630/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Lag om ändring av lagen om övervakning av villkorlig frihet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om övervakning av villkorlig frihet (782/2005) 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 13 §, av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 738/2011, samt

fogas till lagen nya 6 a, 10 a, 12 b och 12 c § som följer:

4 §
Ställande under övervakning

En fånge som friges villkorligt ställs under övervakning, om

1) prövotiden är längre än ett år,

2) brottet har begåtts före 21 års ålder,

3) fången själv begär det, eller

4) fången har förbundit sig att iaktta villkoren för sådan läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013).


5 §
Övervakningens innebörd

Det närmare innehållet i övervakningen framgår av en övervakningsplan som Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta i enlighet med den övervakades behov innan den som ställts under övervakning friges, så att planen kan tas i bruk när övervakningen inleds. Om en fånge ställs under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten, ska det i övervakningsplanen också bestämmas om läkemedelsbehandlingen och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd samt om övervakningen av att dessa iakttas. Övervakningsplanen kan vid behov ändras eller kompletteras.


6 §
Den övervakades skyldigheter

Den övervakade ska under sammanträffandena med övervakaren och även i övrigt på begäran av övervakaren lämna denne behövliga kontaktuppgifter liksom även uppgifter om arbete, boende, utbildning, studier och den ekonomiska situationen samt andra motsvarande, för övervakningen behövliga uppgifter om sina förhållanden. Den övervakade ska på eget initiativ underrätta övervakaren om väsentliga förändringar i sina förhållanden. Om den övervakade förbundit sig till sådan läkemedelsbehandling som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten, ska han eller hon lämna urin- eller blodprov som är nödvändiga för att övervaka att läkemedlen används och säkerställa att behandlingen är säker. Den övervakade är skyldig att infinna sig vid ett universitetssjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som bestämts separat för att lämna proven.


6 a §
Läkares informationsskyldighet

En läkare vid ett sjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 12 c § 1 mom. är trots tystnadsplikten skyldig att till Brottspåföljdsmyndigheten lämna uppgifter för bedömningen av om den övervakade har iakttagit de förordnanden som har samband med den läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten.

10 a §
Brott mot förordnanden om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd under villkorlig frihet

Om den som ställts under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten underlåter att iaktta sådana förordnanden om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd som har antecknats i övervakningsplanen, ska Brottspåföljdsmyndigheten skriftligen uppmana den övervakade att iaktta övervakningsplanen.

Om den övervakade trots uppmaning underlåter att iaktta förordnandena om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd i övervakningsplanen, eller avslutar läkemedelsbehandlingen, ska bestämmelserna i 10 § 2—4 mom. iakttas.

12 b §
Kostnader

De kostnader som orsakas av den läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt av övervakningen av dem betalas av statens medel.

12 c §
Övervakning av läkemedelsbehandling och omprövning av förordnanden om läkemedelsbehandling, annan behandling och stöd

Brottspåföljdsmyndigheten ska med ett universitetssjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården avtala om hur läkemedelsbehandlingen ska ordnas och tillhörande blod- och urinprov tas.

Ett förordnande om läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd ska omprövas med högst tre månaders intervall.

En läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten fattar beslut om övervakning och upphörande av läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd. I brådskande fall kan också en läkare vid det sjukhus eller den enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 1 mom. avbryta läkemedelsbehandlingen tillfälligt. En läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten ska omedelbart informeras om att läkemedelsbehandlingen avbrutits tillfälligt. Denna läkare fattar det slutliga beslutet om läkemedelsbehandlingen.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ordnande av övervakning på det sätt som avses i 3 § 2 mom., de handlingar som hänför sig till övervakningen, förfarandet vid bestämmande av de påföljder för den övervakade som avses i 10 §, ersättning för resekostnader och innehållet i övervakningsplanen för den som har ställts under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2012
LaUB 7/2013
RSv 57/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.