och embryon och utförande av assisterad befruktning 24 § i lagen om assisterad befruktning 1 500 €
6. Beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970)
förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 8 § 1 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 100 €
godkännande av sjukhus som abortsjukhus 8 § 2 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 1 500 €
7. Tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälsovård och privat socialvård och andra beslut i anslutning till detta
tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 2 a och 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 2 000 €
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 9 § i lagen om privat hälso- och sjukvård 1 000 €
godkännande av föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna 2 a och 5 § i lagen om privat hälso- och sjukvård 500 €
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster för vart femte nytt verksamhetsställe. 300 €
tillstånd att producera privat socialservice 7 § i lagen om privat socialservice (922/2011) 2 000 €
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat socialservice 7 § i lagen om privat socialservice 1 000 €
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privat socialservice för vart femte nytt verksamhetsställe 300 €
Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Hos en serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift för det kalenderår då verksamheten har upphört senast den 31 mars.
8. Beslut och behandling av beslut med stöd av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
beslut om tillämpning av lagen och beslut om klassificering 53 § 3 mom. i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 85 €
tillstånd till undantag 55 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 1 680 €
anmälan om klinisk prövning av produkter klass A (icke riskprodukter) och 335 €
klass B (riskprodukter) 20 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 840 €
9. Tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen
9.1 Serveringsärenden
tillstånd till försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik 9 § 3 mom., 14 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (1346/1994) 500 €
tillstånd till förlängd tid i internationell trafik 11 § 2 mom.  och 16 § 2 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet  400 €
annat tillstånd eller godkännande som gäller servering 24 § 6 mom. och 25 § 2 mom. 3 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 500 €
9.2 Detaljhandelsärenden
godkännande som gäller detaljhandel 16 § 2 mom. 2 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit 150 €
9.3 Tillverkningsärenden
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit 5 § i alkohollagen (1143/1994) 1 500 €
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- eller forskningsändamål 500 €
godkännande av tillverkningsställe 7 § 2 mom. i förordningen om alkoholdrycker och sprit 1 150 €
annat godkännande som gäller tillverkning 20, 22 och 25 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter  (846/2008) 500 €
9.4 Partihandelsärenden
partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit 27 § i alkohollagen 1 500 €
tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för alkoholdrycker, högst en månad 250 €
partihandelstillstånd för alkoholpreparat 7 § 1 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994) 250 €
annat godkännande som gäller partihandel 20, 22 och 25 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter 400 €
9.5 Importärenden
importtillstånd för sprit  8 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen 1 500 €
behandling av importanmälan  11 § i alkohollagen 500 €
9.6 Användningstillståndsärenden
användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit  17 § i alkohollagen 255 €
användningstillstånd för alkoholpreparat 10 § i förordningen om alkoholpreparat och denaturering 225 €
användningstillstånd för skattepliktig sprit 29 § 1 mom. i alkohollagen 255 €
behandling av importanmälan 11 § i alkohollagen 60 €
9.7 Andra ärenden som ska behandlas enligt alkohollagen
godkännande av skattefritt lager 35 § 1 mom. i alkohollagen 550 €
godkännande av en fackpublikation eller trycksak som en publikation där det är tillåtet att göra reklam för starka alkoholdrycker 33 § 4 mom. 1 punkten i alkohollagen 220 €
behandling av överklaganden som gäller upptagande av alkoholdrycker till minutförsäljning, avlägsnande ur minutförsäljning eller prissättningsgrunder för minutförsäljning 51 § 3 mom. i alkohollagen 440 €
ändring av tillstånd eller godkännande eller villkor för tillstånd 150 €
Tillstånds- och tillsynsverket tar för tillsyn över tillståndskrävande verksamhet som avses i 55 § i alkohollagen ut årliga avgifter hos tillståndshavarna enligt avgiftstabellen och avgiftsgrunderna i bilaga 2.
10. Prestationer enligt tobakslagen (693/1976)
godkännande av provningslaboratorium för tobaksprodukter 6 a § i tobakslagen 280 €
behandling av ett intyg över godkännande av ett provningslaboratorium för tobaksprodukter 6 a § 4 mom. i tobakslagen 170 €
11. Prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994)
intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens 20 b § i hälsoskyddslagen 15 €
intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens 28 a § i hälsoskyddslagen 15 €
beslut om godkännande som testare 59 a § i hälsoskyddslagen 110 €
12. Tillstånd för forskning samt officiella avskrifter
tillstånd att använda sekretessbelagd handling 250 €
tillstånd att använda sekretessbelagd handling i lärdomsprov  28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 80 €
avskrift av verkets handlingar eller handlingar som lagts fram till det och bestyrkande av handlingens riktighet per sida, dock högst 30 € per handling. 3 €
13. Tillstånd enligt adoptionslagen (22/2012):
tillstånd att driva adoptionsbyrå 87 § i adoptionslagen 810 €
förnyande av ett gällande tillstånd 140 €
tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 87 § i adoptionslagen 810 €
förnyande av ett gällande tillstånd 140 €
tillstånd till samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan 90 § i adoptionslagen 265 €
förnyande av ett gällande tillstånd 80 €
14. Beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret:
biobanks anmälan om att verksamheten inleds 9 § 1 mom. i biobankslagen 1500 €
biobanks anmälan om ändring av verksamheten 300 €
9 § 2 mom. i biobankslagen
biobanks anmälan om sammanslagning av funktioner 10 § i biobankslagen 500 €
tillstånd att helt eller delvis överföra biobanksverksamheten till utlandet 35 § i biobankslagen 500 €
inspektion av en biobanks utrymmen och verksamhet (dag) 32 § 1 mom. i biobankslagen 1000 €
årlig avgift för kostnaderna för förvaltning och användning av biobanksregistret 30 § 1 mom. i biobankslagen 800 €
beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om uppfyllande av villkoren för offentlig delgivning 13 § 4 mom. i biobankslagen 665 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén 13 § 3 mom. i biobankslagen 2700 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.