320/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation (633/2010) 3 och 4 § som följer:

3 §
Förundersökningsmyndighetens anmälan av brott som begåtts av en ung person

Förundersökningsmyndigheten ska inom 14 dygn efter det att förundersökningen om en ung person har blivit klar anmäla den unga personens brott till åklagaren, socialmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte göras, om

1) förundersökningen har avslutats utan att ärendet överlämnats till åklagaren för prövning, eller

2) strafforder- eller ordningsbotsförfarande eller militärt disciplinförfarande tillämpas på ärendet.

När en ung person misstänks medverka i sådan brottslig verksamhet där hemliga tvångsmedel riktas mot någon av de brottsmisstänkta och det finns särskilt vägande skäl att befara att förundersökningen äventyras, om den unga personen i samband med att påföljdsutredningen sammanställs får veta något om de hemliga tvångsmedlen, får undersökningsledaren besluta att tidsfristen för anmälan enligt 1 mom. börjar löpa senast när förundersökningen om den brottsliga verksamheten i fråga blir klar.

4 §
Åklagarens begäran

När åklagaren fått kännedom om en ung persons brott ska åklagaren inom 14 dygn be Brottspåföljdsmyndigheten sammanställa en påföljdsutredning, om ett strängare straff än böter är att vänta för brottet eller för flera brott som ska behandlas på en och samma gång.

Begäran behöver dock inte framställas om den unge brottsmisstänkte är utländsk medborgare och hans eller hennes stadigvarande bostad finns någon annanstans än i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 172/2012
LaUB 3/2013
RSv 34/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.