590/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Mål

Målet med tillsynen över och kontrollen av el- och naturgasmarknaden är att främja effektiv, säker och miljömässigt hållbar verksamhet på de nationella och regionala el- och naturgasmarknaderna samt Europeiska unionens inre marknad för el och naturgas i syfte att garantera energiförbrukarna god leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och skäliga principer för el- och naturgastjänster.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skötseln av de tillsyns- och kontrolluppgifter som hör till Energimarknadsverket enligt

1) elmarknadslagen (588/2013) samt bestämmelser som utfärdats och myndighetsföreskrifter som meddelats med stöd av den,

2) naturgasmarknadslagen (508/2000) samt bestämmelser som utfärdats och myndighetsföreskrifter som meddelats med stöd av den,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete, samt kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av förordningen,

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003, nedan elhandelsförordningen, samt kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av förordningen,

5) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, nedan elmarknadsdirektivet,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen, samt kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av förordningen, till de delar de ska tillämpas i Finland,

7) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) säkerhet såväl säkerhet vid elleverans och elanskaffning och leveranssäkerhet i fråga om naturgas samt teknisk säkerhet,

2) förnybara energikällor vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogaser,

3) distribuerad produktion kraftverk som är anslutna till distributionssystem,

4) icke-hushållskund fysisk eller juridisk person, som köper el eller naturgas som inte är avsedd för egen hushållsförbrukning, elgrossister och elproducenter,

5) vertikalt integrerat företag ett el- eller naturgasföretag eller en grupp av el- eller naturgasföretag där samma person eller samma personer direkt eller indirekt har rätt att utöva bestämmande inflytande och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring eller distribution och minst ett av områdena produktion eller leverans av el eller bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring, distribution, kondensering eller lagring av naturgas och minst ett av områdena produktion eller leverans av naturgas.

Definitionerna i 3 § i elmarknadslagen och 1 kap. 3 § i naturgasmarknadslagen gäller också vid tillämpningen av denna lag.

2 kap.

Energimarknadsverkets uppgifter

4 §
Allmänna mål för Energimarknadsverkets verksamhet

Energimarknadsverkets mål när den fullgör de uppgifter som avses i denna lag är

1) att främja en effektiv, säker och miljömässigt hållbar nationell el- och naturgasmarknad i enlighet med de mål som ställts i elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen,

2) att i nära samarbete med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, andra EES-staters energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen främja en konkurrensutsatt, säker och miljömässigt hållbar inre marknad för el och naturgas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt ett effektivt öppnande av el- och naturgasmarknaden för alla kunder och el- och naturgasleverantörer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) att främja säkerställandet av ändamålsenliga förutsättningar för att el- och naturgasnäten ska fungera effektivt och tillförlitligt med beaktande av de långsiktiga målen,

4) att främja utvecklingen i konkurrensutsatta och väl fungerande regionala el- och naturgasmarknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att de mål som avses i 2 och 3 punkten ska kunna uppnås,

5) att främja undanröjandet av restriktioner för el- och naturgashandeln mellan EES-staterna; i detta ingår också att utveckla en sådan ändamålsenlig kapacitet för gränsöverskridande överföring genom vilken man kan tillgodose efterfrågan och förbättra integreringen av nationella marknader,

6) att främja ett kostnadseffektivt utvecklande av säkra, pålitliga, effektiva och icke-diskriminerande el- och naturgasnät som är kundinriktade samt främja tillräcklig överföringskapacitet och energieffektivitet hos el- och naturgasnäten och integrera produktion av el och naturgas från förnybara energikällor och distribuerad produktion i el- och naturgasnäten,

7) att underlätta tillträde till nätet för ny produktionskapacitet; i detta ingår också åtgärder för att undanröja eventuella hinder för nya marknadsaktörer och för el och gas producerad från förnybara energikällor att få tillträde till marknaderna,

8) att sträva efter att säkerställa att innehavare och användare av el- och naturgasnät får lämpliga sporrar, både på kort och lång sikt, för att öka systemeffektiviteten och främja marknadsintegreringen,

9) att sträva efter att säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska el- och naturgasmarknaden fungerar effektivt, främja effektiv konkurrens och säkerställa konsumentskyddet,

10) att främja uppnåendet av en hög standard på tjänster inom el- och naturgasbranschen, för egen del inverka på skyddandet av utsatta kunder samt verka för att de processer för utbyte av uppgifter som behövs vid byte av leverantör är kompatibla.

Vid förverkligandet av målen enligt 1 mom. ska Energimarknadsverket beakta de undantag som föreskrivs i naturgasmarknadslagen och naturgasnätsförordningen.

5 §
Energimarknadsverkets allmänna tillsynsuppgift

Energimarknadsverket ska utöva tillsyn över iakttagandet av den nationella lagstiftning och EU-lagstiftning samt de myndighetsföreskrifter som avses i 2 § samt sköta andra uppgifter som hör till verket enligt den lagstiftning som avses i 2 §.

