638/2013

Utfärdad i Helsingfors den 28 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 

upphävs i arbets- och näringsministeriet arbetsordning (979/2011) 22 § 2 punkten,

ändras 6 § 1 mom., 17 § 15 punkten, 18 § 10 och 14 punkten, 19 § 8 punkten samt 21 § 1 mom. 19 punkten, sådana de lyder, 17 § 15 punkten och 21 § 1 mom. 19 punkten i förordning 321/2013 samt 19 § 8 punkten i förordning 1111/2011, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1111/2011, 1574/2011 och 321/2013, en ny 16 punkt, till 18 § en ny 15 punkt, till 21 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 321/2013, en ny 20 punkt samt till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1574/2011, ett nytt 2 mom., som följer:

6 §
Tillsättande av projekt och utnämnande av företrädare till projekt

Ministrarna och kanslichefen kan tillsätta tidsbundna, vittgående projekt som är av strategisk betydelse med tanke på verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt projekt för åtgärdande av plötsliga strukturomvandlingar. De strategiska projekten genomförs under ministerns och kanslichefens substansstyrning.


17 §
Regionavdelningen

Regionavdelningen har hand om följande ärenden:


15) statsfördraget mellan Finland och Ryssland om främjande av gränsöverskridande samarbete, samt

16) ledning av hanteringen av plötsliga strukturomvandlingar.

18 §
Energiavdelningen

Energiavdelningen har hand om ärenden som gäller


10) samordning av de klimatförändrings- och miljöfrågor som ankommer på ministeriet,


14) styrning av och tillsyn över Energimarknadsverket, samt

15) materialeffektivitet, hållbar utveckling och naturresursfrågor.

19 §
Närings- och innovationsavdelningen

Närings- och innovationsavdelningen har hand om ärenden som gäller


8) allmän näringspolitik samt uppföljning och utveckling av näringspolitiken sektorsvis,


21 §
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor har hand om ärenden som gäller


19) styrning av och tillsyn över Konkurrens- och konsumentverket, konsumentforskningscentralen, Patent- och registerstyrelsen, Säkerhets- och kemikalieverket och Försörjningsberedskapscentralen samt styrning av och tillsyn över sjömansservicebyrån och statsbidragssammanslutningarna inom ansvarsområdet, samt

20) utveckling av arbetslivet.


28 §
Understatssekreterare, avdelningschefer, enhetschefer och gruppchefer

I fråga om direktörerna för strategiska projekt iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Given i Helsingfors den 28 augusti 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.