635/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om stamnätsinnehavarens systemansvar

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 45 § 3 mom. i elmarknadslagen (588/2013):

1 §
Syfte

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i stamnätsinnehavarens systemansvar och om sättet att förverkliga det.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) tilläggstjänst en tjänst som krävs med tanke på funktionen av överförings- eller distributionsnätet,

2) sammanlänkat system elnät som har länkats samman genom en eller flera förbindelseledningar.

3 §
Allmänna bestämmelser om verkställandet av systemansvar

När den systemansvariga stamnätsinnehavaren utför uppgifter som omfattas av systemansvaret ska denne

1) säkerställa att stamnätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el,

2) sörja för att stamnätet används så att dess funktion är säker, tillförlitlig och effektiv samt i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna och med vederbörlig hänsyn till miljökraven sörja för upprätthållande och utveckling av stamnätet,

3) sörja för att tillräckliga resurser säkerställs för att skyldigheter i fråga om stamnätstjänst kan fullgöras och för sin del sörja för tryggandet av leveranssäkerheten för el genom att tillräcklig överföringskapacitet och stamnätets funktionsduglighet säkerställs,

4) säkerställa att det finns tillgång till behövliga tilläggstjänster, inklusive efterfrågeelasticitet, till den del tillgången inte är beroende av ett sammanlänkat system som anslutits till stamnätet eller omfattas av dess ansvar.

4 §
Uppgifter som hör till systemansvaret

Uppgifter som hör till systemansvaret är

1) upprätthållande av driftsäkerheten och hantering av överföringarna,

2) upprätthållande av spänning,

3) uppgifter i samband med det nationella balansansvaret inklusive upprätthållande av frekvens,

4) uppgifter i samband med den nationella balansavräkningen.

5 §
Upprätthållande av driftsäkerheten och hantering av överföringarna

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren ska sörja för upprätthållandet av driftsäkerheten och hanteringen av överföringarna i stamnätet. Ansvaret för hanteringen av överföringarna omfattar både överföringar inom stamnätet och överföringar mellan stamnätet och de sammanlänkade system som anslutits till stamnätet.

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren ska fastställa den nivå av driftsäkerhet som ska upprätthållas i elsystemet och upprätthålla de tekniska kraven i samband med den i enlighet med Europeiska unionens, regionens och nationens dimensioneringsregler samt med de parter som opererar i elsystemet avtala om förfaranden som säkerställer elsystemets tekniska funktion.

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren ansvarar för driftsövervakningen av stamnätet samt för utredningen av allvarliga störningar i elsystemet och för återställande av elsystemet till normalläge.

6 §
Upprätthållande av spänning

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren svarar för upprätthållandet av spänningen i stamnätet så att spänningen uppfyller de krav som i Europeiska unionens lagstiftning ställs på upprätthållande av spänning.

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren ska säkerställa tillräcklig reserv för reaktiv effekt för att trygga elsystemets tekniska funktion och för återställande av elsystemet till normalläge efter en störning.

7 §
Upprätthållande av frekvens

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren svarar för upprätthållandet av elsystemets frekvenskontrollreserv i enlighet med de krav angående upprätthållande av frekvens som ställs i Europeiska unionens lagstiftning.

8 §
Informationsutbyte som krävs med tanke på upprätthållande av driftsäkerheten, det riksomfattande balansansvaret och den riksomfattande balansavräkningen

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren svarar för att det informationsutbyte som krävs för upprätthållande av elsystemets driftsäkerhet, det nationella balansansvaret och den nationella balansavräkningen har ordnats på ett ändamålsenligt sätt mellan parterna i elsystemet, den systemansvariga stamnätsinnehavaren och de enheter som sköter uppgifter som hör till systemansvaret. För säkerställande av den säkra och effektiva driften hos, den samordnade utvecklingen av och kompatibiliteten hos det sammanlänkade systemet ska den systemansvariga stamnätsinnehavaren sörja för att nödvändig information lämnas till innehavarna av de elnät som länkats samman med stamnätet.

9 §
Villkor för användningen av elsystemet, kraftverken och lasterna

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren har rätt att begränsa elöverföringen eller avbryta den helt för att eliminera eller hantera sådana störningar som uppstår i elsystemet.

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren har rätt att när elsystemets driftssäkerhet hotas styra användningen, produktionen, importen och exporten av el som anslutits till elsystemet med beaktande av samhällets allmänna livsviktiga behov, eventuella myndighetsföreskrifter, gällande planer på och skyldigheter för hantering av en allvarlig effektbrist och utredning av svåra störningar samt rådande förhållanden. Rätten är i vart och ett av fallen i kraft tills alla begränsningar som utfärdats under utredningen av störning har eliminerats och elsystemet har återställts till normalläge.

10 §
Lämnande av uppgifter till Energimarknadsverket

Den systemansvariga stamnätsinnehavaren ska utan separat begäran lämna Energimarknadsverket en utredning om en allvarlig störning i elsystemet och hur störningen retts ut. Energimarknadsverket ska underrättas om en allvarlig störning utan dröjsmål och senast den följande vardagen efter att störningen uppstod. En utredning om störningen och om de åtgärder som vidtagits för att åtgärda störningen ska lämnas till Energimarknadsverket inom två veckor från det att störningen uppstod.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55

  Helsingfors den 27 augusti 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.