611/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 augusti 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 17 och 32 §, samt

fogas till förordningen en ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse som följer:

17 §
Kontroll av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av sysselsättningsanslag för lönekostnaderna för de personer som har sysselsatts med anslagen och för andra kostnader för att ordna arbete. De månatliga uppgifterna ska lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen inom en månad från utgången av den period som de använda sysselsättningsanslagen riktat sig till.

32 §
Tilläggsstöd som beviljas kommuner

Kommunen ska till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in för godkännande en redogörelse för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för varje kvartal.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Denna förordning tillämpas också på sådana månatliga uppgifter samt sådana kommunredogörelser för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som är anhängiga vid arbets- och näringsbyrån när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 augusti 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.