6 §
Energimarknadsverkets uppgifter som nationell energitillsynsmyndighet

Energimarknadsverket ska i egenskap av den nationella energitillsynsmyndighet som avses i Europeiska unionens lagstiftning om el- och naturgasbranschen i synnerhet

1) för innehavare av el- och naturgasnät fastställa metoder för prissättning av överföring och distribution i enlighet med det förfarande som föreskrivs i denna lag,

2) säkerställa att innehavarna av el- och naturgasnät samt andra företag inom el- och naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter enligt den nationella lagstiftningen och unionens lagstiftning och i överensstämmelse med sin behörighet besluta om nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att främja effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden och säkerställa att marknaderna fungerar korrekt,

3) samarbeta i gränsöverskridande frågor med energitillsynsmyndigheterna i de andra EES-staterna och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,

4) verkställa de juridiskt bindande beslut av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen som hör till verkets ansvarsområde,

5) säkerställa att korssubventionering inte förekommer mellan verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans av el och naturgas, lagring av naturgas samt behandling av kondenserad naturgas,

6) övervaka stamnätsinnehavarnas och gasöverföringsnätsinnehavarnas investeringsplaner,

7) övervaka efterlevnaden av reglerna för el- och naturgasnätens säkerhet och tillförlitlighet, se över hur näten fungerat tidigare och delta i beredningen av krav på kvaliteten hos el- och naturgasnätstjänster och el- och naturgasleveranser,

8) övervaka nivån på transparensen på el- och naturgasmarknaden och säkerställa att företagen inom el- och naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter vad gäller transparens,

9) övervaka öppnandet av parti- och detaljmarknaden för el och naturgas för konkurrens samt följa hur konkurrensen fungerar på dessa marknader,

10) övervaka om det inom elbranschen och naturgasbranschen förekommer avtalspraxis som begränsar konkurrensen och exklusivitetsklausuler som gäller icke-hushållskunder,

11) övervaka hur mycket tid innehavarna av el- och naturgasnät använder för leverans av anslutningar och reparationer,

12) övervaka grunderna för regleringen av användarrättigheter i fråga om naturgaslager och lagring av gas i rörledning samt andra stödtjänster i fråga om naturgas och övervaka tillämpningen av de bestämmelser som gäller användarrättigheter i fråga om naturgaslager och lagring av gas i rörledning samt andra tilläggstjänster,

13) bidra till att säkerställa effektiviteten och genomförandet när det gäller konsumentskyddsåtgärder som riktar sig till el- och naturgasmarknaden,

14) årligen göra upp och publicera en utvärdering av hur skyldigheter som gäller allmännyttiga tjänster i fråga om el- och naturgasleveranser har fullgjorts,

15) säkerställa att kunderna kan få tillgång till uppgifter om sin egen förbrukning av el eller naturgas,

16) övervaka verkställandet av de bestämmelser som gäller ställningen och ansvarsområdena för innehavare av el- och naturgasnät, leverantörer av el och naturgas, kunder samt andra parter på el- och naturgasmarknaden,

17) övervaka investeringar som görs i elproduktionskapacitet och deras konsekvenser för elleveranssäkerheten,

18) övervaka samarbete i tekniska frågor mellan EES-staternas och tredjeländers innehavare av stamnät för el,

19) övervaka genomförandet av skyddsåtgärder som gäller el- och naturgasmarknaden,

20) främja kompatibiliteten hos de processer för utbyte av uppgifter som hänför sig till de viktigaste marknadsprocesserna på el- och gasmarknaden på regional nivå.

Vid skötseln av uppgifterna enligt denna paragraf ska Energimarknadsverket beakta de undantag som föreskrivs i naturgasmarknadslagen och naturgasnätsförordningen.

7 §
Den nationella energitillsynsmyndighetens verksamhetsberättelse

Energimarknadsverket ska årligen ge ministeriet, den i förordningen om en byrå för samarbete avsedda byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen en berättelse om sin verksamhet som nationell energitillsynsmyndighet. Verksamhetsberättelsen ska publiceras.

Berättelsen ska innehålla de åtgärder som vidtagits och uppnådda resultat i fråga om de uppgifter som avses i 6 § samt en bedömning av hur stamnätsinnehavarnas och gasöverföringsnätsinnehavarnas investeringsplaner motsvarar de planer för utveckling av el- och naturgasnät som omfattar gemenskapen och utarbetats av det europeiska kontaktverket för nätinnehavarna. Bedömningen får innehålla rekommendationer om ändring av investeringsplanerna.

8 §
Energimarknadsverkets övervakning av leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas

I samarbete med andra myndigheter ska Energimarknadsverket följa utvecklingen av balansen mellan utbudet av och efterfrågan på el och naturgas, el- och naturgasnätens kvalitet och nivån på underhållet av dem samt åtgärder för att täcka toppar i efterfrågan på el och naturgas och hantera brister i leveranserna från leverantörernas sida.

Energimarknadsverket ska vart annat år publicera en berättelse om leveranssäkerheten i fråga om el och varje år en berättelse om leveranssäkerheten i fråga om naturgas senast den 31 juli. Berättelsen ska lämnas till ministeriet och kommissionen.

