589/2013

Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013

Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i naturgasmarknadslagen (508/2000) 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 a—1 d, 2, 2 a och 3—7 § samt 9 kap. 4 a §,

av dem 7 kap. 1 a—1 d, 2, 2 a och 7 § och 9 kap. 4 a § sådana de lyder i lag 1293/2004 samt 7 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1293/2004,

ändras 1 kap. 2 § 3 mom. och 3 §, rubriken för 2 kap., 2 kap. 1 och 2 §, 4 § 2 mom., 4 a § och 8 § 1 mom., 3 kap. 2 §, rubriken för 4 kap., 4 kap. 2, 3, 6 och 7 §, 6 kap. 3 och 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § samt 9 kap. 2, 4 och 5 §,

av dem 1 kap. 2 § 3 mom., 2 kap. 4 a §, 4 kap. 7 § samt 9 kap. 4 och 5 § sådana de lyder i lag 1293/2004, 4 kap. 6 § sådan den lyder i lag 445/2003 samt 7 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1293/2004, samt

fogas till 2 kap. 3 § ett nytt 3 mom., till 2 kap. nya 3 a och 10—14 §, till lagen ett nytt 2akap., till 3 kap. nya 2 a, 2 b och 3 a §, till 4 kap. 1 § ett nytt 3 mom., till 4 kap. en ny 2 a § och till 4 kap. 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 5 kap. en ny 7 §, till 6 kap. en ny 8 § och till 9 kap. en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom lag 1293/2004, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Denna lag tillämpas även på gas från förnybara energikällor och annan gas, om det är tekniskt möjligt och säkert att föra in gas i och överföra den i naturgasnätet. På gasen tillämpas då bestämmelserna om naturgas i denna lag.

3 §

I denna lag avses med

1) naturgasnät en för naturgasöverföring eller naturgasdistribution avsedd helhet som bildas av till varandra anslutna naturgasrör och naturgasrörsystem samt alla de behållare, anordningar och aggregat som hör till dessa och vilka innehåller naturgas,

2) överföringsnät för naturgas rörsystem för naturgas där naturgas överförs i huvudsak genom högtryck, undantaget den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas,

3) distributionsnät för naturgas ett lokalt eller regionalt rörsystem för naturgas via vilket naturgas transporteras under reducerat tryck, inklusive den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas,

4) sammanlänkat system ett antal system som har länkats samman,

5) direktledning en naturgasrörledning som kompletterar det sammanlänkade systemet,

6) naturgasöverföring transport av naturgas i ett överförings- eller distributionsnät mellan parter i naturgashandel,

7) distribution transport av naturgas genom lokala eller regionala rörledningsnät för tillhandahållande till kunder, men inte leverans,

8) naturgasnätsverksamhet affärsverksamhet där verksamhetsidkaren (nätinnehavaren) mot vederlag överför naturgas samt producerar och tillhandahåller andra på överförings- eller distributionsnätet för naturgasbaserade tjänster som ålagts nätinnehavaren i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den till dem som behöver sådana tjänster,

9) systemansvarig för överföringssytem näringsidkare som bedriver överföringsverksamhet och som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom sitt verksamhetsområde och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gastransporter,

10) systemansvarig för distributionssystemet näringsidkare som bedriver distributionsverksamhet och som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet inom sitt verksamhetsområde och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution,

11) naturgasmarknadsmyndighet Energimarknadsverket,

12) konsument en konsument som avses i 1 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978),

13) gas från förnybara energikällor gas som framställs ur biomassa genom termisk förgasning, gas som uppkommer på avstjälpningsplatser och i avloppsreningsverk samt biogas som alstras genom rötning,

14) leverans av naturgas försäljning av naturgas till kunder, inbegripet återförsäljning,

15) naturgasleverantör fysisk eller juridisk person som levererar naturgas,

16) tredjeland stat som inte är medlemsstat i Europeiska unionen,

17) bestämmande inflytande rättigheter, avtal och andra medel som separat eller tillsammans med hänsyn till de faktiska och juridiska omständigheterna i saken ger möjlighet att utöva avgörande inflytande i företaget, i synnerhet genom

a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller en del av dessa,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av ett företags organ och dessas voteringar eller beslut,

18) naturgasföretag en fysisk eller juridisk person, med undantag för slutförbrukare, som bedriver produktion, överföring, distribution, leverans, köp eller lagring av naturgas, inbegripet kondenserad naturgas, och som ansvarar för kommersiella och tekniska arbetsuppgifter eller underhåll i samband med dessa verksamheter,

19) lagringsanläggning en anläggning som används för lagring av naturgas och som ägs eller drivs av ett naturgasföretag, inbegripet den del av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas som används för lagring men undantaget den del som används för produktion och undantaget anläggningar som uteslutande är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

20) innehavare av ett lagringssystem en fysisk eller juridisk person som lagrar naturgas och som ansvarar för driften av en lagringsanläggning,

21) behandlingsanläggning för kondenserad naturgas en terminal som används för kondensering av naturgas eller import, lossning och återförgasning av kondenserad naturgas, inbegripet stödtjänster och den tillfälliga lagring som krävs för återförgasningsprocessen och efterföljande leverans till överföringsnätet, dock inte de delar av en terminal för naturgas som används för lagring,

22) innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas en fysisk eller juridisk person som kondenserar naturgas eller importerar, lossar eller återförgasar kondenserad naturgas och som ansvarar för driften av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas,

23) stödtjänster de tjänster eller lagringsanläggningar som behövs för tillträdet till och driften av överföringsnät, distributionsnät och behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas, inbegripet lastbalans, blandning och injektion av inerta gaser, dock inte anläggningar som uteslutande är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

24) lagring av gas i rörledning lagring av gas genom kompression i överförings- och distributionssystem för naturgas, dock inte lagring i anläggningar som är förbehållna överföringsnätsinnehavaren när den utför sina uppgifter,

25) ny infrastruktur en infrastruktur som inte färdigställts senast den 4 augusti 2003,

26) kund en grossist och slutförbrukare av naturgas samt naturgasföretag som köper naturgas,

27) grossist en fysisk eller juridisk person, med undantag för överförings- och distributionsnätsinnehavare, som köper naturgas i syfte att återförsälja den inom eller utanför det nät i vilket personen är etablerad,

28) slutförbrukare en kund som köper naturgas för eget bruk,

29) nätanvändare en fysisk eller juridisk person som levererar naturgas till eller får naturgasleveranser från nätet,

30) avtal om leverans av naturgas ett avtal om leverans av naturgas men som inte inbegriper ett gasderivat,

31) naturgasderivat ett finansiellt instrument som anges i en av punkterna 5, 6 eller 7 i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, och som avser naturgas.

2 kap.

Allmänna förpliktelser för nätinnehavare och innehavare av lagringsanläggning och behandlingsanläggning för kondenserad naturgas samt prissättningen av tjänster

1 §

Nätinnehavaren ska underhålla, driva och utveckla sitt naturgasnät samt upprätthålla, nyttja och utveckla förbindelserna till andra nät i enlighet med kundernas rimliga behov och för sin del trygga naturgasleveranserna till kunderna. Överföringsnätsinnehavaren ska dessutom bygga upp en tillräcklig gränsöverskridande överföringskapacitet för att integrera ett europeiskt överföringssystem, om detta av ekonomiska skäl behövs för att tillgodose en rimlig och tekniskt genomförbar efterfrågan på naturgas och för ta hänsyn till en tryggad naturgasförsörjning.

Nätinnehavaren ska se till att kommunerna informeras om planeringen av byggande av ett naturgasrör. Nätinnehavaren ska tillsammans med kommunerna också i övrigt se till att tillräcklig samverkan ordnas så att de aspekter som gäller kommunernas markanvändning blir beaktade när rör och aggregat placeras.

2 §

Nätinnehavaren ska på begäran och mot skälig ersättning till sitt nät ansluta sådana drifts- och upplagringsställen för naturgas, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas, produktionsanläggningar för gas från förnybara energikällor och direktledningar som uppfyller de tekniska kraven. Anslutningsvillkoren och de tekniska kraven ska vara objektiva och icke-diskriminerande och beakta de krav som ställs på naturgasöverföringssystemets och nätets funktionalitet och driftsäkerhet och på ett effektivt naturgasöverföringssystem.

Nätinnehavaren ska publicera de tekniska kraven för anslutning samt en skälig tid inom vilken nätinnehavaren ska behandla anbudsbegäran som gäller anslutning.

Nätinnehavaren ska på abonnentens begäran ge denne en täckande och tillräckligt detaljerad kalkyl över anslutningskostnaderna samt en uppskattning av anslutningens leveranstid.

3 §

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på gas från förnybara energikällor.

3 a §

Nätinnehavaren ska mot skälig ersättning sälja överförings- och distributionstjänster för gas från förnybara energikällor till dem som behöver sådana inom gränserna för nätets överföringskapacitet. En förutsättning för överföringsskyldigheten är att gasmätningen omfattas av ett system för fjärravläsning.

4 §

Naturgasmarknadsmyndigheten ska pröva undantagslovet med särskild hänsyn till följande synpunkter och grunder:

1) det allmänna målet att uppnå en konkurrensutsatt naturgasmarknad, de effekter ett undantag skulle få på den korrekta tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet, avseende en väl fungerande marknad för naturgas samt konkurrensläget på marknaden,

2) hur allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter naturgasföretagen och kunderna råkar ut för,

3) tidpunkten för undertecknande av och villkoren i ett take-or-pay-avtal, inbegripet i vilken utsträckning förändringar på marknaden beaktas i avtalet samt i vilken mån sökanden rimligen kunde ha förutsett att allvarliga problem skulle kunna uppstå till följd av avtalet; nätinnehavaren anses dock inte ha allvarliga problem om försäljningen av naturgas inte faller under nivån för minimiköpgarantierna i take-or-pay-avtal, om avtalet kan anpassas eller om nätinnehavaren kan finna alternativa avsättningsmöjligheter,

4) åtgärderna för att lösa problemet,

5) i hur hög grad systemet är anslutet till andra system och i vilken mån dessa system är driftkompatibla samt behovet av att säkerställa leveranssäkerheten i fråga om naturgas och att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

4 a §

Naturgasmarknadsmyndigheten kan på ansökan för viss tid bevilja sådana nätinnehavare, innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas och innehavare av ett lagringssystem som gör betydande investeringar i ny infrastruktur undantag från överföringsskyldigheten enligt 3 §, nyttjanderättsförfarandet enligt 12 eller 14 § och det förfarande för fastställande av villkor, metoder för prissättning, förutsättningar och tariffer som avses i 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013). Som betydande ny infrastruktur betraktas i detta sammanhang byggandet av sammanlänkande rörsystem mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen, byggandet av en anläggning för behandling av kondenserad naturgas eller byggandet av en lagringsanläggning för sådan, investeringar som gäller betydande kapacitetsutbyggnader i fråga om dessa samt sådana ändringar av dem som möjliggör utveckling av nya källor för naturgasförsörjning. Ett undantag får gälla hela eller delar av den nya infrastrukturens kapacitet eller av den befintliga infrastrukturens kapacitet, om denna har ökat väsentligt. Beslutet ska offentliggöras.

