476/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 7 § 5 mom., 10, 11 och 13 § samt i förordningens bilaga 1 punkt 4 och i förordningens bilaga 2 underpunkterna c—e, m-, n- och r i punkt 2,

av dem 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i förordning 264/2009 och 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 264/2009 samt punkt 4 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 295/2005, som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses, om


3) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

a) uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller kapitel 3.4 eller 3.5 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011),

b) är sådana transporter som avses i bilaga C till den förordning som nämns i a-punkten,

4) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller kapitel 3.4 eller 3.5 i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011) eller


7 §
Prov för säkerhetsrådgivare

Proven för säkerhetsrådgivare tas emot av Trafiksäkerhetsverket.

10 §
Intyg över prov för säkerhetsrådgivare

Till den som har blivit godkänd i provet för säkerhetsrådgivare ger Trafiksäkerhetsverket ett intyg enligt den modell som finns i bilaga 3. Om det avlagda provet endast gäller transport av vissa farliga ämnen enligt 4 § 2 mom. ska en anteckning om intygets begränsade giltighet göras i rubriken på intyget. Intyget är giltigt i fem år från utfärdandet.

Trafiksäkerhetsverket förlänger intygets giltighetstid med fem år, om innehavaren blir godkänd i ett kompletteringsprov för säkerhetsrådgivare under intygets sista giltighetsår.

Ett intyg för säkerhetsrådgivare som har utfärdats på behörigt sätt någon annanstans än i Finland ger rätt att vara verksam som säkerhetsrådgivare enligt denna förordning i den omfattning som intyget anger, om intyget har utfärdats i en stat som anslutit sig till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979) eller i en stat som har anslutit sig till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) och som inte har gett en i artikel 42 § 1 i fördraget avsedd förklaring, enligt vilken den inte tillämpar bilaga C.

11 §
Ändring av intyg

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan ändra en säkerhetsrådgivares intyg, om sökanden uppfyller de krav som gäller utfärdande av intyg. Om sökanden önskar utvidga giltigheten för ett intyg som har begränsats enligt 4 § 2 mom., ska han eller hon på nytt avlägga provet för säkerhetsrådgivare i hela den omfattning som intyget ska gälla.

13 §
Frågesammanställning

Trafiksäkerhetsverket ska göra en sammanställning av de frågor som ingått i proven för säkerhetsrådgivare och regelbundet sända Europeiska kommissionen denna sammanställning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Bilaga 1

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår övervakning av 

- - - - - - - - - - - - -

4) att verksamhetsidkarens personal har lämplig utbildning som inbegriper information om ändringar i den nationella lagstiftningen och att uppgifter om utbildningen finns i de handlingar som gäller respektive anställd, 

- - - - - - - - - - - - -

Bilaga 2

Ämnesområden som skall ingå i proven för säkerhetsrådgivare

- - - - - - - - - - - - -

2. Bestämmelser om transportslaget i fråga i nationell lagstiftning, i Europeiska gemenskapens lagstiftning och i internationella konventioner och överenskommelser som är bindande för Finland, vilka gäller 

- - - - - - - - - - - - -

c) varningspåskrifter och varningsetiketter, såsom

– märkning av kollin

– fastsättning och borttagning av storetiketter och orangefärgad skylt

– märkningar och etikettering,

d) anteckningar i transporthandlingarna, såsom

– uppgifter i godsdeklarationen,

e) försändningssätt och leveransvillkor, såsom

– transport av komplett last

– transport av bulklast

– transport av IBC-behållare

– containertransport

– transport i fasta eller avmonterbara tankar, 

- - - - - - - - - - - - -

m) transporthandlingar, såsom

– godsdeklaration

– skriftliga säkerhetsinstruktioner

– intyg om godkännande av fordonet

– fordonsförarens körtillstånd

– kopia av eventuella dispenser

– övriga handlingar,

n) skriftliga säkerhetsinstruktioner, såsom

– vidtagande av åtgärder som ingår i instruktionerna

– skyddsutrustning, 

- - - - - - - - - - - - -

r) bestämmelser och krav som gäller transportmedlet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.