3 kap.

Energimarknadsverkets behörighet i tillsynsärenden

9 §
Energimarknadsverkets behörighet i tillsynsärenden

Om någon bryter mot eller försummar de förpliktelser som föreskrivs i den nationella lagstiftning eller EU-lagstiftning som avses i 2 §, ska Energimarknadsverket förplikta vederbörande att rätta till sin överträdelse eller försummelse. I beslutet kan det bestämmas hur överträdelsen eller försummelsen ska rättas. I beslutet kan det också bestämmas att en avgift som tagits ut felaktigt ska betalas tillbaka till kunden, om inte återbäringsförfarandet enligt 14 § tillämpas.

10 §
Villkor och metoder fastställda av Energimarknadsverket

Energimarknadsverket ska genom ett beslut (beslut om fastställande) fastställa att en nätinnehavare, en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska iaktta följande villkor för tjänsterna och metoder för prissättning av tjänsterna innan dessa införs:

1) metoderna för bestämmande av nätinnehavarens intäkter av nätverksamheten och de avgifter som ska tas ut för överföringstjänsten under tillsynsperioden,

2) villkor, förutsättningar och tariffer som gäller tillträde till behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas,

3) villkoren för nätinnehavarens överföringstjänst,

4) villkoren för nätinnehavarens anslutningstjänst och metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för anslutningen,

5) villkoren för hantering av överbelastning och fördelningen av överföringskapaciteten i stamnätet och överföringsnätet samt metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för överbelastningen och metoderna för användningen av inkomster från hanteringen av överbelastning,

6) villkoren för de tjänster som omfattas av systemansvaret för en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt metoderna för bestämmande av avgifterna för nämnda tjänster,

7) metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för den systemansvariga stamnätsinnehavarens uppgift att utveckla det informationsutbyte som krävs för elhandel och balansavräkning.

I beslutet om fastställande av de metoder som ska iakttas vid prissättningen kan det bestämmas om

1) principerna för värdering av det kapital som är bundet till nätverksamheten eller tjänsten,

2) sättet för bestämmande av en godtagbar avkastning på kapital som är bundet till nätverksamheten eller tjänsten eller av en godtagbar avkastning på tjänsten,

3) sättet för bestämmande av nätverksamhetens eller tjänstens resultat och sådan rättelse av resultaträkningen och balansräkningen som detta kräver,

4) mål som sporrar till effektivisering av nätverksamheten, främjande av marknadsintegrering, förbättrande av nätsäkerheten och främjande av tillhörande forskning och till utveckling av nätet samt sättet för hur målen bestäms och de metoder enligt vilka målsättningen tillämpas i prissättningen,

5) metoden för bestämmande av prissättningsstrukturen, om en sådan metod behövs för tillträde till nätet eller verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland, eller om metoden hänför sig till prissättning av tjänster som omfattas av systemansvar.

Sådana beslut om fastställande där det bestäms om de metoder som avses i 1 mom. 1 punkten, gäller under två på varandra följande tillsynsperioder på fyra år. Om en nätinnehavare har inlett sin verksamhet medan den tillsynsperiod som tillämpas på andra nätinnehavare fortfarande pågår, gäller beslutet om fastställande enligt 1 mom. 1 punkten trots det fram till slutet av tillsynsperioden i fråga. Sådana beslut om fastställande där det bestäms om de villkor, förutsättningar och tariffer som avses i 1 mom. 2 punkten gäller den tid på högst två år som Energimarknadsverket bestämmer. Övriga beslut som avses i 1 mom. gäller tills vidare eller, om det finns särskilda skäl, den tid som anges i beslutet.

11 §
Fastställande av villkor och metoder för innehavare av slutna distributionsnät

Bestämmelserna i 10 § tillämpas på innehavare av slutna distributionsnät, om en nätanvändare som är ansluten till ett slutet distributionsnät skriftligen har begärt att Energimarknadsverket fastställer de villkor och metoder som avses i nämnda paragraf. Energimarknadsverket ska då bestämma en skälig tid inom vilken innehavaren av det slutna distributionsnätet ska lägga fram sina villkor och metoder för fastställelse. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i denna lag på förfarandet för fastställande samt på de villkor och metoder som fastställts.

12 §
Materiellrättslig grund för beslutet om fastställande

Ett beslut om fastställande som gäller en elnätsinnehavare och en systemansvarig stamnätsinnehavare ska basera sig på de grunder som föreskrivs i

1) elmarknadslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) elhandelsförordningen samt kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av den,

3) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av elmarknadsdirektivet,

4) ett lagakraftvunnet beslut som gäller stamnätsinnehavaren och som har meddelats med stöd av artikel 8 i förordningen om en byrå för samarbete.

Ett beslut om fastställande som gäller en naturgasnätsinnehavare, en systemansvarig överföringsnätsinnehavare och en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska basera sig på de grunder som föreskrivs i

1) naturgasmarknadslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) naturgasnätsförordningen samt kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av den, till de delar de ska tillämpas i Finland,

3) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av naturgasmarknadsdirektivet,

4) ett lagakraftvunnet beslut som gäller en överföringsnätsinnehavare och som har meddelats med stöd av artikel 8 i förordningen om en byrå för samarbete.

