334/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 15 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 15 och 18 §, sådana de lyder, 15 § i förordningarna 895/2007 och 1217/2011 och 18 § delvis ändrad i förordning 341/2004, som följer:

15 §
Intyg över periodisk besiktning

1. Som intyg över godkännande av ett fordon vid periodisk besiktning ges del I till registreringsintyget, och den ska medföras i fordonet under körning. I intyget över godkänd besiktning antecknas namnet på det besiktningsställe som godkänt fordonet, datum för godkännande, i 57 § 2 mom. i fordonslagen avsedda mindre fel och brister samt inom vilken tid de ska vara avhjälpta. Intyg över godkänd besiktning ges till den som fört fordonet till besiktning.

2. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, antecknas de i 1 mom. nämnda uppgifterna i del I till det senast utgivna registreringsintyget.

3. Över den periodiska besiktningen av ett fordon ska det uppgöras ett kontrollkort på vilket antecknas fordonets tillverkningsnummer, registreringstecken och nationalitetsbeteckning, vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen, om den är känd, fordonskategori, om den är känd, samt resultatet av besiktningen, plats och datum för besiktningen, tidpunkt för nästa periodiska besiktning, namnet på besiktningsstället och namnteckning eller annan identifikation av besiktningsförrättaren. På kontrollkortet antecknas dessutom de komponenter, indelade enligt huvudobjekt, som avses i 6 § 3 mom. samt eventuella fel och brister som upptäckts hos komponenterna och en bedömning av dem. På kontrollkortet antecknas om fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen, om körförbud har meddelats eller om besiktningen har avbrutits. Ett dubblettexemplar av kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger besiktningens innehåll ges till den som fört fordonet till besiktning.

4. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton eller den som fört ett sådant fordon till besiktning ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Trafiksäkerhetsverket eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.

18 §
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § i fordonslagen, tillämpas på kontrollbesiktning vad som bestäms i 6–15 § i denna förordning. På kontrollbesiktning tillämpas dock inte 52 och 55 § i fordonslagen, vilka nämns i 10 §. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen.  Den som har gjort föreläggandet om kontrollbesiktning ska göra en anteckning om föreläggandet i registreringsintyget eller föra in en uppgift om föreläggandet i fordonstrafikregistret. I fråga om kontrollbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen.

2. Fordonet ska underkännas vid kontrollbesiktningen om det inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras.

3. Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktigas kan utföras enligt 3 eller 4 §, ersätter godkännande av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

Komissionens direktiv 2010/48/EU (32010L0048); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 47

  Helsingfors den 8 maj 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.