272/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) 12 § 2 mom. och

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Förutsatt överensstämmelse

Genom förordning av statsrådet får utsläppande på marknaden av en teknisk anordning förbjudas eller begränsas eller särskilda villkor för en anordning uppställas i enlighet med vad som krävs i Europeiska unionens lagstiftning om maskiner med anledning av att en anordning inte överensstämmer med hälso- och säkerhetskraven.

12 §
Tillsyn

Bestämmelser om överensstämmelse med kraven och om kontrollen när det gäller tekniska anordningar som är avsedda att användas för, eller i betydande omfattning används för, enskild konsumtion finns i konsumentsäkerhetslagen (920/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

RP 204/2012
EkUB 3/2013
RSv 22/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006L0042); EUT L 157, 9.6.2006, s. 24

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.