374/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 4 och 5 mom. samt 10 § 3–5 mom., sådana de lyder, 9 § 4 mom. i förordning 258/2010, 9 § 5 mom. i förordning 1131/2009, 10 § 3 mom. i förordningarna 878/1992, 243/1992 och 258/2010, 10 § 4 mom. i förordning 630/2011 och 10 § 5 mom. i förordning 497/1996, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas trots vad som föreskrivs i 3 mom. av

1) Polisstyrelsen i fråga om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisen och de lokala polisinrättningarna, samt i fråga om tjänstemän vid andra polisenheter om saken gäller två eller flera polisenheter, dock inte i fråga om cheferna för riksomfattande enheter,

2) Institutet för hälsa och välfärd i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten för dess egen del och i fråga om övriga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten,

4) Riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena,

5) Regionförvaltningsverket i Östra Finland i fråga om magistraterna.

Beslut om avlöning för de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, samt

2) justitieministeriet i fråga om dess förvaltningsområde med undantag av Brottspåföljdsmyndigheten, i fråga om vilken beslut fattas av centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten, samt Riksåklagarämbetet och åklagarämbetena, i fråga om vilka beslut fattas av Riksåklagarämbetet.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är

1) tjänsterna som avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid ministerierna,

2) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller motsvarande avdelning vid ministerierna,

3) tjänsterna som överdirektör och avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid de centrala ämbetsverken, med undantag av huvudstaben,

4) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen eller motsvarande avdelning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet vid de i 3 punkten nämnda centrala ämbetsverken,

5) även andra än i punkterna 1–4 avsedda tjänster som föredragande samt motsvarande och högre tjänster vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller administrativa byrån eller vid en enhet som sköter motsvarande uppgifter vid de ministerier och ämbetsverk som nämns i punkterna 1–4, om den huvudsakliga uppgiften för dessa tjänsteinnehavare är att sköta statens personaladministrationsärenden,

6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, utsökningsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, statens läroanstalter och Freds- och konfliktforskningsinstitutet,

7) tjänsterna som chef för distrikten inom distriktsförvaltningen.

Arbetsgivartjänster vid nedannämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom

1) statsrådets kansli: enhetschef samt personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden,

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef samt personalsekreterare,

3) utrikesministeriet: tjänsteman som förordnats till avdelningschef eller motsvarande uppgift, tjänsteman som förordnats till personaldirektör, personalplaneringschef eller chef för personaltjänster samt tjänsteman som sköter personalförvaltningsärenden,

4) utrikesrepresentationen: tjänsteman som förordnats till chef för en beskickning,

5) justitieministeriet: biträdande avdelningschef för justitieförvaltningsavdelningen, regeringsråd som chef för rättshjälps- och utsökningsenheten, planeringschef, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter samt konsultativ tjänsteman som sköter personalfrågor vid åklagarväsendet,

6) Justitieförvaltningens datateknikcentral: förvaltningschef,

7) de högsta domstolarna: kanslichef,

8) hovrätterna: president och kanslichef,

9) förvaltningsdomstolarna: överdomare vid en förvaltningsdomstol,

10) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, överdomare och kanslichef vid marknadsdomstolen samt överdomare och kanslichef vid försäkringsdomstolen,

11) tingsrätterna: lagman som är chef för ämbetsverket samt förvaltningsdirektör, förvaltningschef och sekreterare,

12) Riksåklagarämbetet: biträdande riksåklagare, statsåklagare som är chef för förvaltningsenheten, statsåklagare som sköter personalfrågor och jurist vid förvaltningsenheten,

13) de statliga rättshjälpsbyråerna: chef för rättshjälpsverksamheten,

14) utsökningsverken: ledande häradsfogde vid utsökningsverket i Helsingfors,

15) Brottspåföljdsmyndigheten: överdirektör för centralförvaltningsenheten, förvaltningsdirektör, direktör vid rättsenheten och utvecklingsdirektör, regiondirektör för en brottspåföljdsregion, personalchef och direktör för Helsingfors, Riihimäki, Sukeva och Åbo fängelser, ledande överläkare vid den riksomfattande hälsovårdsenheten och överläkare vid psykiatriska sjukhuset för fångar, verkställighetsdirektör vid den riksomfattande verkställighetsenheten och direktör för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral,

16) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, polisdirektör, biträdande avdelningschef vid räddningsavdelningen, enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen samt regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid polisavdelningen,

17) Förvaltningens IT-central: resursdirektör och personalchef,

18) Migrationsverket: direktör för administrationsenheten,

19) centralkriminalpolisen: biträdande chef,

20) skyddspolisen: biträdande chef,

21) rörliga polisen: biträdande chef,

22) Polisyrkeshögskolan: rektor,

23) räddningsväsendet: rektor och förvaltningschef vid Räddningsinstitutet,

24) Nödcentralsverket: förvaltningsdirektör och personalchef,

25) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet och regeringsråd samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen och gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för en bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för en bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,

26) Försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som personalchef för armén, marinen och flygvapnet, officer förordnad att sköta uppgiften som kommendör för ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som direktör eller chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet samt officer förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, och byråchef, militärjurist och överinspektör vid den avdelningen,

27) finansministeriet: biträdande avdelningschef och motsvarande tjänster, tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid regionförvaltningsverken och magistraterna, tjänstemän som sköter personalärenden inom utvecklings- och förvaltningsfunktionen, tjänstemännen vid personal- och förvaltningspolitiska avdelningen och tjänsteman som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverksamhet,

28) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör, förvaltningsdirektör och jurist som sköter personalärenden,