13 §
Ändring av ett beslut om fastställande

Energimarknadsverket kan ändra ett beslut om fastställande genom ett nytt beslut, vars behandling har inletts på ansökan av den som beslutet om fastställande gäller eller på Energimarknadsverkets eget initiativ. Ett beslut om fastställandet som meddelats för viss tid kan ändras på initiativ av den som beslutet gäller eller av Energimarknadsverket och ett beslut om fastställande som gäller tills vidare kan ändras på Energimarknadsverkets initiativ, om

1) den som beslutet gäller har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som har inverkat på beslutets innehåll,

2) ändringen grundar sig på en ändring i lagstiftningen,

3) ändringen grundar sig på ett avgörande som en fullföljdsdomstol har meddelat,

4) det finns vägande skäl för att ändra beslutet till följd av en väsentlig förändring i omständigheterna som inträffat efter att beslutet meddelades,

5) det finns vägande skäl för att ändra beslutet på grund av revidering av föråldrade villkor eller prissättningsarrangemangen, eller

6) ändringen är nödvändig på grund av verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

Om beslutet om fastställande har meddelats för viss tid, ska den som beslutet gäller lämna en ansökan om ändring av beslutet till Energimarknadsverket innan beslutets giltighetstid har gått ut eller, om ansökan grundar sig på 1 mom. 4 punkten, inom sex månader från det att förändringen i omständigheterna inträffat, dock senast inom 60 dagar från det att beslutets giltighetstid har gått ut. Om ansökan grundar sig på 1 mom. 3 punkten, kan den lämnas också efter det att tillsynsperioden gått ut, dock inom 60 dagar från det att fullföljdsdomstolens beslut har vunnit laga kraft.

14 §
Energimarknadsverkets beslut efter tillsynsperioden

Energimarknadsverket ska efter att den tillsynsperiod som avses i 10 § har utgått genom beslut förplikta nätinnehavaren att under den tillsynsperiod som följer på den tillsynsperiod som beslutet gäller sänka sina avgifter för överföringstjänster som bestämts enligt de i 10 § 1 mom. 1 punkten avsedda metoderna med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått överstigit beloppet av en skälig avkastning, eller berättiga nätinnehavaren att under den tillsynsperiod som följer på den tillsynsperiod som beslutet gäller höja sina avgifter för överföringstjänster med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått understigit beloppet av en skälig avkastning. Om avkastningen av nätverksamheten under den tillsynsperiod som beslutet gäller har överstigit beloppet av en skälig avkastning med minst 5 procent, ska till det belopp med vilket avgifterna ska sänkas, för den tillsynsperiod som utgått fogas ränta, räknad som årlig ränta på hela det sistnämnda beloppet enligt genomsnittsräntan på eget kapital bestämt i enlighet med det beslut om fastställande som gäller tillsynsperioden i fråga.

Det beslut som avses i 1 mom. får inte meddelas, om inte det beslut om fastställande som gäller tillsynsperioden i fråga har vunnit laga kraft.

Energimarknadsverket kan av vägande skäl förlänga den utjämningsperiod som avses i 1 mom. med högst fyra år.

15 §
Överlåtelse av nätaffärsverksamhet och nätinnehavarnas fusionering under en tillsynsperiod

Om en nätinnehavare överlåter nätaffärsverksamheten till någon annan eller fusioneras med en annan verksamhetsutövare under den tillsynsperiod som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, tillämpas beslutet om fastställande i fråga om den nätverksamhet som till följd av överlåtelsen eller fusionen övergått till någon annan på mottagaren eller den övertagande sammanslutningen under återstoden av tillsynsperioden. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen svarar för återbäring av avgifter för överföringstjänster enligt 14 § till den överlåtande eller fusionerade nätinnehavarens kunder också till den del återbäringen hänför sig till en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen får på motsvarande sätt räkna sig till godo den i 14 § avsedda rätten att höja avgifterna för överföringstjänsterna också till den del denna rätt hänför sig till den överlåtande eller fusionerade nätinnehavarens verksamhet under en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen.

Energimarknadsverket ska på begäran av överlåtaren och mottagaren meddela ett separat beslut i vilket det belopp som avses i 1 mom. fastställs för överlåtelsetidpunkten.

4 kap.

