615/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 7 § i handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras 7 § 4 punkten i handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna (222/2005) samt

fogas till 7 § en ny 5 punkt som följer:

7 §
Tilläggsuppgifter om särredovisade bokslut

Särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter bör innehålla följande tilläggsuppgifter:


4) ändringar som under räkenskapsperioden gjorts i särredovisningsgrunderna, motiveringarna till dem samt ändringarnas verkningar,

5) uppgifter om alla viktiga transaktioner som har genomförts med anknutna företag; med anknutet företag avses ett anknutet företag enligt betydelsen i artikel 41 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning, intresseföretag enligt betydelsen i artikel 33.1 i samma direktiv och ett företag som tillhör samma aktieägare.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

Helsingfors den 19 augusti 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.