257/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2013

Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) 1 kap. 4 § 4 punkten, 2 kap. 33 § 2 mom., 34 § 1 mom. och 4 kap. 6 § 2 mom. samt

fogas till 1 kap. 4 § en ny 5 punkt, till 2 kap. en ny 31 a § och till 4 kap. en ny 7 a § som följer:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

4 §
Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med


4) direktivet om börslistor Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper,

5) blankningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar.

2 kap.

Börsverksamhet

31 a §
Begränsning av handel

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.

33 §
Clearing och avveckling av transaktioner

Om en börs anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet för clearingen och avvecklingen av transaktioner, ska börsen, en clearingorganisation enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.


34 §
Handelsparters rätt att välja clearingorganisation

En handelspart har rätt att anlita också andra clearingorganisationer än de clearingorganisationer som en börs anlitar för att fullgöra skyldigheter som följer av transaktioner på en reglerad marknad, om samarbetet mellan börsen och de nämnda clearingorganisationerna är ordnat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.


4 kap.

Multilaterala handelsplattformar

6 §
Clearing och avveckling av transaktioner

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet för clearingen och avvecklingen av transaktionerna, ska marknadsplatsoperatören och en clearingorganisation enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras.


7 a §
Begränsning av handel

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013
EkUB 5/2013
RSv 30/2013
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s.1-59

  Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.