316/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2013

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (143/2001) 1 och 2 § som följer:

1 §
Innehållet i registeranmälan

I registeranmälan ska de uppgifter anges som avses i 9 § 1 mom. 1—6 punkten i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000). Till anmälan ska fogas ett intyg över yrkeskompetensen hos den ansvariga föreståndare som avses i 5 § i nämnda lag, den ansvariga föreståndarens samtycke till uppgiften och en kopia av försäkringsbrevet för den försäkring som avses i 8 § 1 mom. 3 punkten i nämnda lag.

Bestämmelserna om registeranmälan i 1 mom. ska också tillämpas på anmälan om ändring av uppgifter som antecknats i registret.

2 §
Ordnande av mäklarprov

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov fastställer en förteckning över den lagstiftning, litteratur och det övriga material som frågorna i fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare baserar sig på.

Tidpunkten och platsen för mäklarprov bestäms av nämnden för mäklarprov. Meddelande om dessa ska läggas ut på Centralhandelskammarens webbplats senast två månader före provdagen.

Anvisningarna för anmälan till och deltagande i provet samt förteckningen enligt 1 mom. ska publiceras på Centralhandelskammarens webbplats senast två månader före provdagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

  Helsingfors den 25 april 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Tuomo Knuuti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.