335/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 15 och 19 § i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) 15 och 19 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 235/2009, som följer:

15 §
Uppgifter om godkännande

Som uppgifter om typgodkännande införs i registret uppgifter om fordonets typ, variant och version, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, tidpunkten och giltighetstiden för typgodkännandet, uppgifter om tillsyn över produktionens överensstämmelse, uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp och märke samt uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören. Dessutom införs i registret uppgifter om den som ansökt om typgodkännande och uppgifter om orsakerna till att ansökan om typgodkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter om enskilt godkännande införs i registret uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp, märke och eventuell annan klassificering. Dessutom införs i registret uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören, tidpunkten och giltighetstiden för det enskilda godkännandet, uppgifter om den som ansökt om och den som beviljat enskilt godkännande samt uppgifter om orsakerna till att ansökan om enskilt godkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning införs i registret uppgifter om typ, variant och version, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, tidpunkten och giltighetstiden för registreringsbesiktningen samt uppgifter om fordonskategori, fordonsgrupp och märke. Dessutom införs uppgifter som gäller ändringar av ett fordon och om möjligheten till sammankoppling samt uppgifter om godkännande  eller  underkännande av  fordonet  och om  körförbud. Vid   registrerings-  och ändringsbesiktning införs i registret också uppgifter om fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.

I registret införs även den uppgift som tillverkaren eller en representant för tillverkaren lämnat om försäljningsnamnet för ett fordons typbeteckning och om fordonets marknadsföringspris, datum då ett nytt fordon introducerats på marknaden samt datum då fordonet dragits tillbaka från marknaden.

19 §
Uppgifter om periodisk besiktning och kontrollbesiktningsuppgifter

Som uppgifter om periodisk besiktning och som kontrollbesiktningsuppgifter införs i registret uppgifter om godkännande eller underkännande av fordon eller om körförbud samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

  Helsingfors den 8 maj 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.