433/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 3 § i prokuralagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i prokuralagen (130/1979) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 630/2006, som följer:

3 §

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan bestämmas att prokuristen får företräda bolaget eller andelslaget endast tillsammans med en sådan därtill berättigad person som avses i 6 kap. 26 § i aktiebolagslagen (624/2006) eller i 6 kap. 27 § i lagen om andelslag (421/2013). I ett öppet bolag och ett kommanditbolag kan det bestämmas att prokuristen får företräda bolaget endast tillsammans med en eller flera av bolagsmännen i det öppna bolaget respektive en eller flera av de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.