305/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) 10 § 1 mom.,

ändras 3 § 4 mom., 5 § och 8 § 1 mom., av dem 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag 75/2007, samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i bruk eller till uppdatering av registeruppgifterna eller på grund av internationella avtal eller av praktiska skäl eller när ärenden enligt lagen om stiftelser (109/1930), föreningslagen (503/1989) eller religionsfrihetslagen (453/2003) behandlas, får det bestämmas att en avgift allmänt tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller att någon avgift inte alls ska tas ut. I ärenden som gäller registrering av en förening ska avgiften bestämmas till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet, om detta behövs för att trygga föreningsfriheten. Innan en avgift för registrering av en förening bestäms ska arbets- och näringsministeriet höra justitieministeriet. Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller internationella avtal eller av praktiska skäl eller andra särskilda skäl får en avgift, som annars ska bestämmas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde eller värde enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, bestämmas till ett högre belopp.

4 §
Priset på övriga prestationer

Trots vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), bestäms priserna på andra prestationer av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 3 § i denna lag enligt företagsekonomiska grunder även när en offentlig handling som lagrats i elektronisk form sänds per e-post till den som begärt uppgifterna.

5 §
Ministeriets behörighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) vilka prestationer eller prestationsgrupper som tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen och av andra myndigheter enligt 1 § i denna lag som är avgiftsbelagda och för vilka prestationer eller prestationsgrupper avgiften bestäms enligt självkostnadsvärdet eller värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen och vilka som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Arbets- och näringsministeriet beslutar också om de fasta avgifter som nämns i 3 § 3 mom. Ministeriet beslutar dessutom för vilka prestationer eller prestationsgrupper och på vilka grunder enligt 3 § 4 mom. samt på vilket sätt avgiftens storlek kan bestämmas med avvikelse från prestationens självkostnadsvärde eller kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen.

8 §
Indrivning av avgifter

Avgifter för offentligrättsliga prestationer är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av sådana avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

RP 202/2012
EkUB 2/2013
RSv 21/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.