270/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2013

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i jaktförordningen (666/1993) 20 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1374/1996,

ändras 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 och 45 §, av dem 14 a och 26 § sådana de lyder i förordning 170/2011, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 81/1994, 869/1998 och 823/2009 och 45 § sådan den lyder i förordning 1289/1995, samt

fogas till förordningen nya 10 a, 15 a, 16 a och 20 a § som följer:

10 §
Användning av sax

För viltfångst får enbart sådan sax användas som dödar viltet omedelbart när den slår igen. Saxen ska underhållas regelbundet. Saxen ska placeras så att den inte medför fara för människor eller andra djur än de som får fångas.

På land får sax användas för jakt på iller, hermelin, mink, skogsmård och ekorre samt för fångst av icke fredade däggdjur. Saxens diameter får vara högst 20 centimeter.

Under vatten får sax användas för jakt på europeisk bäver, kanadensisk bäver, mink och bisamråtta samt för fångst av icke fredade däggdjur. Saxens diameter får vara högst 30 centimeter.

10 a §
Användning av snara

Snaror får användas för fångst av dalripa och fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner.

14 §
Användning av ljuskälla

Artificiella ljuskällor får användas vid spårning och avlivning av sårade djur eller djur i fotsnara och vid avlivning av djur som befinner sig i ett gryt, i en fälla, i ett blockfält, i eller under en byggnad eller under en ved- eller virkestrave eller annars i hjälplöst tillstånd.

14 a §
Användning av lövblåsare

Lövblåsare får användas för att fånga eller driva bort fjällräv som uppfötts i farm, rödräv, mårdhund, mink, hermelin, ekorre, grävling, tvättbjörn och icke fredade däggdjur endast när djuret befinner sig i ett gryt, i ett blockfält, i eller under en byggnad, under en ved- eller virkestrave eller i motsvarande förhållanden.

15 §
Användning av gift vid fångst av icke fredade djur

Gift och giftbeten får användas för att döda råttor, möss eller sorkar endast i byggnader, på gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på avstjälpningsplatser och i vattenbruksanläggningar. Gift och giftbeten ska placeras så att de inte medför fara för människor eller andra än i denna paragraf avsedda djur.

15 a §
Användning av elektricitet  vid fångst av icke fredade däggdjur

Elektricitet får användas för att döda råttor, möss och sorkar endast när djuren fångats i slutna fällor. Sådana fällor får endast användas i byggnader, på gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på avstjälpningsplatser och i vattenbruksanläggningar. Fällorna ska placeras så att de inte medför fara för människor eller andra än i denna paragraf avsedda djur. Fällor med elektricitet som dödar ska underhållas regelbundet.

16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Halvautomatiska vapen vars magasin kan laddas med fler än tre patroner får inte användas för att skjuta fågelvilt som avses i 5 § i jaktlagen eller för att skjuta skogshare, europeisk bäver, varg, brunbjörn, iller, utter, skogsmård, lodjur, östersjövikare, knubbsäl eller gråsäl. Bestämmelser om förbud mot användning vid jakt av halvautomatiska vapen vars magasin kan laddas med fler än tre patroner finns i 33 § i jaktlagen.

Vid jakt får endast användas skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 1—3 och 8 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) samt sådana skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 11 och 12 punkten i den lagen som är minst 600 millimeter långa och har en minst 300 millimeter lång pipa.

16 a §
Allmänna krav på kulvapen

Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta vilt ska vid pipans mynning vara minst 100 joule (E 0 > 100 J).

Utöver vad som sägs i 1 mom.

1) får rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, tjäder, orre eller gås endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 2,5 gram och dess träffenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule (E 100 > 200 J),

2) får rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver eller mufflon endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 3,2 gram och dess träffenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 800 joule (E 100 > 800 J),

3) får vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort, sikahjort eller vildsvin endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 6 gram och dess träffenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 000 joule (E 100 > 2 000 J) eller, om kulans vikt är minst 8 gram, dess träffenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 1 700 joule (E 100 > 1 700 J), och

4) får älg eller brunbjörn endast skjutas med vapen där patronkulan väger minst 9 gram och dess träffenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule (E 100 > 2 700 J) eller, om kulans vikt är minst 10 gram, dess träffenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 2 000 joule (E 100 > 2 000 J).

För att skjuta djur som nämns i 2 mom. 3 och 4 punkten ska det användas kulor som är konstruerade för att expandera.

19 §
Undantagsbestämmelse om förbud som avser vapen

Ett sårat djur, ett djur i fotsnara och ett djur som befinner sig i ett gryt, i en fälla, i ett blockfält, i eller under en byggnad, under en ved- eller virkestrave eller annars i hjälplöst tillstånd får avlivas med ett för ändamålet lämpat skjutvapen.

20 a §
Användning av luftvapen

Luftvapen får användas endast i en byggnad och där endast för att döda andra icke fredade djur än förvildad katt.

Luftvapen får användas för att avlossa projektiler med bedövningsmedel mot vilt eller icke fredade djur i forsknings-, omplacerings- eller utplanteringssyfte.

22 §
Utrustning som ska användas vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren ska de som deltar i jakten använda orangeröd eller orange huvudbonad eller ett överdrag av sådan färg och orangeröda eller orange klädesplagg som täcker överkroppen. Den orange eller orangeröda färgen ska täcka minst två tredjedelar av den synliga ytan av klädesplagget och huvudbonaden.

Kravet i 1 mom. gäller dock inte en jägare som jagar i skydd av en konstruktion.

26 §
Fredning av bon av europeisk eller kanadensisk bäver samt bisamråtta

Bebodda bon av bisamråtta och bäver får inte förstöras. Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får dock för förebyggande av skador förstöras mellan

1) den 15 juni och den 15 september i landskapet Lappland,

2) den 15 juni och den 30 september i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) den 15 juni och den 15 oktober i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen, och

4) den 15 juni och den 31 oktober i övriga Finland.

45 §
Renkarls rätt att medföra jaktvapen

Polisen kan på förslag av renbeteslagets renvärd ge en renkarl som utför sysslor inom renskötseln tillstånd att trots 35 § 3 mom. i jaktlagen i motordrivet fordon i terräng transportera ett jaktgevär vars kula har en träffenergi som fyller i 16 a § 2 mom. 2 punkten föreskrivna krav.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Trots vad som föreskrivs i 22 § får röda huvudbonader och klädesplagg användas fram till den 31 januari 2014.

  Helsingfors den 11 april 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.