En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att

1) investeringen ökar konkurrensen i fråga om naturgasleveranserna och förbättrar leveranssäkerheten,

2) investeringen på grund av risker som är förknippade med den inte skulle genomföras utan undantag som beviljats av naturgasmarknadsmyndigheten,

3) den som söker undantag och som ska genomföra en investering inte är innehavare av ett nät kopplat till föremålet för investeringen,

4) de som använder investeringen står för kostnaderna för den,

5) undantaget inte hämmar konkurrensen på naturgasmarknaden, en effektiv verksamhet på den inre naturgasmarknaden eller en effektiv verksamhet inom det nät till vilket föremålet för investeringen har anslutits.

Beslutet får innehålla villkor som gäller undantagets varaktighet och villkor som gäller icke-diskriminerande rätt till den nya infrastrukturen. När beslut om sådana villkor fattas ska hänsyn särskilt tas till den ytterligare kapacitet som ska byggas eller förändringen av den befintliga kapaciteten samt till projektets tidsplan och till förhållandena i Finland.

Innan naturgasmarknadsmyndigheten beviljar ett undantag ska den besluta om vilka regler och system som ska gälla för förvaltning och tilldelning av den nya infrastrukturens kapacitet. Enligt reglerna ska alla potentiella användare av infrastrukturen erbjudas att meddela sitt intresse för att teckna avtal om viss kapacitet innan tilldelningen av kapacitet i den nya infrastrukturen sker, även för eget bruk. Naturgasmarknadsmyndigheten ska kräva att reglerna för hantering av överbelastning också innebär en skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet på marknaden och att användare av infrastrukturen ges rätt att handla med sin avtalade kapacitet på andrahandmarknaden. Naturgasmarknadsmyndigheten ska beakta resultaten av kapacitetstilldelningen när den bedömer om kriterierna för undantag är uppfyllda. Beslutet ska offentliggöras.

8 §

Försäljningspriserna och försäljningsvillkoren för nättjänsterna samt grunderna för hur de fastställs ska vara objektiva och icke-diskriminerande för alla nätanvändare. Avvikelse får göras bara av särskilda skäl. Försäljningsvillkor som riktas till konsumenterna ska dessutom meddelas på ett klart och lättbegripligt språk och får inte omfatta sådana hinder för konsumenternas utövande av sina rättigheter som inte följer direkt av avtal.


10 §

Nätinnehavaren ska anskaffa den energi han använder i sin verksamhet på ett transparent, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.

11 §

Innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas för att säkra en öppen marknad. Dessutom ska innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas säkerställa att det finns tillräckliga resurser för fullgörandet av skyldigheterna gällande tjänsten samt att skyldigheterna fullgörs icke-diskriminerande.

Innehavaren av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska förse nätinnehavarna och andra innehavare av lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas med den information som behövs för att säkerställa att transport och lagring av naturgas kan ske på ett sätt som är förenligt med säker och effektiv drift av det sammanlänkade systemet.

12 §

En innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska mot en skälig ersättning inom ramen för anläggningens kapacitet sälja nyttjanderätter till anläggningen till dem som behöver sådana.

De avgifter som tas ut för nyttjanderätter samt de förfaranden som gäller rätterna ska möjliggöra nödvändiga investeringar genom vilka funktionsdugligheten hos behandlingsanläggningen säkerställs.

13 §

Innehavaren av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska publicera de allmänna försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för sina tjänster samt grunderna för hur de bestäms. Innehavaren ska på det sätt som myndigheten närmare bestämmer till naturgasmarknadsmyndigheten anmäla försäljningsvillkoren och försäljningspriserna för tjänsterna samt grunderna för hur de bestäms.

14 §

Innehavaren av en lagringsanläggning ska förhandla om tillträde till lagring samt till stödtjänster i anslutning till lagring och nätinnehavaren om tillträde till lagring av gas i rörledning samt stödtjänster i anslutning till lagringen med naturgasföretag och kunder, i eller utanför det område som omfattas av det sammanlänkade systemet, om tillträde är tekniskt och ekonomiskt nödvändigt för att tillhandahålla en effektiv tillgång till nätet samt för organiseringen av tillträdet till andra stödtjänster. Innehavaren av ett lagringssystem samt nätinnehavaren ska publicera uppgifter om vilka lagringsanläggningar eller delar av sådana anläggningar det finns tillträde till och vilka möjligheter det finns att lagra gas i rörledning samt informera naturgasmarknadsmyndigheten om detta.