Påföljder

16 §
Påföljdsavgift

En näringsidkare kan påföras en påföljdsavgift, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i elmarknadslagen:

a) bestämmelserna i 18, 20—26, 43 eller 53—56 § om ordnande av tillträde till nätet och nättjänster eller prissättningen av nättjänsterna,

b) bestämmelserna i 19, 40, 41 eller 50—52 § om utvecklande av elnätet eller kvalitetskrav i fråga om nätets funktion,

c) bestämmelserna i 30 § om en stamnätsinnehavares och en juridiskt åtskild distributionsnätsinnehavares rätt att bedriva elanskaffning och elleverans eller bestämmelserna i 60 eller 61 § om juridiskt åtskild distributionsnätsverksamhet,

d) bestämmelserna i 33 eller 34 § om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd eller bestämmelserna i 37 § om förbud mot att genomföra en affärstransaktion eller vidta en åtgärd,

e) bestämmelserna i 42 eller 45—47 § om stamnätsinnehavarens uppgifter eller om skyldigheter i anslutning till dem,

f) bestämmelserna i 57 eller 69 § om distributionsnätsinnehavarens eller detaljförsäljarens fakturering,

g) bestämmelserna i 65 § om skyldighet att anmäla underhållsstopp vid kraftverk eller Energimarknadsverkets beslut om flyttning av underhållsstoppet,

h) bestämmelserna i 66 § om bevarande av avtalsuppgifter,

i) bestämmelserna i 67 § om leveransskyldighet eller skyldigheter i anslutning till den,

j) bestämmelserna i 11 kap. om systemskyldigheter för aktörer på elmarknaden, eller

k) bestämmelserna i 12 kap. om särredovisning av verksamheter,

2) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i naturgasmarknadslagen:

a) bestämmelserna i 2 kap. 1 § 1 mom. om skyldighet att utveckla nätet,

b) bestämmelserna i 2 kap. 2—3 a eller 8—10 § om ordnande av tillträde till nätet och nättjänster eller prissättningen av nättjänsterna,

c) bestämmelserna i 2 kap. 11—13 § om systemet för tillträde till lagringsanläggningar, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas eller lagring av gas i rörledning, om ordnandet av tillträde till anläggningar eller om prissättningen av tjänster,

d) bestämmelserna i 2 a kap. 1 § om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd eller bestämmelserna i 2 a kap. 4 § om förbud att genomföra en affärstransaktion eller vidta en åtgärd,

e) bestämmelserna i 3 kap. 1 § om uppgifterna för en överföringsnätsinnehavare eller om skyldigheter i anslutning till dem,

f) bestämmelserna i 3 kap. 2—3 a § om systemförpliktelser och skyldigheter gällande utredning av naturgashandeln för aktörer på naturgasmarknaden,

g) bestämmelserna i 4 kap. 1 § om leveransskyldighet eller skyldigheter i anslutning till den,

h) bestämmelserna i 4 kap. 2 a § om bevarande av avtalsuppgifter,

i) bestämmelserna i 4 kap. 3 § om naturgasleverantörens fakturering,

j) bestämmelserna i 5 kap. 1—5 och 7 § om åtskiljande av verksamheter,

3) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i elhandelsförordningen:

a) bestämmelserna i artikel 13 om kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten,

b) bestämmelserna i artikel 14 om avgifter för tillträde till nätet,

c) bestämmelserna i artikel 15 eller 20 om att lämna ut uppgifter,

d) bestämmelserna i artikel 16 om principerna för hantering av överbelastning,

e) bestämmelserna i bilaga 1 om hanteringen och tilldelningen av överföringskapaciteten,

f) bestämmelserna i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 18,

4) bryter mot eller underlåter att iaktta en bestämmelse om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd eller bevarande av uppgifter som ingår i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 11.10 eller 40.4 i elmarknadsdirektivet,

5) bryter mot eller underlåter att iaktta en bestämmelse om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd, om åtskillnad av systemansvariga för lagringssystem eller om bevarande av uppgifter vilken ingår i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 11.10, 15.3 eller 44.4 i naturgasmarknadsdirektivet,

6) bryter mot eller underlåter att iaktta Energimarknadsverkets lagakraftvunna beslut enligt 10 § 1 mom. 2—6 punkten,

7) bryter mot eller underlåter att iaktta Energimarknadsverkets lagakraftvunna beslut enligt 14 § genom vilket nätinnehavaren har förpliktats att sänka avgifterna för sina överföringstjänster,

8) bryter mot eller underlåter att iaktta ett lagakraftvunnet beslut av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, vilket har meddelats med stöd av artikel 8 i förordningen om en byrå för samarbete.

En näringsidkare som är innehavare av en lagringsanläggning för naturgas eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas kan påföras en påföljdsavgift om han uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i naturgasnätsförordningen:

1) bestämmelserna i artikel 15 om tjänster för tredjepartstillträde till ett nät,

2) bestämmelserna i artikel 17 om mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning,

3) bestämmelserna i artikel 19 om krav på transparens,

4) bestämmelserna i artikel 20 om bevarande av information,

5) bestämmelserna i artikel 22 om handel med kapacitetsrättigheter, eller

6) bestämmelserna i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 23.

Påföljdsavgift kan också påföras sådana näringsidkare som genom ett företagsköp eller något annat företagsarrangemang har övertagit en näringsverksamhet i vilken en förseelse eller försummelse ägt rum.

Påföljdsavgift kan inte påföras den som är misstänkt för samma brott i en förundersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol. Påföljdsavgift kan inte heller påföras den som för samma brott genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff eller den som för samma brott eller försummelse genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift enligt konkurrenslagen (948/2011).

