264/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. i sjölagen (674/1994) nya 2 och 3 §, till 15 kap. nya 24—26 § samt till 20 kap. nya 9 c och 9 d § som följer:

7 kap.

Allmänna stadganden om ansvar

2 §
Försäkringsplikt

Redaren för ett finskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ska teckna och vidmakthålla en försäkring eller ställa en sådan säkerhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Försäkringen eller säkerheten ska täcka redarens ansvar enligt 9 kap. 1—4 § intill det ansvarsbelopp som anges i 9 kap. 5 § 1 mom.

Skyldigheten enligt 1 mom. att teckna och vidmakthålla en försäkring eller ställa en säkerhet gäller även ett utländskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 300, om fartyget

1) anlöper eller lämnar en finsk hamn,

2) anlöper eller lämnar en ankarplats eller ett väntområde på finskt vattenområde, eller

3) på finskt vattenområde används för någon annan verksamhet än transport.

Med finskt vattenområde avses territorialvatten och insjöområden.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på krigsfartyg, flottans hjälpfartyg och andra fartyg som en stat äger eller använder och som används för icke kommersiella, offentliga ändamål.

3 §
Bevis utfärdat av försäkringsgivaren eller den som ställt säkerhet

Försäkring eller säkerhet som avses i 2 § ska visas genom ett bevis utfärdat av försäkringsgivaren eller den som ställt säkerheten, varav åtminstone ska framgå

1) fartygets namn och IMO-identifikationsnummer samt registreringshamn,

2) fartygsägarens namn och huvudsakliga verksamhetsställe,

3) försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, och

4) försäkringsgivarens namn och huvudsakliga verksamhetsställe samt, i förekommande fall, det verksamhetsställe där försäkringen har tecknats.

Om det språk som används i det bevis som avses i 1 mom. varken är engelska, franska eller spanska, ska det även finnas med en översättning till något av dessa språk.

Befälhavaren ska se till att det bevis som avses i 1 mom. medförs ombord på fartyget.

15 kap.

Befordran av passagerare och resgods

24 §
Certifikat angående försäkring eller säkerhet

Trafiksäkerhetsverket ska på ansökan utfärda ett certifikat angående giltighetstiden för den försäkring eller säkerhet som avses i artikel 4a i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, nedan Atenförordningen, till den registrerade ägaren av ett fartyg som har antecknats i fartygsregistret i Finland. Trafiksäkerhetsverket kan även utfärda ett certifikat över uppfylld försäkringsplikt, om fartyget inte är registrerat i en fördragsslutande stat.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett certifikat, om de villkor enligt vilka det har utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på fartyget och en kopia av certifikatet ska lämnas i förvar hos Trafiksäkerhetsverket. Fartyget får inte användas för sjöfart utan ett sådant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf tas det ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Övervakning av försäkringsplikten

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att artikel 4a i bilaga I till Atenförordningen iakttas.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att förbjuda ett fartygs avgång och avbryta dess resa om fartyget inte medför ett sådant certifikat som krävs enligt artikel 4a i bilaga I till Atenförordningen.

26 §
Tillsyn över passagerarnas rättigheter

Trafiksäkerhetsverket är behörig myndighet enligt artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. I fråga om konsumentombudsmannens behörighet att utöva tillsyn över efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen gäller vad som föreskrivs särskilt.

20 kap.

Straffstadganden

9 c §
Försummelse av försäkringsplikt som gäller sjörättsliga skadeståndsanspråk

Den som försummar skyldigheten enligt 7 kap. 2 § att teckna försäkring eller ställa säkerhet ska för försummelse av försäkringsplikt som gäller sjörättsliga skadeståndsanspråk dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

9 d §
Försummelse av skyldighet att medföra bevis utfärdat av försäkringsgivare eller den som ställt säkerhet

Om fartyget inte medför ett sådant bevis som avses i 7 kap. 3 §, ska fartygets befälhavare för försummelse av skyldighet att medföra bevis utfärdat av försäkringsgivare eller den som ställt säkerhet med avseende på sjörättsliga skadeståndsanspråk dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj  2013.

På fartyg som  saknar en  gällande i 7 kap. 2 § avsedd försäkring eller säkerhet när denna lag träder i kraft ska denna lag börja tillämpas två månader efter ikraftträdandet av lagen.

RP 205/2012
KoUB 4/2013
RSv 26/2013

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.