459/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (267/2013) 4 § som följer:

4 §
Statsunderstöd för trafik enligt trafikavtalsförordningen

 Statsunderstöd kan beviljas för ordnande av trafik enligt trafikavtalsförordningen, om trafiken är

1) stadsmässig lokaltrafik,

2) trafik som överskrider kommungränserna och ordnas med buss eller taxibilar, eller

3) kommunintern trafik mellan kommuncentret och tätorter.

Vid beviljande av statsunderstöd för ordnande av trafik som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten ska det vara fråga om regionala basservicekommunikationer som tillgodoser olika befolkningsgruppers behov att färdas.

Behöriga myndigheter kan beviljas statsunderstöd för intern trafik inom deras behörighetsområde förutsatt att trafiken uppfyller kraven i 1 mom. Andra kommuner kan beviljas statsunderstöd endast för stadsmässig lokaltrafik. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas nettokostnaderna för upphandling av trafiktjänsten. Om det gäller upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande, ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningarna för nettokostnader i enlighet med artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2013.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.