486/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 26 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 26 § 4 mom., rubriken för 48 § samt 48 § 2 och 6 mom., av dem 26 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1511/2011, som följer:

26 §
Priserna per enhet för yrkeshögskolor

Priset per enhet för en yrkeshögskola bestäms på kalkylmässiga grunder med beaktande av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft. Priset per enhet bildas av de finansieringsandelar som bestäms på basis av utbildningen och det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet. Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på avlagda yrkeshögskoleexamina och avlagda yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier, avlagda studiepoäng, studiepoäng som avlagts inom den öppna yrkeshögskoleutbildningen eller i form av andra fristående studier och inom den förberedande utbildningen för invandrare, studeranderespons, internationell studeranderörlighet och antalet sysselsatta utexaminerade från yrkeshögskolan. Den finansieringsandel som bestäms på basis av det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet grundar sig på publikationer, avlagda högre yrkeshögskoleexamina, personalens internationella rörlighet och extern finansiering av forsknings- och utvecklingsarbetet. Priserna per enhet ska bestämmas så att den del som bestäms på basis av utbildningen utgör 85 procent och den del som bestäms på basis av det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet utgör 15 procent av finansieringen av alla yrkeshögskolor. Undervisnings- och kulturministeriet kan av särskilda skäl höja priset per enhet för en yrkeshögskola. Närmare bestämmelser om beräkningen och grunderna för beräkningen av priset per enhet utfärdas genom förordning av statsrådet.


48 §
Beräkning av antalet studerande och elever

Finansieringen av yrkeshögskolor för finansåret beräknas genom att priset per enhet enligt 26 § 4 mom. multipliceras med det antal studerande som bestämts enligt den överenskommelse som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen.


Närmare bestämmelser om beräkningen av antalet studerande och elever som ska användas vid bestämmandet av finansieringen utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången på hösten 2013 då de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet för 2014 bestäms.

Trots vad som i 26 § föreskrivs om beräkning av priset per enhet för en yrkeshögskola är priset per enhet 2014 högst tre procent lägre eller högre, 2015 högst sex procent lägre eller högre och 2016 högst nio procent lägre eller högre än det enligt 26 § 1 mom. per studerande beräknade finansieringsbeloppet för yrkeshögskolan 2013, vilket beräknats enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och ändrats till nivån som gällde för det genomsnittliga priset per enhet för året i fråga. Vid jämförelsen av finansieringsbeloppen inräknas inte de höjningar av priset per enhet som föranleds av mervärdesskatt enligt 32 §, kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning och deras inverkan på finansieringen och inte heller de höjningar av priset per enhet för yrkeshögskolan som av särskilda skäl gjorts genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet.

RP 9/2013
KuUB 1/2013
RSv 78/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.