321/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 april 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 

upphävs i arbets- och näringsministeriet arbetsordning (979/2011) 11 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1574/2011, samt 42 §,

ändras den finska språkdräkten i 11 § 4 mom. samt 16 § 6 och 7 punkten, 17 § 14 punkten, 19 § 4 och 9 punkten, 20 § 10 punkten, 21 § 1 mom. 19 punkten samt 57 §, sådana de lyder, 11 § 4 mom. i sin finska språkdräkt i förordning 1574/2011 samt 16 § 6 och 7 punkten i förordning 1111/2011, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1111/2011 och 1547/2011, en ny 15 punkt, samt till 45 § nya 12 och 13 punkter, som följer:

16 §
Koncernstyrningsenheten

Koncernstyrningsenheten har utöver vad som föreskrivs i 11−13 § hand om följande ärenden:


6) direktionsarbetet, processledningen i anslutning till ledningsavtal, deltagande i beredningen av ärenden som gäller utnämning av medlemmarna i direktioner och styrelser,

7) uppföljning av regeringens strategidokument och det politiska genomslaget för ministeriets del,


17 §
Regionavdelningen

Regionavdelningen har hand om följande ärenden:


14) resultatstyrning av Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia tillsammans med avdelningen för sysselsättning och företagande, samt

15) statsfördraget mellan Finland och Ryssland om främjande av gränsöverskridande samarbete.

19 §
Närings- och innovationsavdelningen

Närings- och innovationsavdelningen har hand om ärenden som gäller


4) främjande av företags internationalisering och export, internationalisering av innovationsmiljön samt styrning av och tillsyn över Finpro ry,


9) styrning av och tillsyn över mätteknikcentralen, Centralen för turistfrämjande, Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen och Säkerhets- och kemikalieverkets myndighetsverksamhet på området malmletning och gruvdrift samt styrning av och tillsyn över statsbidragssammanslutningarna inom ansvarsområdet.

20 §
Avdelningen för kunskapshantering

Avdelningen för kunskapshantering har hand om ärenden som gäller


10) resultatstyrning av Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst tillsammans med regionavdelningen,


21 §
Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor har hand om ärenden som gäller


19) styrning av och tillsyn över Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentforskningscentralen, patent- och registerstyrelsen, Säkerhets- och kemikalieverket och Försörjningsberedskapscentralen samt styrning av och tillsyn över sjömansservicebyrån och statsbidragssammanslutningarna inom ansvarsområdet.


45 §
Ärenden som avgörs av chefen för personal- och förvaltningsenheten

Den direktör som är chef för personal- och förvaltningsenheten eller en tjänsteman som direktören förordnar avgör ärenden som gäller:


11) uppgifter som utbetalande myndighet och attesterande myndighet för Europeiska unionens strukturfondsprogram och uppgifter som attesterande myndighet för Europeiska globaliseringsfonden,

12) beslut om utlämnande av en handling i enlighet med 14 och 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), samt

13) utlämnande av personuppgifter i enlighet med 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ur arbetsförvaltningens datasystem för kundservice eller registret över civiltjänstgörare.

57 §
Beredskapsärenden

Kanslichefen svarar för ministeriets och förvaltningsområdets beredskap med tanke på störningssituationer. Verksamhetsenheterna svarar för beredskapen inom sina ansvarsområden.

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att styra och samordna beredskapsplaneringen och beredskapen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, biträda kanslichefen och verksamhetsenheterna vid det praktiska genomförandet av beredskapen samt delta i statsrådets beredskapssamarbete i enlighet med säkerhetsstrategin för samhället. Kanslichefen utser ministeriets beredskapschef.

Ministeriet har en beredskapsgrupp för beredskapsplanering och annan förberedelse med tanke på undantagsförhållanden. Beredskapsgruppens närmare uppgifter och sammansättning bestäms i det beslut genom vilket beredskapsgruppen tillsätts. Ordförande för beredskapsgruppen är ministeriets beredskapschef och sekreterare ministeriets beredskapssekreterare.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

  Helsingfors den 26 april 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Kanslichef  Erkki
Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.