287/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av 5 och 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) 5 och 16 §, av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1762/2009 och 830/2011, som följer:

5 §
Behöriga åklagare

Behöriga att fullgöra åklagaruppgifter i samband med verkställandet av frysningsbeslut är

1) häradsåklagaren inom Helsingfors tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Helsingfors hovrätts domkrets,

2) häradsåklagaren inom Uleåborg tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Rovaniemi hovrätts domkrets,

3) häradsåklagaren inom Birkalands tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,

4) häradsåklagaren inom Norra Savolax tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Östra Finlands hovrätts domkrets.

Om egendomen eller bevismaterialet finns inom flera av de i 1 mom. 1—4 punkten avsedda domkretsarna eller om dess plats inte kan anges med säkerhet eller om det finns andra särskilda skäl, är en i 1 mom. avsedd häradsåklagare behörig oberoende av inom vilken hovrätts domkrets den egendom eller det bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns.

Av särskilda skäl kan också någon annan åklagare än den som avses i 1 eller 2 mom. vara behörig åklagare.

16 §
Överklagande av verkställighet av frysningsbeslut

Den som ett frysningsbeslut avser kan föra åklagarens beslut enligt 9 § 1 mom. och 12 § 1 mom. till tingsrätten. Tingsrätten ska utan dröjsmål ta upp ärendet till behandling. Vid handläggningen av ärendet iakttas i övrigt i tilllämpliga delar 3 kap. 1 § 2 mom. och 7 kap. 15 § i tvångsmedelslagen.

När ett frysningsbeslut verkställs i den ordning som föreskrivs för kvarstad, får besvär anföras över utsökningsmannens verkställighetsåtgärder i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken.

Behörig tingsrätt i de fall som avses i 1 och 2 mom. är

1) Helsingfors tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Helsingfors hovrätts domkrets,

2) Uleåborgs tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Rovaniemi hovrätts domkrets,

3) Birkalands tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,

4) Norra Savolax tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Östra Finlands hovrätts domkrets.

Beslut av tingsrätten enligt 1 och 2 mom. får överklagas hos hovrätten.

Överklagande enligt denna paragraf hindrar inte verkställighet av frysningsbeslutet, om inte den domstol som behandlar ärendet bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Ett i denna lag avsett beslut som åklagaren har fattat innan denna lag har trätt i kraft överklagas i enlighet med den lag som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012
LaUB 2/2013
RSv 28/2013

Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.