391/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007) 4, 22 och 23 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1847/2009 och 22 § sådan den lyder i förordning 561/2011, samt

ändras 20 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1847/2009, som följer:

20 §
Specialstödsavtal om uppfödning av lantraser

Om det vid övervakning upptäcks att de i 52 § 2 mom. 1—5 punkten i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedda djuren som är stödberättigande när det gäller specialstödsavtal om uppfödning av lantraser är färre till antalet än vad gården enligt avtalet förbundit sig att föda upp, tillämpas vid fastställandet av påföljder vad som bestäms i artikel 17 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd. På finska hästar tillämpas de bestämmelser om påföljder som gäller nötkreatur.Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2013.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.