282/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 1 och 2 § som följer:

1 §
Förvaltningsdomstolarna

De allmänna regionala förvaltningsdomstolarna är Helsingfors, Tavastehus, Östra Finlands, Norra Finlands, Åbo och Vasa förvaltningsdomstolar.

Östra Finlands förvaltningsdomstol har sitt säte i Kuopio och Norra Finlands förvaltningsdomstol i Uleåborg. Dessutom har Tavastehus förvaltningsdomstol permanent sammanträdesplats i Jyväskylä, Östra Finlands förvaltningsdomstol i Joensuu, Kouvola och S:t Michel samt Norra Finlands förvaltningsdomstol i Rovaniemi.

I fråga om Ålands förvaltningsdomstol föreskrivs separat.

2 §
Domkretsarna

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar bestäms genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs de ärenden som är anhängiga vid Kouvola förvaltningsdomstol och Kuopio förvaltningsdomstol till Östra Finlands förvaltningsdomstol för handläggning och de ärenden som är anhängiga vid Uleåborgs förvaltningsdomsol och Rovaniemi förvaltningsdomstol till Norra Finlands förvaltningsdomstol för handläggning.

Republikens president utnämner i den ordning som avses i lagen om utnämning av domare (205/2000) och utan att tjänsterna förklaras lediga den som innehar ordinarie tjänst som överdomare vid Rovaniemi förvaltningsdomstol samt dem som innehar ordinarie tjänst som förvaltningsrättsdomare vid Uleåborgs förvaltningsdomstol eller Rovaniemi förvaltningsdomstol till motsvarande tjänster vid Norra Finlands förvaltningsdomstol. Den som innehar ordinarie tjänst som överdomare vid Kuopio förvaltningsdomstol utnämns till motsvarande tjänst vid Östra Finlands förvaltningsdomstol och de som innehar ordinarie tjänst som förvaltningsrättsdomare vid Kouvola förvaltningsdomstol eller Kuopio förvaltningsdomstol till motsvarande tjänster vid Östra Finlands förvaltningsdomstol eller Tavastehus förvaltningsdomstol. Det utlåtande som avses i 9 § 1 mom. i lagen om utnämning av domare ges av högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om övriga förflyttningar av domare bestäms i enlighet med 47 § i statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om ställningen för andra anställda än de som avses ovan finns i 5 a § i statstjänstemannalagen. De anställda ska höras innan tjänsterna förflyttas.

Sakkunnigledamöterna vid förvaltningsdomstolarna med uppdraget som bisyssla och deras suppleanter fortsätter till utgången av sin mandatperiod i motsvarande uppdrag.

Om den för viss tid utnämnda överdomaren vid Kouvola förvaltningsdomstol vid sammanslagningen av domstolarna förflyttas till Östra Finlands förvaltningsdomstol och förordnas till ordförande för en sektion vid Östra Finlands förvaltningsdomstol eller om den för viss tid utnämnda överdomaren vid Uleåborgs förvaltningsdomstol förordnas till sektionsordförande vid Norra Finlands förvaltningsdomstol, ska han eller hon med avvikelse från vad som föreskrivs i 13 b § 2 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna även vara första ställföreträdare för överdomaren.

Oberoende av vad som i 5 § 1 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna föreskrivs om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper som krävs av överdomare och förvaltningsrättsdomare och av vad som i 10 § 2 mom. föreskrivs om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper som krävs av föredragande, har den som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnd till en sådan tjänst fortfarande behörighet till tjänsten och till motsvarande tjänst vid den förvaltningsdomstol som tjänsten förflyttas till.

Den som när denna lag träder i kraft är utnämnd till sakkunnigmedlem med uppdraget som bisyssla eller till suppleant för en sakkunnigmedlem är, i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper, behörig till motsvarande uppdrag till utgången av sin mandatperiod även vid Östra Finlands förvaltningsdomstol som uppstår genom sammanslagningen och som är tvåspråkig.

Vad som någon annanstans föreskrivs om Kouvola eller Kuopio förvaltningsdomstol gäller efter det att denna lag har trätt i kraft Östra Finlands förvaltningsdomstol. Vad som någon annanstans föreskrivs om Uleåborgs eller Rovaniemi förvaltningsdomstol gäller efter det att denna lag har trätt i kraft Norra Finlands förvaltningsdomstol.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012
LaUB 2/2013
RSv 28/2013

Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.