596/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om ändring av 4 och 16 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) 4 § 2 mom. och 16 § 2 mom. som följer:

4 §
Uppgifterna om en rättegång samt deras offentlighet

I ett ärende som gäller inspektion enligt 36 § i konkurrenslagen (948/2011) blir de i 1 mom. i denna paragraf avsedda uppgifterna offentliga först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen beslutar att uppgifterna ska bli offentliga före det.

16 §
Avgörandets offentlighet

Om avgörandet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag, är den rättegångshandling som innehåller avgörandet sekretessbelagd till den del detta är nödvändigt för att skydda ett sådant intresse som ska hemlighållas. Om ett beslut eller uppgifter som finns i ett beslut ska lämnas ut i ett ärende där en persons identifieringsuppgifter är sekretessbelagda med stöd av 5 § ska det göras på ett sådant sätt att personens identifieringsuppgifter inte framgår. I ett ärende som gäller inspektion enligt 36 § i konkurrenslagen blir den rättegångshandling som innehåller förvaltningsdomstolens avgörande offentlig först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen av särskilda skäl beslutar att rättegångshandlingen ska bli offentlig före det.Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 40/2013
EkUB 19/2013
RSv 90/2013

  Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.