525/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009) 9 § 5 mom, samt

ändras 8 § 1 mom och bilaga 2 som följer:

8 §
Byggherrens dokument och övervakning av genomförandet av byggarbetet

Byggherren ska utarbeta ett säkerhetsdokument för planeringen och beredningen av byggarbetet, i vilket ska

1) utredas och anges de olägenheter och risker som föranleds av byggprojektets egenskaper, förhållanden och art samt uppgifter om säkerheten i arbetet och arbetshälsan i anslutning till genomförandet av byggprojektet; samtidigt ska också de olägenheter och risker som gäller de arbeten som avses i bilaga 2 utredas och identifieras, samt

2) beaktas industriell eller annan därmed jämförbar verksamhet som hänför sig till arbetsplatsen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

Rådets direktiv 92/57/EEG; EGT nr L 245, 26.8.1992; s. 6-22

  Helsingfors den 27 juni 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Toivo Niskanen

Bilaga 2

I 8 och 10 § I DENNA FÖRORDNING AVSEDDA ARBETEN SOM MEDFÖR SÄRSKILDA RISKER FÖR ARBETSTAGARNAS SÄKERHET OCH HÄLSA

1. Arbete som utsätter arbetstagarna för risk att begravas under jordmassor, sjunka ned i jord eller falla från höjder, då denna risk allvarligt ökas genom arbetets eller arbetsmetodernas natur eller förhållandena på arbetsstället eller byggarbetsplatsen.

2. Arbete där arbetstagarna exponeras för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för arbetstagarnas hälsa och säkerhet eller som i lagstiftningen omfattas av krav på periodisk hälsokontroll.

3. Arbete där arbetstagarna exponeras för sådan joniserande strålning som förutsätter inrättande av kontroll- eller övervakningsområden enligt vad som fastställs särskilt.

4. Arbete i närheten av högspänningsledningar och högspänningslinjer.

5. Arbete som medför drunkningsrisk.

6. Arbete i brunnar och tunnlar samt markarbete under jord.

7. Arbete vid vilket dykarutrustning används.

8. Arbete som utförs i tryckluftskassun.

9. Arbete vid vilket sprängämnen används.

10. Arbete vid vilket montering eller nedmontering av tunga prefabricerade element ingår.

11. Rivning av konstruktioner, byggnadsdelar eller material.

12. Arbete på väg-, gatu- och järnvägsområden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.