336/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 26 och 29 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) 26 och 29 §, sådana de lyder, 26 § delvis ändrad i förordningarna 894/2007 och 234/2009 och 29 § i förordningarna 1119/2003 och 894/2007, som följer:

26 §
Utförande av ändringsbesiktning

1. Vid ändringsbesiktning ska bestämmelserna om registreringsbesiktning i 3 kap. iakttas i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, ska dessutom sådan kontroll av avgasutsläpp som nämns i 8 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik utföras.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid ändringsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den ändringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. Efter att ha godkänt ändringen ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in ändringen i registeruppgifterna och fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen samt till den som företett fordonet för besiktning ge en sådan del I till registreringsintyget som motsvarar ändringen. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, ska en anteckning om den ändring som gjorts på fordonet, det besiktningsställe som godkänt fordonet samt datum för godkännandet göras i del I till det senast utgivna registreringsintyget. Besiktningsstället ska till fordonets ägare även sända en ny del II till registreringsintyget, om fordonets tekniska identifieringsuppgifter ändras i ändringsbesiktningen. Uppgifter om ett fordons utrustning för privat förarutbildning behöver dock inte föras in i fordonstrafikregistret eller antecknas i registreringsintyget.

29 §
Utförande av kopplingsbesiktning

1. Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen bestäms.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid kopplingsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den kopplingsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. I fråga om kopplingsbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret i uppgifterna om såväl dragbilen som släpvagnen anteckna de uppgifter gällande kopplingsbesiktning som avses i 15 § 3 mom. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret. Besiktningsstället ska lämna registreringsintygets del I med uppgifter om kopplingsbesiktningen till den som företett fordonet för besiktning. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, ska en anteckning om kopplingsbesiktningen, det besiktningsställe som godkänt fordonet samt datum för godkännandet göras i del I till det senast utgivna registreringsintyget.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

  Helsingfors den 8 maj 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.