Parterna ska i sina förhandlingar om tillträde till lagring, lagring av gas i rörledning och andra stödtjänster verka i god tro. Villkoren och förutsättningarna enligt avtalen, inklusive tariffer och metoder, ska vara skäliga och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Innehavaren av en lagringsanläggning samt nätinnehavaren ska årligen publicera uppgifter om sina viktigaste kommersiella leveransvillkor för utnyttjandet av lagring och lagring av gas i rörledning samt stödtjänster i anslutning till dem. Innan leveransvillkoren publiceras ska nätets användare och kunder höras. Leveransvillkoren ska meddelas till naturgasmarknadsmyndigheten. Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka leveransvillkor som ska publiceras.

2 a kap.

Överföringsnätsinnehavares oberoende och säkerställande av det

1 §

Överföringsnätsinnehavaren ska underrätta naturgasmarknadsmyndigheten om situationer som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får bestämmande inflytande över överföringsnätet för naturgas eller överföringsnätsinnehavaren.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta arbets- och näringsministeriet, om

1) ägaren till ett överföringsnät för naturgas eller en överföringsnätsinnehavare som kontrolleras av en eller flera personer från tredjeländer har underrättat naturgasmarknadsmyndigheten om de omständigheter som avses i 1 mom.,

2) naturgasmarknadsmyndigheten annars fått kännedom om omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får bestämmande inflytande över ett överföringsnät för naturgas eller en överföringsnätsinnehavare.

2 §

Naturgasmarknadsmyndigheten ska säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende i en sådan situation som avses i 1 §.

I ett ärende som gäller säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende ska naturgasmarknadsmyndigheten meddela

1) ett interimistiskt beslut om att det är fråga om en sådan situation som avses i 1 §, eller

2) ett beslut om avslutande av behandlingen av ett ärende som gäller säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende.

Det interimistiska beslut eller beslut som avses i 2 mom. ska fattas inom fyra månader från det att överföringsnätsinnehavarens anmälan anlände. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas särskilt. Naturgasmarknadsmyndigheten ska utan dröjsmål lämna en anmälan om det interimistiska beslutet till arbets- och näringsministeriet och begära ett yttrande enligt 3 § av ministeriet. Naturgasmarknadsmyndigheten ska tillsammans med anmälan lämna sådana uppgifter som är av betydelse för behandlingen av ärendet.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska inom två månader från det att den mottagit arbets- och näringsministeriets yttrande fatta sitt slutliga beslut om säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska fatta ett negativt beslut i fråga om att säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende, om arbets- och näringsministeriet har lämnat ett yttrande till naturgasmarknadsmyndigheten i enlighet med 3 § och det enligt yttrandet inte har visats för ministeriet att säkerställande inte äventyrar en trygg energiförsörjning nationellt eller någon annanstans inom Europeiska unionen.

Naturgasmarknadsmyndigheten ska bifoga de yttranden som avses i 3 § till sitt slutliga beslut.

3 §

Arbets- och näringsministeriet ska lämna naturgasmarknadsmyndigheten ett yttrande om huruvida ett säkerställande av överföringsnätsinnehavarens oberoende som gjorts i en sådan situation som avses i 1 § äventyrar en trygg energiförsörjning i Finland eller någon annanstans inom Europeiska unionen. Yttrandet ska lämnas till naturgasmarknadsmyndigheten inom två månader efter det att naturgasmarknadsmyndighetens begäran om yttrande har mottagits. Vid prövningen av ärendet ska ministeriet beakta

1) Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter med avseende på berörda tredjeland enligt internationell rätt, inbegripet sådana avtal med ett eller flera tredjeländer som Europeiska unionen är part i och som rör energileveranssäkerhet,

2) Finlands rättigheter och skyldigheter med avseende på berörda tredjeland, enligt avtal som Finland ingått med det berörda tredjelandet i den mån avtalen överensstämmer med Europeiska unionens lagstiftning,

3) andra specifika omständigheter och förhållanden i fallet och i det berörda tredjelandet.

Arbets- och näringsministeriet kan för sitt yttrande begära ett yttrande av Europeiska kommissionen om huruvida säkerställande äventyrar en trygg energiförsörjning inom Europeiska unionen. Ministeriet kan avvika från Europeiska kommissionens yttrande, om säkerställandet äventyrar en trygg energiförsörjning i Finland eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

I ministeriets yttrande får ändring inte sökas särskilt.

4 §

Överföringsnätsinnehavaren eller parterna får inte påbörja en affärstransaktion eller vidta en åtgärd som avses i 1 § 1 mom. innan överföringsnätsinnehavarens oberoende har säkerställts för affärstransaktionen eller åtgärden i fråga, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms vid behandlingen av ärendet.

Det som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att en inlösenskyldighet eller inlösenrätt enligt 18 kap. 1 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) fullgörs eller utövas eller att tillstånd för en fusion enligt 16 kap. i nämnda lag beviljas. Fusionen får emellertid inte registreras innan överföringsnätsinnehavarens oberoende har säkerställts med avseende på fusionen.

5 §

På framställning av naturgasmarknadsmyndigheten kan marknadsdomstolen bestämma att en affärstransaktion eller åtgärd ska hävas, om myndigheten har låtit bli att säkerställa överföringsnätsinnehavarens oberoende i fråga om affärstransaktionen eller åtgärden i fråga. Innan naturgasmarknadsmyndigheten gör framställningen ska den rådgöra med parterna om frivillig hävning av affärstransaktionen eller åtgärden. Om det avtalas att affärstransaktionen eller åtgärden hävs frivilligt, ställer naturgasmarknadsmyndigheten de villkor som ska iakttas.

