514/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 20 och 22 § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 20 och 22 §, av dem 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 589/2005, som följer:

20 §
Tillståndsmyndighet och tillståndsansökan

Ett ärende som gäller beviljande av tillstånd för verksamhet enligt 12—14 § handläggs och avgörs av huvudstaben. Ett ärende som gäller beviljande av tillstånd för verksamhet enligt 17 § handläggs och avgörs av marinstaben.

Ett ärende som gäller återkallande av tillstånd avgörs av huvudstaben.

Ett ärende som gäller beviljande eller återkallande av tillstånd för verksamhet som avses i 14 § 1 mom. 1 punkten och som bedrivs inom gränszonen handläggs och avgörs dock av gränsbevakningsväsendet.

Till ansökan ska fogas en utredning över verksamheten och den utrustning och de anordningar som används för den.

Närmare bestämmelser om tillståndsmyndigheten, om sökande av tillstånd, om de utredningar som behövs med tanke på tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan och om tillståndets giltighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Ändringssökande

I ett beslut som huvudstaben, marinstaben eller staben för gränsbevakningsväsendet fattat i ett tillståndsärende som avses i detta kapitel får ändring sökas genom besvär enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut om återkallande av tillstånd iakttas även om besvär anförs, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Handläggningen av i 20 § 1 mom. avsedda tillståndsärenden som före ikraftträdandet av denna lag har inletts vid försvarsmaktens truppförband överförs till marinstaben.

RP 8/2013
FsUB 2/2013
RSv 79/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.