636/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) tillstånd, anmälningar, besiktningar, räddningsplaner, examina och kompetensprov, behörighetsintyg och andra intyg, överföringsintyg, säkerhetsrapporter, bekräftelser, godkännanden och ändringar som nämns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) hantering och upplagring av farliga kemikalier,

b) produkter som hänför sig till farliga kemikalier,

c) installations-, service- och besiktningsrörelser för anläggningar som hänför sig till farliga kemikalier,

d) tillverkning, upplagring, import och förflyttning av explosiva varor,

e) pyrotekniska artiklar,

f) tillverkning och import av fyrverkeripjäser och verksamhet som hänför sig till fyrverkeripjäser,

g) arrangerande av fyrverkeri,

h) besiktningsorgan,

2) behandling av utvärderingar, godkännanden, tillstånd och anmälningar som nämns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, nedan biocidförordningen, och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, verifiering av behörighet och ändringar, när de gäller 

a) verksamma biocidämnen

b) biocidprodukter,

c) uppgifter som har lämnats i enlighet med 22 § i kemikalielagen,

3) behandling av ansökningar och anmälningar som nämns i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, när de gäller

a) utvärdering av ett verksamt ämne,

b) godkännande av ett växtskyddsmedel eller översyn av klassificering,

c) tillstånd för försök i forsknings- och utvecklingssyfte,

d) godkännande av en institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten av växtskyddsmedel,

e) godkännande av en anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt godkännande av utbildningsprogrammet,

f) godkännande av en anordnare av examen gällande hantering och användning av växtskyddsmedel,

g) godkännande av en testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel,

4) behandling av ansökningar om undantag som nämns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

5) behandling av ansökningar om undantag som nämns i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005),

6) godkännanden, tillstånd, anmälningar, kompetensprov, intyg, beslut, fastställande och justering av brytningsersättning, besiktningar samt överföringar, ställande av säkerhet och ändringar som nämns i gruvlagen (621/2011) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) förbehåll,

b) malmletning,

c) guldvaskning,

d) gruvdrift,

e) gruvsäkerhet,

7) godkännanden och anmälningar som nämns i lagen om mätinstrument (707/2011) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) besiktningsorgan,

b) servicefirmor,

c) flaskor som tjänar som mätbehållare,

8) godkännanden och anmälningar som nämns i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) stämplar som ska användas i ädelmetallarbeten,

b) kontrollorgan,

9) godkännanden, tillstånd, anmälningar och ändringar som nämns i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) besiktningsorgan,

b) tryckbärande anordningar,

10) sådana utnämningar av ett bedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en besiktningsman, visande av behörighet, anmälningar, beviljande av certifieringsrätt, fastställande av krav samt ändringar och återkallelser av dessa som nämns i elsäkerhetslagen (410/1996) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) arbeten inom elbranschen,

b) ibruktagande och användning av elanläggningar,

c) elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet

d) hissar och med dem jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar för personbefordran,

11) sådana godkännanden, tillstånd, ändringar, klassificeringar och godkännanden av klassificeringar som nämns i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) besiktningsorgan,

b) andra förpackningar och tankar än sådana som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen,

c) klassificering av farliga ämnen,

12) godkännanden, ändringar och återkallanden som nämns i containerlagen (762/1998) och i förordningar som utfärdats med stöd av den till den del de gäller besiktningsorgan,

13) anmälningar och ändringsanmälningar, godkännanden, intyg och förnyanden av intyg som nämns i miljöskyddslagen (86/2000) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) anordnande av ett behörighetsprov inom branscherna för släckanläggningar, högspänningsbrytare och luftkonditioneringsanläggningar i fordon,

b) underhåll och avfallshantering av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon och högspänningsbrytare samt tillvaratagande av lösningsmedel,

14) godkännanden, anmälningar, examina och prov, behörighetsintyg, förnyanden och ändringar som nämns i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), när de gäller

a) fast installerbara branddetektorer och liknande system, automatiska släckanläggningar samt rörelser som installerar och underhåller dessa anläggningar och system,

b) handbrandsläckare och rörelser som underhåller och besiktar dem,

c) bedömningsorgan som bedömer överensstämmelsen med kraven i fråga om anordningarna inom räddningsväsendet,

d) besiktningsorgan som besiktar branddetektorer och automatiska släckanläggningar.

3 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

 För de prestationer som nämns i 2 § tar Säkerhets- och kemikalieverket ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning. Avgifterna baserar sig på självkostnadsvärdet. En tilläggsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för varje påbörjad timme.

Avgiften är densamma för bifallsbeslut och avslagsbeslut.

För en prestation kan tas ut en förskottsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en anmälan eller ansökan som återtagits eller annars förfallit, tas det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar arbetsinsatsen, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning. En förskottsavgift som har betalats för en ansökan som har återtagits eller på grund av bristfälligt material har avslagits återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiften för en prestation som nämns i 2 § 2 punkten kan helt eller delvis efterskänkas, om användningen av kemikalien eller biocidprodukten är obetydlig eller om avgiften av någon annan orsak kan anses vara oskälig med stöd av 54 § 2 mom. i kemikalielagen.

I avgiften för en prestation som nämns i 2 § 3 punkten underpunkt b beaktas dessutom de rabatter som avses i 46 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Säkerhets- och kemikalieverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) utredningar, undersökningar och utlåtanden som baserar sig på beställning eller uppdrag,

2) användning av personalen för utbildnings- eller planeringsuppgifter eller andra expertuppgifter utanför ämbetsverket, med undantag av sådana fall där skötseln av uppgifterna direkt stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikationer,

5) försäljning av annonsutrymme i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter,

7) användning av lokaler och utrustning som innehas av ämbetsverket samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

9) sändning och postning av dokument och annat material som baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset på dem, samt

10) övriga särskilt beställda eller överenskomna tjänster.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010).

Om en prestation gäller ett ärende som är anhängigt vid Säkerhets- och kemikalieverket när denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de avgifter som gällde då ärendet anhängiggjordes.

  Helsingfors den 27 augusti 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Tapani Koivumäki

Bilaga: AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.