6 §

Oberoende av ett tidigare beslut kan naturgasmarknadsmyndigheten fatta ett nytt beslut i ett ärende som gäller säkerställande av en överföringsnätsinnehavares oberoende, om överföringsnätsinnehavaren eller parterna har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter som i väsentlig mån har inverkat på beslutet, eller om en affärstransaktion eller åtgärd har genomförts i strid med 4 §. Ett nytt beslut kan fattas endast av vägande skäl, om mer än fem år har förflutit sedan det tidigare beslutet vann laga kraft eller affärstransaktionen eller åtgärden genomfördes.

3 kap.

Systemförpliktelser och utredning av naturgashandeln

2 §

Nätinnehavaren ska ordna den mätning av naturgasleveranser i sitt naturgasnät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen samt registreringen av mätuppgifterna och anmälandet av dem till parterna på naturgasmarknaden. De mätuppgifter som behövs vid faktureringen ska lämnas till naturgasleverantören per driftsställe eller per mätning.

Nätinnehavaren kan tillhandahålla mättjänster antingen som eget arbete eller skaffa tjänsterna hos utomstående. Tjänster kan då skaffas också hos andra parter inom naturgashandeln.

Närmare bestämmelser om mätning av naturgasleveranser i naturgasnät utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla

1) installering av mätapparatur i ett driftsställe, en lagringsanläggning, en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas eller en produktionsanläggning för gas från förnybara energikällor,

2) krav som ställs på mätapparatur och mätningssystem,

3) avläsning av mätapparatur,

4) utnyttjande av mätningsuppgifter,

5) tidsfördelning i fråga om mättjänster.

2 a §

Naturgasanvändare har utan att betala någon separat ersättning rätt att till sitt förfogande få, eller att ge en annan aktör rätt att få, mätuppgifterna om sin egen naturgasförbrukning vilka nätinnehavaren har samlat in från mätapparaturen på naturgasdriftsstället. Uppgifterna lämnas per naturgasdriftsställe eller per mätning i en sådan form som motsvarar det förfarande som allmänt tillämpas inom branschen och av nätinnehavaren. Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om uppgifternas form och det förfarande som ska tillämpas då uppgifterna lämnas ut.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på objekt där naturgasförbrukningen inte mäts.

2 b §

Nätinnehavaren är skyldig att sörja för utredningen av naturgashandeln. Utredningen av naturgashandeln ska grunda sig på naturgasmätning genom fjärravläsning samt på anmälningar om leveranserna. Närmare bestämmelser om tillvägagångssätten vid utredning av naturgashandeln utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 a §

Parterna på naturgasmarknaden och nätinnehavarna ska göra de anmälningar som krävs för naturgashandeln, genomförandet av balansansvaret och utredningen av naturgashandeln och som de ansvarar för. Varje anmälan ska göras inom den tid som angetts för den och enligt det anmälningsförfarande som föreskrivs för den. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälningsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 kap.

Naturgasleverans och naturgasförbrukarens ställning

1 §

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på gas från förnybara energikällor som levereras som en separat produkt.

2 §

En naturgasleverantör ska ha offentliga villkor och priser för försäljning av naturgas samt grunder för hur de fastställs för de kunder som omfattas av leveransskyldigheten. De får inte innehålla oskäliga villkor eller villkor som begränsar konkurrensen inom naturgashandeln. Försäljningsvillkor som riktas till konsumenterna ska dessutom meddelas på ett klart och lättbegripligt språk och får inte omfatta sådana hinder för konsumenternas utövande av sina rättigheter som inte följer direkt av avtal.

Naturgasleverantören ska ge in de försäljningsvillkor, försäljningspriser och grunder för deras fastställande som avses i 1 mom. till naturgasmarknadsmyndigheten innan de införs. Myndigheten får utfärda närmare bestämmelser om vilka uppgifter om villkoren, priserna och grunderna den ska tillställas, hur de ska specificeras och hur de ska ges in.

Naturgasleverantören ska publicera uppgifter som beskriver den genomsnittliga prisnivån på naturgas på det sätt som naturgasmarknadsmyndigheten bestämmer.

2 a §

En naturgasleverantör ska bevara viktiga uppgifter om alla sina affärstransaktioner gällande avtal om naturgasleverans samt de uppgifter enligt kommissionens förordning eller beslut om riktlinjer som hänför sig till affärstransaktioner gällande naturgasderivat med återförsäljare av naturgas och överföringsnätsinnehavare samt innehavare av lagringsanläggningar och behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas under minst fem år efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken affärstransaktionen genomfördes. Uppgifter som ska bevaras är åtminstone:

1) affärstransaktionens löptid,

2) procedurer som hänför sig till leveranser och fullgörande,

3) leveransmängd,

4) tidpunkt för genomförandet,

5) pris,

6) information som identifierar avtalsparten,

7) information om alla avtal som inte fullgjorts.

