475/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 8 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 9 § 1 mom., 9 § 1 mom. 4 och 7 punkten, 14 § 6 och 8 punkten, 18 § 3 mom., 19 §, 24 § 2 mom., 27 a § och 34 § 2 mom.,

av dem det inledande stycket i 9 § 1 mom., 9 § 1 mom. 4 och 7 punkten, 18 § 3 mom., 24 § 2 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 400/2011 samt 27 a § sådan den lyder i förordning 275/2005, som följer:

8 §
Avsändare

Om avsändarens skyldigheter bestäms i 8 § TFÄ-lagen. Dessutom skall avsändaren särskilt


2) överlämna till transportören på ett spårbart sätt uppgifter som behövs för genomförande av transporten och den godsdeklaration som krävs eller andra följesedlar samt övriga dokument såsom tillstånd, godkännanden, upplysningar och intyg,


9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § TFÄ-lagen. När en transportör tar sig an transport av farliga ämnen ska transportören dessutom på avsändningsstället särskilt


4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i ministeriets förordning,


7) se till att Trafikverket under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 2 punkten; Trafikverket fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som avses i järnvägslagen (304/2011) och som den ingår med transportören,


14 §
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,


8) ska när fyllaren förbereder farliga ämnen för transport förvissa sig om att de orangeskyltar och storetiketter som krävs eller varningsetiketter och andra behövliga varningsmärken placerats på tankar, vagnar med bulkgods samt stor- och småcontainrar,


18 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

På gaskärlet ska märkningen ”-40°C” eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och det identifikationsnummer för besiktningsorganet som avses i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (1008/2011).

19 §
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

24 §
Handlingar

Varje person i tågets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som föreskrivs i kapitel 1.10 i bilaga till ministeriets förordning.


27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som föreskrivs i kapitel 1.10 i bilagan till ministeriets förordning, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, på bangårdar och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, bangårdarna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt en vagn och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilagan till ministeriets förordning, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Trafiksäkerhetsverket och Olycksutredningscentralen en olycksrapport enligt den modell som ingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen utfärdas särskilt.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.