449/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 i juni 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 1 och kapitel 1 i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 11 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Joanna Kurki

Bilaga 1

KRAV PÅ VATTEN SOM ANVÄNDS VID PRIMÄRPRODUKTION FÖR BEVATTNING, NEDKYLDNING OCH RENGÖRING

Kraven i denna bilaga kompletterar kraven i allmänna förordningen om livsmedelshygien.

Primärproduktionsföretagaren ansvarar för att undersökningarna av vatten enligt denna bilaga har gjorts. Om det finns skäl att misstänka att det i vattnet finns faktorer som kan äventyra säkerheten hos primärprodukterna och livsmedel som fås av dem, ska vattnet dessutom undersökas i fråga om dessa faktorer. Undersökningarna ska göras före vattnet tas i bruk och efter det minst vart tredje år.

Primärproduktionsföretagaren ska vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, om vattnet inte uppfyller kvalitetskraven i denna bilaga och avvikelsen från gränsvärdet kan äventyra säkerheten hos de livsmedel som företagaren producerar.

Företagaren ska bevara ett intyg över undersökningen vid ibruktagandet av vattnet permanent och över övriga undersökningar i minst fem år. Intygen ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

Undersökningar i enlighet med denna bilaga ska göras i ett laboratorium som är i enlighet med 39 § 2 mom. i livsmedelslagen.

Kapitel 1. Vatten som används för produktion av groddar

1. Vid produktion av groddar får användas endast vatten som har genomgått åtminstone de undersökningar som avses i bilaga II till social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001).

2. Undersökningarna ska göras på ett prov som är representativt för det vatten som används för tvätt av frön, blötläggning eller bevattning av groddar samt rengöring och sköljning av produkter, ytor, anordningar och redskap.

3. Vid bedömningen av undersökningsresultaten ska de kvalitetskrav och kvalitetsrekommendationer iakttas som gäller sådant vatten som avses i 1 § 2 punkten i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001).

Kapitel 2. Vatten som används för produktion av andra livsmedel

2.1. Vatten som används för bevattning

1. För direkt bevattning av sådana delar av växter och svampar som är avsedda som livsmedel och som äts som sådana får endast användas vatten som har analyserats åtminstone i fråga om Escherichia coli och intestinala enterokocker samt färg och lukt. När naturliga ytvatten används ska även förekomsten av cyanobakterier bedömas.

2. Undersökningarna ska göras på ett prov som är representativt för det vatten som används för bevattningen.

3. Vattnet ska uppfylla följande kvalitetskrav:

1) förekomst av Escherichia coli -bakterier, högst 300 cfu/100 ml,

2) förekomst av intestinala enterokocker, högst 200 cfu/100 ml,

3) det får i vattnet inte konstateras sådan avvikande färg, lukt eller massförekomst av cyanobakterier som kan inverka negativt på livsmedelshygienen.

2.2. Vatten som används för nedkylning och rengöring

1. Endast sådant vatten som har analyserats åtminstone i fråga om Escherichia coli och intestinala enterokocker samt färg och lukt får användas för följande ändamål:

a) rengöring och direkt nedkylning med vatten av sådana delar av växter och svampar som är avsedda att användas som livsmedel,

b) rengöring och sköljning av ytor, anordningar och redskap som kommer i kontakt med animaliska primärprodukter,

c) rengöring av ägg som ska levereras för att användas som råvara i äggprodukter.

2. Undersökningarna ska göras på ett prov som är representativt för det vatten som används för nedkylning och rengöring.

3. Vid bedömningen av undersökningsresultaten ska de kvalitetskrav och kvalitetsrekommendationer iakttas som gäller sådant vatten som avses i 1 § 3 punkten i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2011).

Bilaga 3

KRAV VID ÖVERLÅTELSE ELLER LEVERANS AV PRIMÄRPRODUKTER I ENLIGHET MED 2 OCH 3 § I FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETER MED LÅG RISK

Kapitel 1. Primärprodukter av växter och svampar samt honung

När primärprodukter som fås av växter och svampar samt honung överlåts direkt till konsumenten i enlighet med 2 § 1 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk eller levereras till lokal detaljförsäljning i enlighet med 3 § 1 punkten i samma förordning, tillämpas på primärproduktion, överlåtelse och leverans de krav i denna förordning som gäller primärproduktion av växter, svampar och honung, med undantag för kravet på en skriftlig beskrivning av egenkontrollen i 4 § samt kraven på vattenkvalitet och undersökning av vattnet i bilaga 1.

På produktion av groddar i enlighet med förordningen om verksamheter med låg risk tillämpas dock alla de krav på primärproduktion av växter som anges i denna förordning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.