301/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § 2 mom. i lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007) en ny 2 a-punkt samt till lagen nya 4 a och 4 b § som följer:

1 §
Administrativ ställning och uppgifter

Forskningsinstitutet har till uppgift att


2 a) förvalta de forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta de uppgifter det har enligt lag,


4 a §
Forskningsinstitutets rätt att få uppgifter

Forskningsinstitutet har oberoende av sekretessbestämmelserna, domstolarnas sekretessförordnanden och andra begränsningar i fråga om erhållande av information rätt att på begäran utan avgift få sådana uppgifter som behövs för institutets forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt följande:

1) av åklagarmyndigheterna uppgifter om behandlingen av ärenden inom åklagarväsendet och om åklagarnas avgöranden,

2) av rättshjälpsmyndigheterna uppgifter om rättshjälp,

3) av medlingsbyråerna uppgifter om handlingar som upprättats vid medling i brottmål och tvistemål,

4) av domstolarna uppgifter om behandlingen av mål och ärenden vid domstolarna och om rättegångshandlingar och avgöranden, med undantag för de uppgifter i rättegångshandlingarna som gäller domstolens överläggning,

5) av utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökningsärenden,

6) av Brottspåföljdsmyndigheten, Rättsregistercentralen och utsökningsmyndigheterna uppgifter om påföljder som har bestämts för brott och om verkställigheten av påföljderna, med undantag för uppgifter som ingår i säkerhetsregistret och patientregistret i Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem,

7) av Rättsregistercentralen uppgifter enligt 1—6 punkten ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och ur andra register som Rättsregistercentralen förvaltar med stöd av lag,

8) ur informationssystemet för polisärenden och ur undersöknings- och handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem uppgifter om personer som har utsatts för brott och om besöksförbud, gjorda polisanmälningar, förundersökningar i brottmål och använda tvångsmedel, med undantag för uppgifter om informationskälla och hemliga tvångsmedel,

9) av Institutet för hälsa och välfärd uppgifter om rättspsykiatriska utlåtanden om sinnestillstånd och om farlighetsbedömningar,

10) av Statskontoret uppgifter om ersättningar i anslutning till skador orsakade genom brott, till frihetsberövanden och till rättegångsförfaranden.

Uppgifter enligt 1 mom. 1—6 punkten ska i första hand inhämtas ur Rättsregistercentralens i 7 punkten avsedda informationssystem och register, om uppgifterna är tillgängliga i dem.

Rätten att få uppgifter gäller inte uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på statens yttre säkerhet eller Finlands internationella förhållanden.

De uppgifter som ska lämnas med stöd av denna paragraf får också lämnas ut i elektronisk form.

4 b §
Behandling av och sekretess för uppgifter

För forskning och utredningar som ingår i forskningsinstitutets uppgifter får institutet upprätta och förvalta personregister som innehåller uppgifter som avses i 4 a §.

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldighet eller rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får personuppgifter som har samlats in för forskningsinstitutets bruk inte lämnas ut för att användas vid beslutsfattande som gäller enskilda personer eller familjer eller vid annan motsvarande behandling av ärenden.

Forskningsinstitutet får, med iakttagande av 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i enlighet med ett ömsesidigt samarbetsavtal lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för vetenskaplig forskning till en inrättning eller sammanslutning som regelbundet bedriver vetenskaplig forskning. Om den myndighet som har lämnat ut uppgifter till forskningsinstitutet har fått uppgifterna med samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda, får uppgifter inte lämnas ut i strid med de villkor för användning och utlämnande som uppställts i samtycket. Den myndighet som har lämnat ut sekretessbelagda personuppgifter till forskningsinstitutet ska underrättas om att uppgifterna lämnas vidare. Personuppgifter som har erhållits av en förundersökningsmyndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat uppgifterna.

På utlämnande av personuppgifter som har registrerats i ett forskningsregister tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, och på annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

RP 184/2012
FvUB 2/2013
RSv 35/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.