644/2013

Utfärdad i Helsingfors den 29 augusti 2013

Statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom. i kemikalielagen (599/2013):

1 §
Överlåtelse av kemikalier

Kemikalier som är giftiga eller mycket giftiga enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) eller är klassificerade som akut toxiska i kategori 1—3 enligt CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008 får endast överlåtas till den som fyllt 18 år, med undantag av bränslen, som får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltiga bränslen får dock överlåtas till den som är under 18 år endast, om hans eller hennes vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke.

Vid överlåtelse på apotek av kemikalier som avses i 1 mom. ska mottagaren på en särskild blankett lämna följande uppgifter:

1) mottagarens personuppgifter och adress,

2) kemikaliernas namn och mängd,

3) kemikaliernas användningssyfte.

Den som tar emot kemikalier ska styrka sin identitet samt datera och underteckna blanketten. Apoteket ska förvara blanketten fem år.

2 §
Förvaring av kemikalier

Vid detaljförsäljning ska kemikalier enligt 1 § 1 mom. förvaras i ett låst utrymme i affären eller dess lager. Denna skyldighet gäller inte andra bränslen än metanolhaltiga bränslen.

3 §
Vägran att överlåta kemikalier

Kemikalier får inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i ett uppenbart berusningssyfte eller annars för sådant missbruk att det kan medföra särskild risk för hälsan.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 29 augusti 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.