303/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen (671/2006) 3 b § 2 mom., 4 § 1 mom. 5 punkten, 5 c § 1 mom., 6 och 10 §, 14 § 4 och 5 mom., 15 § 1 mom. 3 punkten, 19 §, 21 § 1 mom. 3 punkten och 7 mom., 22 §, 25 § 4 mom., 32 § 2 mom. och 38 §,

av dem 3 b § 2 mom., 5 c § 1 mom., 10 §, 14 § 4 och 5 mom., 19 §, 21 § 1 mom. 3 punkten och 7 mom. samt 22 § sådana de lyder i lag 456/2009, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2009 samt 38 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 503/2009, och

fogas till 18 §, sådan den lyder i lag 456/2009, nya 3 och 4 mom. samt till lagen en ny 35 §, i stället för den 35 § som upphävts genom lag 456/2009, som följer:

3 b §
Nödpass

Nödpass utfärdas av polisen. Polisstyrelsen beslutar om ibruktagande av nödpass i Finland. Med tillstånd av utrikesministeriet kan nödpass utfärdas av en finsk ambassad eller av ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman vilka avses i 10 § samt enbart för hemresan eller, i undantagsfall, för resa till någon annan destination också av någon annan finsk beskickning som avses i 10 §.


4 §
Diplomatpass och tjänstepass

Diplomatpass kan utfärdas för


5) make, minderårigt barn och, då omständigheterna kräver det, även för 18- eller 19-åriga barn till i 2 punkten avsedda personer som är anställda inom utrikesförvaltningen, samt av särskilda skäl för efterlevande make,


5 c §
Skydd av uppgifterna i passets tekniska del

Polisstyrelsen ska i enlighet med EU:s passförordning och de bestämmelser som utfärdats för tillämpning av den se till att uppgifterna i passets tekniska del skyddas effektivt mot intrång, olovlig avläsning, modifiering, användning och övrig olovlig behandling.


6 §
Ansökan om pass

Ansökan om pass ska göras skriftligen och till ansökan ska fogas sökandens ansiktsbild, på vilken sökanden utan svårighet kan kännas igen. Sökanden ska personligen lämna in passansökan till en polisinrättning. Ansökan om ett pass som utfärdas på Helsingfors-Vanda flygplats kan också lämnas till rörliga polisen på flygplatsen. Vid ansökan om pass ska sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig, av polisen utfärdad handling där sökandens identitet framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utför polisen identifieringen.

En finsk medborgare som vistas utomlands kan ansöka om pass hos en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller hos någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass. Vid ansökan om pass ska sökanden som identifieringshandling uppvisa en giltig handling där sökandens identitet framgår. Om sökanden inte kan uppvisa en identifieringshandling, utförs identifieringen av den myndighet som utfärdar passet.

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass ska göras skriftligen hos utrikesministeriet. Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till en polisinrättning eller till en finsk beskickning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de identitetshandlingar som polisen utfärdar. Bestämmelser om antalet ansiktsbilder som ska fogas till ansökan och om kraven på ansiktsbilderna utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

10 §
Utfärdande av pass

Pass utfärdas som en personlig resehandling där endast uppgifter om passinnehavaren antecknas.

Pass utfärdas av en polisinrättning. På Helsingfors-Vanda flygplats kan pass utfärdas av rörliga polisen. Pass för en finsk medborgare som vistas utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman, eller av någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har bemyndigat att utfärda pass. Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.

Den utfärdande myndigheten svarar för att uppgifterna i pass som överlämnas till sökanden stämmer överens med ansökan. Uppgifterna om sökanden i passets tekniska del ska stämma överens med motsvarande visuellt synliga uppgifter i passet.

14 §
Giltighetstiden för pass

När ett pass i de fall som avses i 18 § utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, utfärdas det nya passet för den tid som krävs med hänsyn till den omständighet som utfärdandet grundar sig på, dock för högst fem år.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte särskilt vägande skäl ger anledning till något annat.


15 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras


3) en värnpliktig som fyllt 28 år, till utgången av det år då han fyller 30 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass.


18 §
Utfärdande av pass utan att ett giltigt pass dras in

Ett pass kan utfärdas utan att ett giltigt diplomatpass eller tjänstepass samtidigt dras in.

Ett diplomatpass och ett tjänstepass kan utfärdas utan att ett giltigt pass, diplomatpass eller tjänstepass samtidigt dras in.

19 §
Leverans och överlämnande av pass

Passet levereras till sökanden som rekommenderat brev eller någon motsvarande försändelse som kan spåras.