3 §

En naturgasleverantör ska i sin faktura ge kunden en specifikation över hur naturgaspriset bildas samt information om avtalets giltighetstid. I fakturor som sänds till konsumenter ska naturgasleverantören ge uppgifter om hur de kan göra reklamationer samt i fakturering som är riktad till konsumenter uppgifter om de mekanismer för tvistlösning som konsumenterna har tillgång till. Naturgasmarknadsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter fakturan ska innehålla och på vilket sätt uppgifterna ska ges i fakturan.

Naturgasleverantören ska ge konsumenten en slutfaktura inom sex veckor efter det att naturgasleveransen till konsumenten har avslutats.

Naturgasleverantören ska erbjuda konsumenterna olika sätt för betalning av räkningar. De alternativ som erbjuds får inte vara förenade med ogrundade villkor eller villkor som diskriminerar någon kundgrupp. Villkoren för betalningssätten får beakta skäliga skillnader i de kostnader som distributionsnätsinnehavaren orsakas av att erbjuda olika betalningssätt. Om naturgasleverantören erbjuder konsumenterna ett förhandsbetalningssystem ska det i tillräcklig grad återspegla konsumentens kalkylerade årliga naturgaskonsumtion.

Bestämmelser om naturgasleverantörers fakturering finns dessutom i lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009).

5 §

Om försummelsen av betalningen har berott på konsumentens betalningssvårigheter som han har råkat i till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan särskild omständighet, huvudsakligen utan att själv vara orsak till dem, får distributionen eller leveransen av naturgas avbrytas tidigast två månader efter den dag då avgiften förföll till betalning.


6 §

På konsumentskyddet på naturgasmarknaden tillämpas vad som i 95—99 och 101 § i elmarknadslagen (588/2013) bestäms om standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning, skadestånd på grund av dröjsmål, fel, prisavdrag på grund av fel, skadestånd på grund av fel och om de ansvariga aktörerna.

7 §

I avtal om leverans av naturgas och naturgasöverföringstjänster till konsumenterna ska följande uppgifter finnas:

1) tjänsteleverantörens namn och adress,

2) tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den ursprungliga uppkopplingen,

3) underhållstjänster som tillhandahålls,

4) på vilket sätt konsumenten kan få aktuell information om tariffer och underhållskostnader,

5) avtalets löptid och uppgifter om villkoren för att förlänga eller säga upp avtalet, eventuell rätt att säga upp ett tidsbundet avtal samt huruvida det ska vara tillåtet att säga upp ett tidsbundet avtal utan kostnad,

6) uppgift om konsumentens rätt till skadestånd och annan gottgörelse, om prestationens eller tjänstens kvalitet inte motsvarar det som avtalats,

7) uppgifter om de förfaranden för besvär och tvistlösning som står till förfogande och hur de inleds,

8) information om konsumenternas rättigheter, som anges på räkningarna eller på naturgasföretagens webbplats.

Avtalsvillkoren ska vara rättvisa och konsumenterna ska ges information om dem innan avtalet ingås eller bekräftas. Villkoren bör ges innan avtalet ingås eller bekräftas också då avtal ingås genom en mellanhand.

Tjänsteleverantören ska underrätta konsumenten om ändringar i avtalsvillkoren på ett överskådligt och lättbegripligt sätt senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om tjänsteleverantören ändrar avtalsvillkoren och konsumenten inte godtar de nya villkoren, har konsumenten rätt att säga upp avtalet. Också denna rättighet ska nämnas i det avtal som ingås med konsumenten.

5 kap.

Åtskiljande av verksamheter

7 §

Innehavaren av en lagringsanläggning som ingår i ett naturgasföretag eller en grupp av naturgasföretag där samma person eller samma personer direkt eller indirekt har rätt att utöva bestämmande inflytande och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver överföring, distribution, kondensering eller lagring av naturgas och produktion eller leverans av naturgas ska i fråga om juridisk form, organisation och beslutsfattande vara oberoende av den verksamhet som inte rör överföringsnät, distribution eller lagring.

De personer som ansvarar för administrationen hos innehavaren av en lagringsanläggning får inte delta i administrationen av ett sådant integrerat naturgasföretag som direkt eller indirekt svarar för den dagliga driften när det gäller produktion eller leverans av naturgas. Deras yrkesmässiga intressen ska beaktas på ett sätt som säkerställer att dessa personer kan agera självständigt.

Innehavaren av lagringsanläggningen ska ha beslutanderätt som är oberoende av det integrerade naturgasföretag som avses i 1 mom. i fråga om de resurser som behövs för att driva, underhålla eller utveckla lagringsanläggningarna. Trots det som sägs ovan har moderbolaget dock rätt att kontrollera den avkastning på kapitalet som ett dotterbolag ger, i synnerhet genom att godkänna den årliga finansieringsplan eller ett motsvarande instrument som upprättas av innehavaren av lagringsanläggningen och att ange övergripande gränser för dotterbolagets skuldsättningsnivå. Moderbolaget har dock inte rätt att ge innehavaren av lagringsanläggningen instruktioner för den dagliga driften eller fatta enskilda beslut beträffande uppförande eller uppgradering av lagringsanläggningar, så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i finansieringsplanen eller i ett motsvarande instrument.

Innehavaren av lagringsanläggningen ska utarbeta ett program för iakttagandet av 1—3 mom., där det anges vilka åtgärder som ska vidtas för att garantera icke-diskriminerande beteende och se till att programmet följs. I programmet ska det också anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att uppfylla dessa mål. Den som ansvarar för kontrollen av att programmet följs ska årligen utarbeta och förete för naturgasmarknadsmyndigheten en rapport om de åtgärder som vidtagits. Innehavaren av lagringssystemet ska publicera rapporten.

