583/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av 24 § i mönsterrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i mönsterrättförordningen (252/1971) 24 §, sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 620/2002, som följer:

24 §

När registreringsmyndigheten har underrättats om att talan om hävande av registreringen helt eller delvis eller talan om överföring av registrering eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i mönsterregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registreringsmyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 § i mönsterrättslagen, ska en anteckning om detta göras i mönsterregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Äldre regeringssekreterare
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.