582/2013

 Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (946/1991) 15 § som följer:

15 §

När ett yrkande om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig har framställts hos registermyndigheten eller registermyndigheten har underrättats om att talan om överföring av en registrering väckts, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret.

När registermyndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort yrkandet om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig eller när en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registermyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Äldre regeringssekreterare
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.