6 kap.

Tillstånd och anmälningar

3 §

Den som ansöker om naturgasnätstillstånd för överföringsnätsinnehavare ska utöver kraven i 2 § uppfylla följande krav:

1) sökanden ska äga ett överföringsnät för naturgas i Finland,

2) sökanden ska ha lagt fram en utredning om att sökanden uppfyller kraven på åtskiljande av verksamheterna enligt 5 kap., och

3) sökanden ska ha lagt fram en utredning om att sökanden uppfyller kraven på överföringsnätsinnehavarens oberoende enligt 2a kap. och oberoendet har säkerställts i enlighet med det förfarande som avses i nämnda kapitel.

I naturgasnätstillståndet för den överföringsnätsinnehavare som ska påföras systemansvar kan villkor ställas i fråga om

1) den systemansvariges uppgifter och skötseln av dem,

2) den systemansvariges skyldigheter och fullgörandet av dem,

3) den systemansvariges rättigheter och utövandet av dem.

5 §

För byggande av ett överföringsrör som överskrider landets gräns ska ett projekttillstånd sökas skriftligt hos arbets- och näringsministeriet.

En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att byggandet av ett överföringsrör som överskrider landets gräns är ändamålsenligt med tanke på utvecklingen och ömsesidigheten på naturgasmarknaden. Då tillstånd beviljas ska projektets betydelse för den inre naturgasmarknaden beaktas.

I projekttillståndet bestäms inte var överföringsröret ska dras. Till tillståndet kan sådana villkor fogas som ska anses nödvändiga med tanke på förutsättningarna för tillstånd. Projekttillståndet kan inte överföras på någon annan.

8 §

Ett naturgasföretag som äger en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska senast sex månader innan verksamheten inleds lämna in en anmälan till naturgasmarknadsmyndigheten om vem som är innehavare av respektive anläggning. Naturgasmarknadsmyndigheten ska utse den anmälda verksamhetsutövaren till innehavare av lagringsanläggningen eller behandlingsanläggningen för kondenserad naturgas, om denna utövar den verksamhet som uppgetts. Beslutet att utse innehavaren är i kraft viss tid, dock högst tio år.

7 kap.

Styrning och tillsyn

1 §

Den allmänna styrningen och övervakningen av verkställigheten av lagen ankommer på arbets- och näringsministeriet.

Naturgasmarknadsmyndigheten har till uppgift att övervaka efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de myndighetsföreskrifter och de tillståndsbeslut som meddelats med stöd av denna lag. Bestämmelser om tillsyn utfärdas särskilt genom lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013).

Konsumentombudsmannen övervakar att de avtalsvillkor som avses i 4 kap. 6 och 7 § är lagenliga med tanke på konsumentskyddet.

8 kap.

Skadestånd och straff

1 §

Den som genom ett förfarande som står i strid med 2 kap. 2, 3 eller 3 a §, 3 kap. 2, 2 b eller 3 §, 4 kap. 1 eller 5 § orsakar någon annan skada är skyldig att ersätta skadan.

Bestämmelser om skadestånd finns dessutom i skadeståndslagen (412/1974).

9 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

På sekretess i fråga om handlingar som inkommer eller upprättas då en nätinnehavare eller en innehavare av en lagringsanläggning eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas utför uppdrag som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt i fråga om uppgifter i handlingarna, liksom på tystnadsplikt i fråga om och förbud mot utnyttjande av de upplysningar som erhållits vid utförandet av uppgifterna samt på brott mot sekretess tillämpas 22 och 23 § samt 24 § 1 mom. 1 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) även då det inte är fråga om en handling på vilken nämnda lag är tillämplig enligt dess 4 §.

4 §

Ändring i ett beslut som naturgasmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i ett beslut som naturgasmarknadsmyndigheten har meddelat med stöd av 2 kap. 4 och 4 a § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om handläggningen av ärenden vid marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Ändring i beslut som arbets- och näringsministeriet har fattat med stöd av denna lag samt i beslut av förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Naturgasmarknadsmyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i beslut av fullföljdsdomstolen, genom vilka fullföljdsdomstolen har upphävt eller ändrat naturgasmarknadsmyndighetens beslut.

5 §

Om en sökande beviljas undantagslov som avses i 2 kap. 4 §, ska naturgasmarknadsmyndigheten iaktta det förfarande som nämns i artikel 48.2 i naturgasmarknadsdirektivet.

När naturgasmarknadsmyndigheten har tagit emot en ansökan om undantag enligt 2 kap. 4 a § eller meddelat sitt beslut i ett sådant ärende ska myndigheten iaktta förfarandet i artikel 36.4, 36.8 och 36.9 i naturgasmarknadsdirektivet.

6 §

Arbets- och näringsministeriets och naturgasmarknadsmyndighetens prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda. Bestämmelser om avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

2. Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 9 kap. 4 § i naturgasmarknadslagen (125/2013).

3. De förordningar som utfärdats och de föreskrifter av naturgasmarknadsmyndigheten som meddelats med stöd av de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande förblir i kraft.

