447/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av aravabegränsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i aravabegränsningslagen (1190/1993) 16 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1019/2005, samt

ändras 16 § 5 mom., 16 a § 1 mom. och 17 a §, sådana de lyder, 16 § 5 mom. i lag 869/2008 samt 16 a § 1 mom. och 17 a § i lag 1019/2005, som följer:

16 §
Befrielse från begränsningar

En förutsättning för befrielse från begränsningarna är att det statliga bostadslånet eller aravalånet återbetalas helt och hållet eller att staten befrias från borgensansvaret enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån i fråga om den bostad eller det hus som befrias från begränsningarna, om inte något annat följer av 16 a §. Om en lånefordran inte har kunnat säkerställas vid indrivning på exekutiv väg eller vid sådan överlåtelse på frivillig väg som Statskontoret godkänt i stället för indrivning på exekutiv väg, förutsätter befrielse från begränsningarna dock inte att en sådan fordran betalas eller att staten befrias från borgensansvaret.

16 a §
Ackord i samband med befrielse från begränsningar

För att förebygga kreditförluster och sanera ekonomin för hyreshussamfund kan Statskontoret, på villkor som det bestämmer och inom ramen för det maximibelopp som årligen fastställs i statsbudgeten, på ansökan av låntagaren besluta att staten svarar för en del, dock högst 50 procent, av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet (begränsningsackord). Begränsningsackordets belopp prövas från fall till fall utifrån en totalplan som sökanden gjort upp och annan utredning.


17 a §
Ackord i samband med rivning

Om tillstånd till rivning enligt 17 § har beviljats för en bostad eller ett hus, kan Statskontoret, inom ramen för det maximibelopp som årligen fastställs i statsbudgeten och på ansökan av låntagaren, besluta att staten svarar för högst 60 procent av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet (rivningsackord). Låntagaren är skyldig att återbetala återstoden av lånet till staten. Av särskilda skäl kan Statskontoret fastställa en amorteringsplan för den återstående delen av lånet och vid behov godkänna säkerhet för fordran.

Rivningsackordet uppgår emellertid med avvikelse från 1 mom. till högst 70 procent, om   

1) låntagaren har högst 200 hyresbostäder som byggts med statligt stöd, 

2) det inte finns efterfrågan på objektet som hyresbostad, och

3) låntagarens ekonomiska situation är svag.

En förutsättning för rivningsackord är att de omständigheter som legat till grund för rivningstillståndet har medfört betydande ekonomiska svårigheter för låntagaren och att ackord behövs för att sanera låntagarens ekonomi.

Rivningsackord kan emellertid beviljas med avvikelse från 3 mom., om en betydande och långvarig minskning av nyttjandegraden för ett enskilt objekt orsakar ekonomiska problem som hotar låntagarens ekonomiska handlingskraft i dess helhet.

Kapitalet på det lån som rivningsackordet gäller består av kapitalet på det statliga bostadslån eller aravalån som återstår när beslutet om ackord fattas och de räntor som förfallit till betalning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Denna lag tillämpas på ansökningar som blivit anhängiga före lagens ikraftträdande.

RP 42/2013
MiUB 3/2013
RSv 64/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.