261/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 b § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 771/2012, som följer:

19 b §
Begränsning av verksamheten

Statsrådet kan, om det på grund av allvarliga internationella störningar på finansmarknaden eller på grund av åtgärder av andra staters myndigheter är nödvändigt för att trygga stabiliteten och en störningsfri verksamhet på den finländska finansmarknaden och hos finansmarknadsaktörerna, för högst sex månader

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, förvaringsinstitutens, värdepappersföretagens, börsernas, clearingorganisationernas, de centrala motparternas och värdepapperscentralernas koncessionsenliga eller regelmässiga verksamhet,Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013
EkUB 5/2013
RSv 30/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s.1-59

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.