17 §
Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs av marknadsdomstolen på en skriftlig framställning av Energimarknadsverket. Avgiften ska betalas till staten.

18 §
Påföljdsavgiftens storlek

Påföljdsavgiftens storlek ska bestämmas utgående från en helhetsbedömning där det tas hänsyn till förseelsens eller försummelsens art och omfattning, det klandervärda i förseelsen eller försummelsen samt varaktigheten. Påföljdsavgiften får vara högst 10 procent av näringsidkarens omsättning för det sista året som förseelsen eller försummelsen omfattar.

Som beräkningsgrund för omsättningen används näringsidkarens omsättning för de affärsverksamheter inom el- och naturgasbranschen som förseelsen eller försummelsen har inverkat på eller som den varit avsedd att inverka på. Om den näringsidkare som gjort sig skyldig till förseelsen eller försummelsen är verksam som en del av ett vertikalt integrerat företag, beräknas emellertid omsättningen utgående från omsättningen av de av det vertikalt integrerade företagets affärsverksamheter inom el- och naturgasbranschen som förseelsen eller försummelsen har inverkat på eller som den varit avsedd att inverka på.

19 §
Preskription av påföljdsavgiften

Påföljdsavgift får inte bestämmas, om inte framställning till marknadsdomstolen har gjorts inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde. Energimarknadsverkets åtgärder för utredning av förseelsen eller försummelsen leder till att preskriptionstiden börjar löpa från början.

Påföljdsavgift får inte bestämmas, om framställning till marknadsdomstolen inte har gjorts inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde.

20 §
Behandlingen av ett påföljdsavgiftsärende vid marknadsdomstolen

Då framställningen om påförande av påföljdsavgift har inkommit till marknadsdomstolen ska ärendet före behandlingen förberedas under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare så att det kan avgöras utan dröjsmål. Någon förberedelse behövs inte om framställningen lämnas utan prövning eller omedelbart avslås såsom ogrundad.

Vid förberedelsen ska den näringsidkare som framställningen gäller ges tillfälle att bemöta framställningen muntligt eller skriftligt. Med anledning av framställningen kan också den näringsidkare som försummelsen eller förseelsen riktar sig mot höras. Förberedelsen får avslutas även om parten inte trots begäran har bemött framställningen.

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till ett sammanträde och att lägga fram sin affärskorrespondens och bokföring samt protokoll och andra handlingar som klarlägger grunden för framställningen.

Bestämmelser om behandling och utredning av ett ärende vid marknadsdomstolen finns i övrigt i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

5 kap.

Energimarknadsverkets övervakning av koncessioner

21 §
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på den övervakning av koncessioner som hör till Energimarknadsverket uppgifter. Beslut av Energimarknadsverket eller ministeriet som hör till övervakningen av koncessioner är

1) beslut i ärenden som gäller elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ärenden som gäller projekttillstånd för byggande av elledningar eller naturgasrör,

3) beslut i ärenden som gäller undantagslov från skyldigheten att särredovisa eller skilja åt el- och naturgasaffärsverksamheter,

4) beslut om undantagslov i fråga om tillhandahållande av överföringstjänster för naturgas,

5) beslut i ärenden som gäller befrielse enligt artikel 17 i elhandelsförordningen eller 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen.

22 §
Energimarknadsverkets allmänna behörighet när det gäller övervakning av koncessioner

Om den vars koncession övervakas inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av koncessionen eller bryter mot eller försummar att iaktta villkoren i ett beslut inom ramen för koncessionsövervakningen, ska Energimarknadsverket förplikta den övervakade att rätta sin förseelse eller försummelse. I det förpliktande beslutet kan det bestämmas hur förseelsen eller försummelsen ska rättas.

23 §
Återkallande av ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd

Energimarknadsverket kan återkalla ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd eller en sådan befrielse eller ett sådant undantagslov som avses i 12 § i elmarknadslagen eller 2 kap. 4 eller 4 a § eller 6 kap. 1 § 2 mom. i naturgasmarknadslagen, om

1) tillståndshavaren upphör med nätverksamheten,

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,

3) tillståndshavaren upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot tillståndsvillkoren, elmarknadslagen eller naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, elhandelsförordningen eller en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av den eller mot en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av el- eller naturgasmarknadsdirektivet och den varning som i förväg getts tillståndshavaren om att tillståndet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till, eller om

4) tillståndshavaren upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot naturgasnätsförordningen eller en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av den, till de delar de ska tillämpas i Finland, och den varning som i förväg getts tillståndshavaren om att tillståndet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till.

24 §
Åtgärder med anledning av återkallande av ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd

Om ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd eller en befrielse enligt 12 § i elmarknadslagen eller 6 kap. 1 § 2 mom. i naturgasmarknadslagen återkallas, ska Energimarknadsverket vid behov besluta om de åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla nätverksamheten i fråga.

Ifall det inte avtalas om överföring av elnätet eller naturgasnätet till en annan nätinnehavare, kan Energimarknadsverket besluta om överföring av nättillståndet och inlösning av nätet mot full ersättning. I fråga om grunderna för ersättningen och hur den bestäms ska det som föreskrivs om inlösningsförfarandet och inlösningsersättning i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) iakttas.

