442/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 44 kap. i strafflagen (39/1889) en ny 4 a § som följer:

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

4 a §
Orsakande av risk för spridning av en djursjukdom

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med lagen om djursjukdomar (441/2013) eller en bestämmelse eller föreskrift som utfärdats med stöd av den

1) importerar eller exporterar, förflyttar, hanterar, innehar eller överlåter djur, embryon eller könsceller av djur, andra djurprodukter eller andra föremål eller ämnen, eller

2) underlåter att iaktta ett förbud eller en begränsning som meddelats för att förhindra spridning av en djursjukdom,

så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa eller allvarlig fara för djurs hälsa ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för orsakande av risk för spridning av en djursjukdom dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 130/2012
JsUB 1/2013
RSv 51/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.