294/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 april 2013

Statsrådets förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 och 2 § i lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg (1145/1988):

1 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har som förvaltare av ett världsarv som tagits upp på den lista över världsarv som upprätthålls av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), i enlighet med grunder som fastställs av statsrådet och till den del inte annat föreskrivs eller bestäms, till uppgift

1) att svara för förvaltningen av Sveaborg och dess byggnader, befästningar och övriga anläggningar,

2) att svara för skötsel och underhåll av områden, byggnader och anläggningar som är i dess besittning eller särskilt bestämda,

3) att svara för restaurering och grundlig reparation av områden, byggnader och anläggningar som är i dess besittning eller särskilt bestämda samt att svara för det nybyggande som utvecklandet av Sveaborg förutsätter,

4) att svara för och ta initiativ till utvecklandet av Sveaborg och förevisandet av Sveaborg för allmänheten.

2 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg förvaltar lägenheten Sveaborg som är belägen i Tölö by i Helsingfors stad och har registernummer 6:3.

3 §

De byggnader, befästningar och anläggningar på Lilla Östersvartö som är i försvarsmaktens användning förvaltas av Senatfastigheter.

För skyddet av och tillsynen över Sveaborg i dess egenskap av kulturhistoriskt minnesmärke svarar Museiverket.

4 §

Vid förvaltningsnämnden för Sveaborg finns en direktörstjänst. Vid förvaltningsnämnden kan dessutom finnas en förvaltningsdirektörstjänst, en restaureringsdirektörstjänst och andra ordinarie tjänster samt personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §

Undervisnings- och kulturministeriet utser för tre år i sänder ordföranden och högst elva andra medlemmar i direktionen för förvaltningsnämnden för Sveaborg samt personliga suppleanter för dem. I direktionen ska det finnas företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, Museiverket, Brottspåföljdsmyndigheten, Senatfastigheter, Helsingfors stad, Helsingfors kyrkliga samfällighet och invånarna på Sveaborg. Också direktören för förvaltningsnämnden är medlem i direktionen och dennes ställföreträdare är suppleant. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande och till sekreterare en tjänsteman vid förvaltningsnämnden för Sveaborg.

En representant för personalen vid förvaltningsnämnden har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionen får dessutom ge tjänstemän vid förvaltningsnämnden närvaro- och yttranderätt.

Direktionen får tillsätta sektioner för beredning av ärenden. När en sektion tillsätts väljer direktionen ordföranden i sektionen. Sektionen väljer inom sig en vice ordförande och till sekreterare en tjänsteman vid förvaltningsnämnden.

6 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Direktionen och sektionerna är beslutföra då minst hälften av medlemmarna, mötesordföranden medräknad, är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, gäller som beslut den mening som ordföranden har biträtt.

7 §

Direktionen har till uppgift

1) att leda och övervaka verksamheten vid förvaltningsnämnden för Sveaborg,

2) att fastställa arbetsordningen för förvaltningsnämnden,

3) att årligen hos undervisnings- och kulturministeriet göra en framställning med förslag till budget för förvaltningsnämnden samt förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

4) att göra framställningar om och ta initiativ till utvecklande av Sveaborgs förvaltning, skötsel och iståndsättning,

5) att handlägga och avgöra övriga ärenden av stor bärvidd och betydelse samt övriga i arbetsordningen nämnda ärenden.

8 §

Direktören har till uppgift att under ledning av förvaltningsnämnden för Sveaborg

1) leda, övervaka och utveckla förvaltningsnämndens verksamhet,

2) sköta beredningen av ärenden som ska föredras för direktionen och sköta verkställigheten av direktionens beslut,

3) avgöra ärenden som ankommer på förvaltningsnämnden, om de inte ska avgöras av direktionen eller enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman.

9 §

Direktören får i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman.

10 §

Behörighetsvillkor

1) för direktören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för restaureringsdirektören är vid universitet avlagd arkitektexamen eller diplomingenjörsexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och ledarförmåga,

3) för förvaltningsdirektören är lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och ledarförmåga,

4) för de övriga tjänstemännen är den utbildning som tjänstens uppgiftsområde förutsätter.

11 §

Direktören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet tills vidare eller för en bestämd tid som är högst fem år.

De övriga i personalen utnämns eller anställs av direktören.

12 §

Direktören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Om direktören ska beviljas tjänstledighet för högst en månad som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, är det dock direktionen som beviljar tjänsteledigheten. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören.

13 §

Direktörens ställföreträdare utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

14 §

I arbetsordningen meddelas närmare bestämmelser om handläggning och avgörande av ärenden som ankommer på förvaltningsnämnden för Sveaborg samt om undertecknande av expeditioner och övriga handlingar.

15 §

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer de arvoden som betalas till medlemmarna i direktionen.

16 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i ärenden som gäller besittningen, förvaltningen, skötseln eller iståndsättningen av Sveaborg, om inte något annat föreskrivs.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg (168/1989).

Helsingfors den 18 april 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Janina Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.