25 §
Hindrande av olovligt byggande av elnät och naturgasnät

Energimarknadsverket har rätt att bestämma att byggandet av ett elnät eller ett naturgasnät ska avbrytas eller förbjuda användningen av nätet, om byggnadsarbetet har inletts eller nätet byggts utan tillstånd eller rätt enligt elmarknadslagen eller naturgasmarknadslagen.

6 kap.

Samarbete mellan myndigheter

26 §
Energimarknadsverkets allmänna skyldighet att samarbeta

I frågor som hänför sig till Energimarknadsverkets uppgifter ska verket främja samarbetet med andra nationella myndigheter i energibranschen. Energimarknadsverket har rätt att delta i arrangemang som främjar samarbetet mellan nationella myndigheter i energibranschen när det gäller frågor som hänför sig till verkets uppgifter.

Vid skötseln av de uppgifter som hör till den nationella energitillsynsmyndigheten ska Energimarknadsverket samarbeta med den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som avses i förordningen om en byrå för samarbete, andra EES-staters energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen på det sätt som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Energimarknadsverket har rätt att ansluta sig till organisationer som främjar energitillsynsmyndigheternas energitillsynssamarbete samt delta i andra arrangemang som främjar EES-staternas energitillsynsmyndigheters energitillsynssamarbete.

27 §
Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimarknadsverkets behörighet har verket rätt att utöva tillsynssamarbete med Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, konsumentombudsmannen, byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, en annan EES-stats energitillsynsmyndighet och Europeiska kommissionen samt på begäran ge handräckning då dessa utför tillsyns- eller kontrolluppgifter som hänför sig till ett elföretag eller naturgasföretag.

28 §
Energimarknadsverkets rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Energimarknadsverket rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan EES-stat för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott.

Energimarknadsverket har rätt att lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att den berörda myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Om uppgifter lämnas ut till en utländsk myndighet eller ett internationellt organ förutsätts det dessutom att dessa har motsvarande sekretess som Energimarknadsverket i fråga om de uppgifter som lämnas ut.

Energimarknadsverket får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter som verket fått av en myndighet i en annan stat eller ett internationellt organ, om inte den myndighet som gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får endast användas för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag eller för de ändamål som samtycket getts för.

7 kap.

Procedurer

29 §
Särskilda bestämmelser om hur Energimarknadsverket ska handlägga en begäran om utredning

Energimarknadsverket ska behandla en begäran om utredning som gäller nätinnehavare och innehavare av en lagringsanläggning för naturgas eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas inom två månader från det att verket mottagit begäran. Energimarknadsverket kan förlänga tidsfristen för behandlingen med högst två månader, om behandlingen av begäran om utredning förutsätter att ytterligare uppgifter inhämtas. Efter detta kan behandlingstiden ytterligare förlängas, om den som begärt utredningen samtycker till detta.

30 §
Energimarknadsverkets rätt att få uppgifter av den som övervakas eller andra näringsidkare på el- eller naturgasmarknaden

Nätinnehavare och andra näringsidkare på el- eller naturgasmarknaden ska lämna Energimarknadsverket den information som behövs för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Utöver detta ska Energimarknadsverket ges den statistik och övrig information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllande av internationella avtalsförpliktelser.

En behörig tjänsteman vid Energimarknadsverket har rätt att utföra granskningar i lokaler som innehas av en näringsidkare som bedriver tillsyn underkastad verksamhet för att fullgöra tillsynsuppgiften enligt denna lag samt för att övervaka iakttagandet av beslut om fastställande eller förpliktande beslut som Energimarknadsverket har meddelat samt de beslut av den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som avses i förordningen om en byrå för samarbete och som grundar sig på artikel 8 i förordningen om en byrå för samarbete. Granskning får emellertid inte utföras i lokaler som används för boende av permanent natur. En näringsidkare som bedriver verksamhet som är underkastad tillsyn ska på yrkande för den tjänsteman som utför granskningen visa de handlingar och registreringar i datasystemet samt ordna tillträde till de el- eller naturgasanordningar och el- eller naturgasanläggningar som kan ha betydelse vid utförandet av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Den tjänsteman som utför granskningen har rätt att avgiftsfritt ta kopior av de handlingar som ska granskas och utskrifter av de registreringar som finns i datasystemet.

31 §
Vite

Energimarknadsverket kan förena ett beslut, förbud eller åläggande som det meddelat med stöd av denna lag med vite. Bestämmelser om vitesföreläggande och utdömning av vite finns i viteslagen (1113/1990).

32 §
Överföring av ett ärende till Konkurrens- och konsumentverket

Om ett ärende som Energimarknadsverket behandlar gäller ett förfarande som kan strida mot bestämmelserna om förbjudna konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen, kan Energimarknadsverket hänskjuta ärendet till Konkurrens- och konsumentverket till den del det är fråga om konkurrensbegränsningar.

