431/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen (634/1984) 11 § 1 mom., 21 a § 1 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder i lag 631/2006, som följer:

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

En ändring av en näringsidkares sammanslutningsform eller fortsättande av verksamheten som enskild näringsidkare i enlighet med 19 kap. 4 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller 22 kap. 1 § 3 mom. i lagen om andelslag (421/2013) inverkar inte på företagsinteckningens giltighet eller på den förmånsrätt inteckningen medför, om ändringen antecknas i handelsregistret på grundval av en ändringsanmälan enligt 11 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och om ingen företagsinteckning har fastställts i den näringsidkares egendom som fortsätter aktiebolagets eller andelslagets verksamhet. Detsamma gäller överlåtelse av en enskild näringsidkares näringsverksamhet och all egendom som ingår i den till en annan näringsidkare, ett öppet bolag eller kommanditbolag, om ingen företagsinteckning har fastställts i förvärvarens egendom och förvärvaren meddelar registermyndigheten att han eller hon kommer att fortsätta överlåtarens näringsverksamhet. Anmälan om detta ska göras inom tre månader från överlåtelsen.


21 a §
Delning av inteckning

Företagsinteckningar, som omfattar ett i aktiebolagslagen avsett ursprungligt aktiebolags hela lösa egendom som hör till näringsverksamhet eller som fastställts i en bestämd del av bolaget eller i lös egendom som hör till näringsverksamhet som bedrivs inom ett bestämt område, kan på ansökan av det ursprungliga bolaget helt eller delvis delas mellan de övertagande aktiebolagen enligt avtal mellan bolaget och inteckningshavarna. Detsamma gäller delning av företagsinteckning som fastställts i ett i lagen om andelslag avsett ursprungligt andelslags egendom.


27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Registermyndigheten kan avföra en företagsinteckning ur registret, om anteckningarna om den näringsidkare i vars egendom företagsinteckningen har fastställts avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 24 § i handelsregisterlagen (129/1979). En företagsinteckning som har fastställts i ett aktiebolags eller andelslags egendom kan avföras sedan tio år förflutit från det att bolaget eller andelslaget har avregistrerats på basis av 20 kap. 2 § i aktiebolagslagen eller 23 kap. 2 § i lagen om andelslag. Innan inteckningen av den orsak som avses i detta moment avförs ur registret ska registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.