Om det av skäl som hänför sig till dokumentsäkerheten eller av andra särskilda skäl inte är möjligt eller ändamålsenligt att leverera passet på det sätt som avses i 1 mom., överlämnas passet av den myndighet som utfärdat det. Den myndighet som utfärdat passet kan också anvisa att passet ska överlämnas av någon annan myndighet som avses i 10 § eller av en honorärkonsul som utrikesministeriet har bemyndigat att överlämna pass.

När ett nytt pass överlämnas till sökanden upphör både det tidigare beslutet om utfärdande av pass och det tidigare passet att gälla. Detta gäller dock inte pass som avses i 18 §.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid leverans och överlämnande av pass får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Förutsättningar för indragning av pass

Ett pass dras in om


3) passet förkommer innan det överlämnas till sökanden eller innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits,


Om ett pass dragits in med stöd av 1 mom. 3 punkten innan det har överlämnats till sökanden eller med stöd av 3 mom. 1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror på passinnehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid. Om ett pass dragits in på grund av att det blivit fördärvat, har passinnehavaren dock rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass endast om passet har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet. Om ett pass dragits in med stöd av 3 mom. 5 punkten, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid.

22 §
Indragning av pass

Ett pass dras in av en polisinrättning eller av den myndighet som utfärdat passet.

25 §
Tillvaratagande av pass

Ett pass som har tillvaratagits av en myndighet ska utan dröjsmål sändas till den polisinrättning inom vars distrikt passinnehavaren är bosatt eller till den myndighet som utfärdat passet. Polismän, gränsbevakningsmän och andra tjänstemän som verkar som passkontrollörer har för tillvaratagande av pass rätt att utföra kroppsvisitation.


32 §
Förstörande av pass

En myndighet som avses i 10 § ska förstöra pass vars giltighetstid löpt ut och som överlämnats till den, och pass som dragits in med stöd av 21 §. I sådana fall där ett pass dras in på initiativ av någon annan än passinnehavaren ska passet dock förstöras först efter det att beslutet om indragning har vunnit laga kraft, dock senast när passets giltighetstid löpt ut.


35 §
Kontroll av passets kvalitet och innehåll samt leverans av passet

Polisstyrelsen svarar för anordnandet av kontroll av passets kvalitet och av att passets innehåll är korrekt samt av passets leverans. Polisstyrelsen får ge en privat serviceproducent i uppdrag att kontrollera passets kvalitet och att passets innehåll är korrekt samt att leverera passet. Polisstyrelsen ska med serviceproducenten avtala om uppdragets innehåll, kraven på passets kvalitet, säkerhetsarrangemangen och andra omständigheter som är av betydelse för att uppdraget ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om informationssäkerhet som myndigheterna är skyldiga att iaktta.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådana datakommunikationsförbindelser och sådan nivå på datasystemet samt sådan övrig teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att uppdraget ska kunna skötas på behörigt sätt. Serviceproducenten ska på behörigt sätt sörja för dokumentsäkerheten, lokalsäkerheten och dataskyddet. Serviceproducenten ska för leveransen av pass i Finland, eller underleverantören i det fall att leveransen av pass anordnas som underleverans enligt 3 mom., ha tillräckligt många verksamhetsställen med tillräcklig geografisk täckning.

Serviceproducenten ska i Finland utföra individualiseringen av passet samt kontrollen av passets kvalitet och av att passets innehåll är korrekt innan passet levereras. Serviceproducenten får anordna leveransen av passet till sökanden på det sätt som avses i 19 § genom förmedling av någon underleverantör som godkänts av Polisstyrelsen. Underleverantören ska uppfylla de krav som anges i 2 mom. i denna paragraf. Serviceproducenten ansvarar för sådan service som den har låtit göra som underleverans.

Polisstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten hos serviceproducenten och underleverantören. Serviceproducenten ska utan dröjsmål underrätta Polisstyrelsen om sådana förändringar i sin egen verksamhet eller i verksamheten hos underleverantören som i väsentligt avseende påverkar möjligheterna att sköta uppdraget på behörigt sätt. Polisstyrelsen ska genom ett avtal med serviceproducenten säkerställa att tillsynsförfarandena och kontrollen av verksamheten sköts effektivt.

På serviceproducentens och underleverantörens anställda i Finland tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tillhandahållandet av service och om kraven på servicen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och utfärdande av pass samt om de bilagor som krävs för ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna och begränsningarna vid utfärdande av diplomatpass och tjänstepass får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utfärdande av pass samt bestämmer om utformningen av pass och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av pass. Formuläret för den blankett som ska användas vid ansökan om och utfärdande av diplomatpass och tjänstepass fastställs dock av utrikesministeriet, som också bestämmer om utformningen av passen i fråga och övriga omständigheter som hänför sig till tillverkningen av dem.


Denna lag träder i kraft den 29 april 2013.

RP 188/2012
FvUB 4/2013
RSv 42/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.