29) Statskontoret: divisionschef och enhetschef som är direkt underställd generaldirektören,

30) Skatteförvaltningen: tjänsten som chef för en enhet eller verksamhetsenhet samt de tjänster vid förvaltningsenheten vars innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att delta i avtalsförhandlingarna om tjänstekollektivavtalen för ett ämbetsverk, bereda dessa avtal eller ge anvisningar för tillämpningen av tjänstekollektivavtalen vid ämbetsverket,

31) tullverket: direktör för informationsförvaltningen vid tullstyrelsen, direktör för tullaboratoriet och förvaltningschef för södra tulldistriktet,

32) Statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, administrativ chef och jurist som ansvarar för personalärenden,

33) Befolkningsregistercentralen: tjänsteman som är direktör för förvaltningsenheten och tjänsteman som ansvarar för personalärenden,

34) regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland: direktör för ett ansvarsområde, direktör för enheten som ansvarar för förvaltningstjänster, personalchef, chef för enheten för arbetsgivar- och personalpolitik och chef för enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland, ekonomichef för Regionförvaltningsverket i Södra Finland samt förvaltningsdirektör och tjänsteman som sköter personalchefens uppgifter vid Statens ämbetsverk på Åland,

35) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning: direktör för ett resultatområde som är direkt underställt verkställande direktören samt personalchef,

36) undervisnings- och kulturministeriet: överinspektör som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen på vuxenutbildningspolitiska enheten vid högskole- och forskningspolitiska avdelningen samt chef för utvecklingsenheten vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen och regeringsråd som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen,

37) studentexamensnämnden: generalsekreterare,

38) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete: biträdande direktör,

39) arkivväsendet: direktör för ett landsarkiv,

40) Finlands Akademi: överdirektör, forskning och överdirektör, förvaltning samt chef för förvaltningsenheten,

41) Centret för konstfrämjande: förvaltningsdirektör,

42) Statens konstmuseum: förvaltningsdirektör, museichef och centralarkivchef,

43) Museiverket: avdelningsföreståndare, överdirektör, utvecklingsdirektör, direktör för juridiska ärenden och personalärenden samt jurist,

44) förvaltningsnämnden för Sveaborg: förvaltningsdirektör och restaureringsdirektör,

45) Nationella audiovisuella arkivet: biträdande direktör och förvaltningschef,

46) Biblioteket för Synskadade Celia: ekonomi- och förvaltningsdirektör,

47) Institutet för de inhemska språken: förvaltningschef och planeringschef,

48) Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: direktör för en servicegrupp,

49) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: forskningsdirektör, kundrelationsdirektör, utvecklingsdirektör, enhetsdirektör och ledande jurist,

50) Lantmäteriverket: tjänsteman som förordnats till chef för en riksomfattande produktions- och serviceenhet,

51) Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi: forskningsdirektör, utvecklingsdirektör, direktör för en forskningsenhet, direktör för en serviceenhet, förvaltningschef och personalchef,

52) Skogsforskningsinstitutet: forskningsdirektör, servicedirektör, förvaltningsdirektör, personalchef, jurist och regiondirektör,

53) landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd: ordförande,

54) Geodetiska institutet: förvaltningsdirektör,

55) kommunikationsministeriet: tjänsteman som förordnats till chef för en enhet, ekonomidirektör, controller samt trafikråd, ledande sakkunnig placerad i de gemensamma vid allmänna avdelningen,

56) Kommunikationsverket: tjänsteman som förordnats till chef för ett resultatområde, utvecklingsdirektör och förvaltningschef,

57) Meteorologiska institutet: chef för ett resultatområde, chef för administrativa enheten och chef för en regional verksamhetsenhet,

58) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde och förvaltningsdirektör,

59) Konsumentforskningscentralen: utvecklingsdirektör,

60) Säkerhets- och kemikalieverket: direktör,

61) Mätteknikcentralen: enhetschef som ansvarar för administrativa tjänster,

62) Geologiska forskningscentralen: administrativ direktör, programdirektör, regiondirektör, chef för en enhet, personalchef och HR-utvecklingschef,

63) Teknologiska forskningscentralen VTT: överdirektör, förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, personalchef och chef för informationstjänsten,

64) Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer: direktör, chef för enheten personaltjänster och tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden,

65) Centralen för turistfrämjande: administrationsdirektör,

66) Energimarknadsverket: administrativ chef,

67) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid administrativa avdelningen samt chef för den resultatgrupp vid arbetarskyddsavdelningen som svarar för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet och överinspektör som sköter regionförvaltningsverkens personalärenden,

68) besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden: byråchef,

69) besvärsnämnden för social trygghet: ordförande och vice ordförande,

70) Strålsäkerhetscentralen: direktör, forskningsdirektör, biträdande direktör, personalchef och ledande jurist,

71) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: avdelningschef, förvaltningsdirektör och chef för administrativa tjänster,

72) Institutet för hälsa och välfärd: överdirektör, förvaltningsdirektör, strategidirektör, personalchef och jurist som sköter personalärenden,

73) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården: direktör, förvaltningsdirektör, kunskapsdirektör och personalchef,

74) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

75) miljöministeriet: enhetschef och ekonomidirektör,

76) Finlands miljöcentral: chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören, personalchef och jurist inom förvaltningstjänsterna som sköter personalfrågor,

77) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: direktör, förvaltningsdirektör och överinspektör som ansvarar för personalärenden.

De i 1 a § nämnda affärsverkens arbetsgivartjänster, vars innehavare det åligger att företräda arbetsgivaren, är verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, förvaltningsdirektör och de tjänster vid verkets enhet för personalärenden vars innehavare sköter anställningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.