375/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om utsökningsavgifter (35/1995) 3 och 4 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 8 §, sådana de lyder, 3 § i förordning 809/2009, 4 §, 5 § 1 mom. och 8 § i förordning 1072/2001 och 6 § 1 mom. i förordningarna 1072/2001 och 779/2003, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1072/2001, 779/2003 och 1139/2006, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom förordning 1139/2006, som följer:

3 §
Handläggningsavgift

När ett verkställighetsärende återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, ska sökanden i handläggningsavgift betala 10,00 euro per ärende vid vanlig utsökning och 5,00 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att fordran ska antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, ska sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 10,00 euro per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, tas handläggningsavgiften ut hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat tas ut hos gäldenären.

4 §
Försäljningsavgift

Ur den influtna köpesumman ska vid en exekutiv auktion på utmätt fastighet och jordområde tas ut en försäljningsavgift på 1 100 euro.

För köpesumman vid en exekutiv auktion på ett fartyg i fartygsregistret, luftfartyg, en aktie i ett bostads- eller fastighetsbolag samt inteckningsbara fordon eller arbetsmaskiner enligt 1 § i lagen om inteckning i bil (810/1972) ska en försäljningsavgift på 450 euro tas ut.

5 §
Verkställighetsavgift

För nedannämnda ärenden tas en verkställighetsavgift ut enligt följande:

1) vräkning,

a) bostadslägenhet 110 euro,

b) lokal av annat slag 225 euro,

2) handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/1966),

a) 110 euro om föremålets uppgörelsevärde är högst 840 euro,

b) 225 euro om föremålets uppgörelsevärde överstiger 840 euro,

3) annan verkställighet 225 euro.


6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning tas en intygsavgift eller en kopieringsavgift ut enligt följande:

1) intyg ur utsökningsregistret och annat intyg enligt utsökningslagen 12,00 euro per utsökningsärende,

2) uppgifter som lämnats ut av en utmätningsman i form av massutlämnande till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet 12,00 euro och ytterligare 1,60 euro per person,

3) för en kopia av en specificerad handling 1,10 euro för första sidan och 0,70 euro för varje därpå följande sida och om beställaren inte specificerar handlingen och den måste tas fram ur arkivet 12,00 euro för en kopia av den första sidan och 0,70 euro för varje därpå följande sida.

Om ett intyg som avses i 1 mom. 1 punkten både beställs och levereras elektroniskt är avgiften dock endast 6,00 euro per utsökningsärende.


8 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som han eller hon ska betala eller inte löser ut ett postförskott, kan hos den betalningsskyldige tas ut ytterligare 12,00 euro per prestation i dröjsmålsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.