327/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2013

Lag om ändring av 35 och 36 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 35 § 1 mom. 6 punkten och 36 § 5 mom. samt

fogas till 35 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

35 §
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter

Vid centralkriminalpolisen finns det en central för utredning av penningtvätt som har till uppgift att


6) föra statistik över antalet anmälningar som gjorts med stöd av 23 och 24 § och antalet förordnanden att avbryta affärstransaktioner som meddelats med stöd av 26 §,

7) ta emot anmälningar som avses i 3 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), utreda grunderna för frysningsbeslut som avses i 4 § i den lagen och lägga fram förslag till frysningsbeslut.


36 §
Registret för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

De registrerade har inte rätt till annan insyn i registret än till de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 7 punkten. Dataombudsmannen får på begäran av den registrerade kontrollera att uppgifterna om den registrerade är lagenliga.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 61/2012
FvUB 3/2013
RSv 41/2013

  Helsingfors den 3 maj 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.