4. En överföringsnätsinnehavare som är verksam då lagen träder i kraft ska ge in sin ansökan om naturgasnätstillstånd till naturgasmarknadsmyndigheten inom en månad från lagens ikraftträdande. Kravet i 6 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten tillämpas inte på situationer i fråga om vilka något meddelande enligt 2 a kap. 1 § 1 mom. inte ska lämnas. Innan en ansökan om naturgasnätstillstånd avgörs kan naturgasmarknadsmyndigheten ändra villkoren i den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens gällande naturgasnätstillstånd för viss tid på det sätt som förutsätts i denna lag.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 6 § ska tillämpas även på naturgasavtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft.

RP 20/2013
EkUB 17/2013
MiUU 7/2013
RSv 88/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (32009L0028); EUT L 140, 5.6.2009 s. 16
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94.
Nationella bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i direktivet finns dessutom i följande befintliga författningar, men i samband med publikationen av dessa har inte någon särskild hänvisning till direktivet gjorts:
1) lag om utkomststöd (1412/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (1006/2012) 28.12.2012;
2) naturgasmarknadslag (508/2000) 31.5.2000, ändrats senast genom (1293/2004) 30.12.2004;
3) statsrådets förordning om naturgasmarknaden (622/2000) 21.6.2000;
4) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (974/2000) 23.11.2000;
5) förvaltningslag (434/2003) 6.6.2003, ändrats senast genom (581/2010) 11.6.2010;
6) gasanordningsförordning (1434/1993) 22.12,1993, ändrats senast genom (694/1999) 21.5.1999;
7) handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1200/1995) 31.10.1995;
8) handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1286/1993) 17.12.1993;
9) statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) 14.7.2009;
10) lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 3.6.2005, ändrats senast genom (400/2013) 7.6.2013;
11) lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009) 30.12.2009;
12) lag om Finansinspektionen (878/2008) 19.12.2008, ändrats senast genom (254/2013) 12.4.2013;
13) lag om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 26.8.1988, ändrats senast genom (1425/2007) 28.12.2007;
14) värdepappersmarknadslag (495/1989) 26.5.1989, ändrats senast genom (1492/2011) 29.12.2011;
15) lag om utsläppshandel (311/2011) 8.4.2011, ändrats senast genom (396/2013) 7.6.2013;
16) förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1157/1997) 11.12.1997;
17) förordning om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1071/1994) 28.11.1994, ändrats senast genom (811/2012) 13.12.2012;
18) lag om upphävande av vissa bestämmelser om förverkandepåföljder (893/2001) 1.11.2001;
19) lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (729/1997) 31.7.1997;
20) lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 28.11.1994, ändrats senast genom (686/2012) 30.11.2012;
21) Finlands grundlag (731/1999) 11.6.1999, ändrats senast genom (1112/2011) 4.11.2011;
22) lag om konsumentrådgivning (800/2008) 5.12.2008, ändrats senast genom (676/2012) 30.11.2012;
23) lag om konsumenttvistenämnden (8/2007) 12.1.2007;
24) konsumentskyddslag (38/1978) 20.1.1978, ändrats senast genom (207/2013) 15.3.2013;
25) lag om skuldebrev (622/1947) 31.7.1947, ändrats senast genom (889/2010) 22.10.2010;
26) lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 21.5.1999, ändrats senast genom (302/2013) 19.4.2013;
27) konkurrenslag (948/2011) 12.8.2011, ändrats senast genom (123/2013) 31.1.2013;
28) kommunallag (365/1995) 17.3.1995, ändrats senast genom (325/2012) 15.6.2012;
29) revisionslag (459/2007) 13.4.2007, ändrats senast genom (1454/2011) 22.12.2011;
30) bokföringsförordning (1339/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (547/2008) 28.8.2008;
31) bokföringslag (1336/1997) 30.12.1997, ändrats senast genom (399/2013) 7.6.2013;
32) statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 17.8.2006, ändrats senast genom (359/2011) 14.4.2011;
33) lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 10.6.1994, ändrats senast genom (1584/2009)22.12.2009;
34) markanvändnings- och bygglag (132/1999) 5.2.1999, ändrats senast genom (958/2012) 21.12.2012;
35) miljöskyddslag (86/2000) 4.2.2000, ändrats senast genom (560/2012) 19.10.2012;
36) handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna (222/2005) 19.4.2005;
37) statsrådets förordning om Energimarknadsverket (621/2000) 21.6.2000;
38) lag om Energimarknadsverket (507/2000) 11.2.2000;
39) arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (682/2009) 10.9.2009;
40) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln (23/2007) 22.1.2007;
41) statstjänstemannalag (750/1994) 19.8.1994, ändrats senast genom (177/2013) 1.3.2013;
42) statstjänstemannaförordning (971/1994) 14.11.1994, ändrats senast genom (575/2012) 25.10.2012;
43) lag om statsbudgeten (423/1988) 13.5.1988, ändrats senast genom (1096/2009) 11.12.2009;
44) förordning om statsbudgeten (1243/1992) 11.12.1992, ändrats senast genom (1277/2011) 15.12.2011. Föreskrifter som motsvarar bestämmelserna i direktivet finns dessutom i Energimarknadsverkets beslut dnr 59/711/2001, 21.8.2001, som gäller Gasum Oy:s naturgasnätstillstånd. Beslutet innehåller inte någon särskild hänvisning till direktivet.

Helsingfors den 9 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.