373/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om pass

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av passlagen (671/2006):

1 §
Namnteckning

När passansökan lämnas in ska sökanden ge ett namnteckningsprov i enlighet med den mottagande myndighetens anvisningar.

Om sökanden inte är skrivkunnig eller är saknar förmåga att ge ett namnteckningsprov på grund av skada, sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak, dras ett streck i passet för att ersätta namnteckningen.

2 §
Ansökan om pass för minderårig

Vårdnadshavaren ger sitt samtycke enligt 7 § 1 mom. i passlagen (671/2006) genom att underteckna den punkt som gäller vårdnadshavarens samtycke i passansökan.

Till en minderårig sökandes passansökan ska fogas ett skriftligt och specificerat samtycke av de vårdnadshavare som inte är personligen närvarande när passansökan lämnas in.

3 §
Bilagor som krävs vid ansökan om identitetshandling för sjömän

Vid ansökan om identitetshandling för sjömän enligt konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/1970) ska till ansökan fogas ett intyg över att sökanden arbetar som sjöman på ett fartyg som permanent används för sjöfart eller att sökanden har certifikat över specialbehörighet eller behörighetsbrev enligt lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att sökanden söker arbete som sjöman.

4 §
Sändande av pass i specialsituationer

En myndighet och en honorärkonsul får i de situationer som avses i 19 § 2 mom. i passlagen överlämna passet genom att sända det som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras.

5 §
Överlämnande av pass till sökanden eller till den som sökanden gett fullmakt

Passet överlämnas till sökanden eller till en person som sökanden har gett fullmakt.

Den person som passet överlämnas till ska identifieras på ett tillförlitligt sätt.

6 §
En privat serviceproducent som kontrollant av passets kvalitet och av att innehåll är korrekt samt som leverantör av passet

På det sätt som närmare preciseras i ett avtal som ingås med Polisstyrelsen ska den privata serviceproducent som avses i 35 § 1 mom. i passlagen kontrollera varje enskilt pass och kvaliteten på dess tekniska del samt kontrollera att de uppgifter som dessa innehåller är korrekta och att de motsvarar uppgifterna i passansökan.

Passet ska levereras och överlämnas i en försluten försändelse till sökanden eller till den som sökanden har gett fullmakt. Vid överlämnande av passet ska det dessutom säkerställas att försändelsen överlämnas till rätt mottagare.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om pass (705/2006).

  Helsingfors den 30 maj 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Setälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.