33 §
Överensstämmelse med riktlinjerna

Om Europeiska kommissionen har antagit ett beslut där det har konstaterats att ett beslut av Energimarknadsverket inte överensstämmer med bestämmelserna i elhandelsförordningen, naturgasnätsförordningen eller en förordning eller ett beslut av kommissionen om riktlinjer som antagits med stöd av elmarknadsdirektivet eller naturgasmarknadsdirektivet, ska Energimarknadsverket utan dröjsmål ta upp ärendet till förnyad prövning. Energimarknadsverket ska inom två månader meddela ett beslut som överensstämmer med Europeiska kommissionens förordning eller beslut om riktlinjer. Kommissionen ska underrättas om beslutet.

Om Energimarknadsverket anser att ett sådant beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i någon annan EES-stat som är relevant för den gränsöverskridande el- eller naturgashandeln inte stämmer överens med kommissionens förordning eller beslut om riktlinjerna, kan den informera kommissionen om detta inom två månader från den dag då den nationella energitillsynsmyndigheten i den andra EES-staten har meddelat sitt beslut. Dessutom kan Energimarknadsverket be byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter yttra sig över om beslutet av den andra EES-statens nationella energitillsynsmyndighet stämmer överens med kommissionens förordning eller beslut om riktlinjerna.

34 §
Hur påföljdsavgiften verkställs

En påföljdsavgift enligt denna lag är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Rättsregistercentralen ska sköta verkställandet av avgiften.

Beslut av marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift ska meddelas Rättsregistercentralen. Högsta förvaltningsdomstolen ska dessutom underrätta Rättsregistercentralen om sitt beslut att ändra eller avlyfta en påföljdsavgift som marknadsdomstolen påfört.

Rättsregistercentralen ska utan ansökan återbetala en påföljdsavgift eller en del av den, om det beslut som gäller avgiften har upphävts eller om avgiftsbeloppet har sänkts.

35 §
Handräckning av polisen

Bestämmelser om polisens handräckning till Energimarknadsverket finns i polislagen (493/1995).

8 kap.

Ändringssökande

36 §
Sökande av ändring i Energimarknadsverkets beslut

Ändring i beslut som Energimarknadsverket har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms nedan.

Ändring i ett beslut som Energimarknadsverket har meddelat med stöd av 3 kap. i denna lag samt i ett beslut som Energimarknadsverket i egenskap av nationell energitillsynsmyndighet har meddelat med stöd av den unionslagstiftning som avses i 2 § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om behandlingen av ärendet vid marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

I Energimarknadsverkets beslut om att utföra granskningar eller ge handräckning får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

37 §
Sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen

Ändring i beslut som förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Marknadsdomstolens beslut med anledning av besvär som anförts i fråga om ett beslut som Energimarknadsverket meddelat med stöd av 10, 11, 13 eller 14 § ska iakttas trots besvär, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Energimarknadsverket har rätt att genom besvär söka ändring i ett beslut som marknadsdomstolen har meddelat i fråga om Energimarknadsverkets framställning om påförande av påföljdsavgift eller genom vilket fullföljdsdomstolen har upphävt eller ändrat ett beslut av Energimarknadsverket.

38 §
Verkställbarhet av Energimarknadsverkets beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket har meddelat med stöd av denna lag ska följas även om det överklagats, om inte Energimarknadsverket bestämmer något annat i beslutet. Ett beslut som gäller återbetalning till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft. Om inte något annat bestäms särskilt i denna lag, har fullföljdsdomstolen dessutom rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten av beslut på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

9 kap.

Ikraftträdande

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

40 §
Övergångsbestämmelser om beslut om fastställande

Beslut om fastställande enligt 10 § som meddelats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft då denna lag träder i kraft och besluten kan ändras så som bestäms i denna lag. Om grunden för ändringen är 13 § 1 mom. 4 punkten och förändringen i omständigheterna har inträffat före denna lags ikraftträdande, anses förändringen i omständigheterna ha inträffat då lagen trädde i kraft. Om grunden för ändringen är 13 § 1 mom. 2 punkten, kan Energimarknadsverket besluta att ändringen i ett beslut om fastställande som meddelats för viss tid träder i kraft vid ingången av det kalenderår som följer på det kalenderår som börjar efter att lagen trätt i kraft. I detta fall tillämpas bestämmelserna i denna lag samt bestämmelserna i elmarknadslagen (588/2013) och lagen om ändring av naturgasmarknadslagen (589/2013) på ett beslut enligt 14 § i denna lag som gäller den tillsynsperiod som pågick då denna lag och nämnda lagar trädde i kraft, till de delar beslutet gäller tiden efter det att ändringen i beslutet om fastställande trädde i kraft.

Genom denna lag förlängs giltighetstiden med två år för en tillsynsperiod enligt 10 § 1 mom. 1 punkten som gäller en naturgasnätsinnehavare och som börjat den 1 januari 2010 och för ett beslut enligt 10 § 1 mom. 6 punkten som meddelats för viss tid.

RP 20/2013
EkUB 17/2013
MiUU 7/2013
RSv 88/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (32009R0714); EUT L 211, 14.8.2009, s. 15
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.